LOC Zeggenschap in zorg's artikelen (626)

Jeugdhulp en zorg die draait om dat wat jongeren, ouders en professionals belangrijk vinden. Om dat steeds verder mogelijk te maken, bundelen jongeren, ouders en professionals hun krachten via het landelijke LOC jeugdnetwerk op ons sociaal platform. Samen met jongeren en ouders hebben we in 2016 gekeken hoe we ons sociale jeugdplatform hier beter voor kunnen inzetten. Zodat mensen in ons netwerk - ook als zij niet bij elkaar zijn - online makkelijk ervaringen, meningen, ideeën en belangrijke informatie kunnen delen. En ook anderen kunnen vinden. Nu gaan we de plannen die we maakten verder uitwerken. Dat willen we ook samen met jongeren, ouders en professionals doen. Vind jij of iemand die je kent het leuk om mee te werken?
"2017 is het jaar waarin we voor de 10e keer als netwerk bij elkaar komen." Zo was te lezen in de uitnodiging aan de groep ondersteuners en ambtelijk secretarissen die de afgelopen vijf jaar interesse hebben getoond in de bijeenkomsten. Die vinden elk jaar twee keer plaats. 8 juni weer een nieuwe samenkomst, om te leren, verdiepen, en uit te wisselen met collega's. De nieuwste editie is aangescherpt op basis van een uitgebreide evaluatie van de eerste 5 jaar sinds de start van de bijeenkomsten.
LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap is er weer, dit keer een extra dikke uitgave! Dit om alle inzichten uit het eerste congres dat officieel helemaal aan waarde-volle zorg gewijd was afgelopen februari, vast te kunnen leggen. LOC-leden en abonnees kunnen het hele tijdschrift downloaden. Iedereen kan alle pagina's over het congres lezen, en artikelen over vernieuwende medezeggenschap bij Wilgaerden en een uitspraak van de Hoge Raad over de Wmcz. En natuurlijk het hele katern dat aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg gewijd is. Ook inspirerend voor andere sectoren!
Ook in Brabant wordt de verpleegzorg radicaal vernieuwd de komende jaren. Surplus is een regionale organisatie voor welzijn, zorg, comfort en wonen in West-Brabant. Twee woonzorgcentra van Surplus; De Ganshoek en een afdeling van De Zeven Schakels hebben zich via een pilot aangesloten bij de Radicale vernieuwingsbeweging in de verpleeghuiszorg. Tegelijkertijd wil Surplus een ‘niet te stuiten veenbrand’ op gang brengen in de hele organisatie. Een gesprek met de voorzitter van de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur.
GGZ Nederland, belangenbehartigingsorganisatie voor zorgorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, heeft haar leden geadviseerd de aanlevering van gegevens uit zogenaamde ROM-onderzoeken aan een landelijk kenniscentrum voorlopig te stoppen. Mensen in het land, onder wie cliënten(raden), psychiaters en hoogleraren, riepen al eerder op om het gebruik van ROM-onderzoeken als benchmark totaal te stoppen. Privacybarometer.nl geeft aan dat dit ook nog verdere gevolgen zou kunnen hebben.
Er is sinds kort een Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit document biedt richting aan wat we in Nederland mogen verwachten van de verpleeghuiszorg. Er worden nu bijeenkomsten georganiseerd over wat dit Kwaliteitskader nu precies betekent voor zorgorganisaties en mensen die betrokken zijn bij de zorg. En over hoe zorgorganisaties recht kunnen doen aan de opdracht uit het kader om te leren en verder te ontwikkelen. Om hier duidelijkheid over te geven organiseren Zorginstituut Nederland en het programma Waardigheid en trots informatiebijeenkomsten. Aanvullend hierop organiseert LOC ook aparte bijeenkomsten specifiek gericht op wat je vanuit cliëntperspectief met het kader kunt.
Op dit moment vormen 39 verpleeghuizen het hart van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, waarvoor in februari het officiële startschot gegeven werd door staatssecretaris Van Rijn . Zorgcentra De Betuwe was de eerste organisatie die besloot om mee te doen in de ‘ring’ van de beweging. Wat is hun motivatie om mee te doen? Hoe ziet dat er in de praktijk uit en wat levert het zoal op?
