LOC Zeggenschap in zorg's artikelen (665)

Ambtenaren willen zelf bijdragen aan een andere invulling van hun beroep en daarmee een andere inrichting van de samenleving. Welzijnsambtenaren maakten daarom een 'Manifest voor het sociale domein' en beschreven hoe de ambtenaar van de toekomst te werk zou moeten gaan. Wie de 10 tips leest, ziet al snel dat de ambtenaren de lat hoog hebben gelegd. Participeren moeten we kennelijk allemaal leren en het is hoopgevend dat er hard gewerkt wordt aan 'burger-' in plaats van alleen 'overheidsdienaren'.
Het nieuws in alle media over de marktwerking in de GGZ, en dat verzekeraars vinden dat die te vroeg komt, is voor LOC aanleiding om het nut van zo'n verandering van systeem weer eens aan de orde te stellen. De zorg organiseren vanuit het uitgangspunt dat we vooral de kosten daarvan moeten beperken en verlagen, levert voor de toekomst alleen maar meer problemen op. Zowel als het gaat om de kwaliteit van de zorg als dat wat die kost. De afgelopen decennia hebben laten zien dat schaven aan het huidige systeem niets oplost. Het huidige systeem is aan vernieuwing toe. Daarover zou het gesprek moeten gaan en daarin staat LOC niet alleen.
Uit onderzoek van de Utrechtse Jaarbeurs blijkt dat steeds meer zorgorganisaties concreet handen en voeten geven aan 'gastvrije zorg'. LOC nam 10 jaar geleden, samen met uitgever Vakmedianet en het Koksgilde, het initiatief tot 'Gastvrijheidzorg met sterren'. Dit jaarlijks terugkerende evenement is van meet af aan bedoeld om 'gastvrijheid' hoog op de agenda's van zorgorganisaties te krijgen. En dat is gelukt. Dat blijkt niet alleen uit dit recente onderzoek, maar is ook af te leiden uit de groeiende hoeveelheid zorgorganisaties die jaarlijks hun zorg willen laten meten op criteria voor 'gastvrijheid'. Tegelijkertijd is er ook nog steeds veel te doen, want 'gastvrijheid in de zorg' moet over meer gaan dan alleen goed eten en drinken en een gezellige ambiance. Het moet gaan over dat iedereen in een zorgorganisatie zich bewust is van wat een 'gastvrije bejegening van cliënten' betekent voor ieders houding en gedrag. Daar is nog veel winst te behalen, zo laat het onderzoek ook zien.
'Burgerinitiatieven' zoals zorgcoöperaties nemen alsmaar toe in ons land. Onze kennis erover groeit ook, daar berichten we op deze plek graag over. Dit keer lessen uit onderzoek naar succesvolle burgerinitiatieven in zorg wonen & welzijn. Bouwstenen waarmee betrokkenen en geïnteresseerden zeggenschap 'coöperatief' verder vorm kunnen geven. En voorbeelden hoe zorgcoöperaties betere zorg kunnen realiseren tegen lagere kosten.
Een gemeente of organisatie heeft de vraag: hoe betrek je jongeren op een makkelijke en leuke manier bij het maken van plannen? En hoe weet je wat zij willen? LOC ontwikkelde vanuit haar visie op zorg voor jeugd samen met jongeren en Kuseema (communicatiebureau gespecialiseerd in jongerenparticipatie) het project 'Adviesvangers'. Organisaties krijgen eigen jongerenadviseurs (adviesvangers) die zelfstandig jongeren bij een vraag van de organisatie betrekken. Gemeenten en organisaties kunnen jongeren opgeven voor de nieuwe trainingen na de zomer.
In het najaar organiseert LOC vijf cursusdagen over medezeggenschap in de praktijk. In alle windstreken van het land. Het eerste dagdeel gaat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Voor het tweede dagdeel kunt u kiezen uit twee workshops. In dit bericht vindt u het programma, praktische informatie en een aanmeldformulier. Benieuwd naar ervaringen van cliëntenraden die eerder basiscursussen van LOC volgden en samenvattingen van presentaties tijdens die cursussen? Ook die kunt u nalezen.
Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) heeft LOC gevraagd onderzoek te doen naar de ervaringen met het het (zorg)leefplan in de verpleeghuiszorg. Eind augustus komt het rapport met onze bevindingen uit. In dit rapport willen we natuurlijk ook de ervaringen en ideeën van cliëntenraden meenemen. Zodat zij kunnen bijdragen aan een (zorg)leefplan dat werkt en past bij de bewoners/cliënten. In dit bericht meer over het meldpunt dat LOC geopend heeft waar cliëntenraden in de verpleging en verzorging hun ervaringen met het werken met (zorg)leefplannen kunnen doorgeven.
Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een indicatie Wet langdurige zorg) kunnen een beroep doen op (gratis) hulp van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners denken met cliënten en hun naasten mee over hoe ze de zorg die het beste bij hen past goed kunt organiseren. In de factsheet die je in dit bericht kunt downloaden zijn mogelijkheden van cliëntondersteuning op een rij gezet.
Wat is het (zorg)leefplan?
Het (zorg)leefplan gaat over alle aspecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven van een cliënt. op basis van voorkeuren, behoeften, vragen en doelen van de cliënt wordt gekeken welke…
Wat is het (zorg)leefplan?
Het (zorg)leefplan gaat over alle aspecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven van een cliënt. op basis van voorkeuren, behoeften, vragen en doelen van de cliënt wordt gekeken…
Wat is het (zorg)leefplan?
Het (zorg)leefplan gaat over alle aspecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven van een cliënt. op basis van voorkeuren, behoeften, vragen en doelen van de cliënt wordt gekeken…
Wat is het (zorg)leefplan?
Het (zorg)leefplan gaat over alle aspecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven van een cliënt. op basis van voorkeuren, behoeften, vragen en doelen van de cliënt wordt gekeken…
Ouderen die vanuit het verzorgingshuis weer zelfstandig zijn gaan wonen houden hun zorg. Zij hoeven niet opnieuw naar een verzorgingshuis te verhuizen. Dat heeft de staatssecretaris volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Met dit besluit komt er een einde aan onzekerheid voor ongeveer 2.000 mensen. In dit bericht lees je meer over hoe deze keuze voor menselijkheid boven bestaande regels tot stand is gekomen. En de rol die cliëntenraden en LOC daarbij speelden, waar de staatssecretaris in zijn brief naar verwijst.
LOC heeft een brief aan de Tweede Kamer en het ministerie van volksgezondheid gestuurd met daarin de dringende oproep: ‘Zorg dat zeer oude mensen hun zorg behouden en niet hoeven te verhuizen’. Lees in dit bericht over de schrijnende situatie en oproep om menselijkheid zwaarder te laten wegen dan regelgeving. De brief is ook te downloaden.
Staatssecretaris Van Rijn heeft de Tweede Kamer gemeld dat hij wil stoppen met de CQ-Index voor verpleging, verzorging en thuiszorg. LOC heeft aangegeven dat er ook bij cliëntenraden kritiek is op de CQ-Index. Daarom is het goed naar nieuwe methoden te zoeken. Afschaffen is echter te vroeg. In dit artikel een terugblik op de ontwikkeling van de CQ-Index, wat dat heeft opgeleverd en hoe nu verder.
Het Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg in Amsterdam en omgeving heeft deze week een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de ondersteunende partijen SIGRA, Cliëntenbelang Amsterdam en LOC. Cliëntenraden krijgen steeds meer invloed en zeggenschap en daarvoor zijn sterke cliëntenraden nodig. Via het platform werken we samen aan die versterking. Meer daarover in dit bericht.
De volkspetitie 'Red de zorg' is in enkele weken tijd ondertekend door meer dan 700.000 mensen en organisaties. Mensen en organisaties, waaronder LOC, pleiten zo in grote getale voor zeggenschap van medewerkers en cliënten in de zorg. LOC was bij de aanbieding van de petitie aan de staatssecretaris van het ministerie van volksgezondheid en sprak daar vanuit haar visie op waarde-volle zorg. Lees er meer over in dit bericht met video-verslag.
LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap is weer uit. Dit nummer staat het thema 'Zeggenschap 3.0 in zorg en toezicht' centraal. Daarbij onder meer aandacht voor de actuele ontwikkelingen rondom (de toekomst van) zeggenschap. Vele mogelijkheden om samen cliëntenparticipatie te organiseren op lokaal niveau worden ook in beeld gebracht. In dit artikel enkele hoogtepunten uit deze zomereditie van Zorg & Zeggenschap. Je kunt ook enkele artikelen meteen downloaden.
Zes belangenorganisaties van en voor cliënten, waaronder LOC, zijn begin dit jaar een 'monitor transitie jeugd' gestart. Daarmee worden de gevolgen van de transitie van de zorg voor jeugd in beeld gebracht. Dit gebeurt elke drie maanden en de tweede kwartaalrapportage is net verschenen. Op verschillende landelijke nieuws- en opiniewebsites verschenen berichten met updates over de laatste ontwikkelingen van de monitor. Meer hierover in dit bericht.
LOC Zeggenschap in zorg - Churchilllaan 11 (5e etage), 3527 GV Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl - Veel gestelde vragen

Meer over LOC, lid worden & meedoen