LOC zoekt ervaringen van cliënten en cliëntenraden met ROM, een kwaliteitsinstrument dat in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) wordt gebruikt. Hier is de nodige ophef over in het land, zo constateert nu ook de landelijke pers. LOC ondersteunt al langer de actie Stop ROM als benchmark, en organiseert 20 april een bijeenkomst om onder meer naar alternatieven te kijken. Daarom verdiept LOC zich nu graag verder in ervaringen van cliënten en cliëntenraden met ROM in de GGz.
Zilveren Kruis heeft de proef gewijzigd ingevoerd. Zo zijn er betere regelingen gekomen voor de specialistische wijkverpleging. LOC heeft daarna steeds overleg gevoerd met Zilveren Kruis om over de gevolgen van de proef te praten. Zilveren Kruis wil de proef nu uitbreiden naar de regio’s Amsterdam, Almere en Hoogeveen, De Wolden. Daarbij erkent Zilveren Kruis dat in 2015 niet alle perspectieven goed zijn meegenomen. Zij geven aan dat zij de keuzevrijheid voor burgers erg belangrijk vinden. Ook wil Zilveren Kruis meer samen met de betreffende regio’s invulling geven aan de wijkverpleging. Daarom wil Zilveren Kruis graag in gesprek met cliëntenraden, die actief zijn in de gemeenten Amsterdam, Almere, Hoogeveen en De Wolden.
Volgens traditie is de laatste week van maart de Week van de Psychiatrie. Tot en met 2016 zorgde een landelijke werkgroep voor een thema en de organisatie van de Breingeindag. Door het hele land werden rondom dit thema activiteiten georganiseerd in dezelfde week. Helaas is in 2016 de werkgroep gestopt en is er nog geen vervanging. Daardoor is er dit jaar geen landelijk thema en een Breingeindag. Echter, dat betekent niet dat er in het land geen activiteiten zijn. LOC heeft al meerder signalen ontvangen dat lokaal dingen worden georganiseerd. Via dit bericht wijzen we u op de initiatieven die tot nu toe bekend zijn bij ons.
Vandaag verschijnt in De Gelderlander en De Stentor een interview met een verpleegkundige en cliëntenraadslid van zorginstelling Sensire. Over het experiment bij deze deelnemer in de kern van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, een groot landelijk initiatief van LOC Zeggenschap in zorg en het ministerie van VWS, dat in 2016 van start is gegaan.
Donderdagmiddag 20 april organiseert LOC in Utrecht een eerste basiscursus medezeggenschap specifiek voor cliëntenraden in de jeugdhulp. Drie onderwerpen staan centraal: Wat zegt de Jeugdwet over medezeggenschap? Wat betekent medezeggenschap in de praktijk? En wat zijn de ervaringen van cliëntenraden in de jeugdhulp met medezeggenschap? Omdat we deze cursus voor het eerst zo organiseren, kunnen mensen van cliëntenraden van jeugdhulpaanbieders, jeugdbescherming en jeugdreclassering gratis meedoen.
Binnen de GGz is veel onrust over de verplichte aanlevering van cliëntgegevens aan de Stichting Benchmark GGz. Het gaat om vragenlijsten, de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). De groep Stop Benchmark met ROM bestaande uit cliënten, psychiaters en psychologen wil hier een einde aan maken. Ook LOC steunt al een tijd de actie, omdat veel cliëntenraden zorgen hebben over de privacy van cliënten bij de ROM. In een brief zetten we het nog eens op een rij én nodigen we cliëntenraden uit voor een bijeenkomst die we hierover organiseren met informatie en om tot alternatieven te komen. 20 april organiseren we dit samen met mensen met ervaring in de GGz, de actiegroep en hoogleraar Jim van Os. Aanmelden en de brief lezen kan hier.
LOC Zeggenschap in zorg - Churchilllaan 11 (5e etage), 3527 GV Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl - Veel gestelde vragen

Meer over LOC, lid worden & meedoen