gemeenten (181)

Als je jong bent en dakloos, is het soms moeilijk om hulp of een uitkering te krijgen. Het kan zo zijn dat de gemeente waar een jongere aanklopt niet meteen hulp wil bieden. Maar een gemeente mag niet weigeren om dan hulp te geven. Een Rotterdams jongerenteam 18-/18+ heeft een folder gemaakt over regels die hierbij gelden, rondom 'woonplaatsbeginsel' en 'regiobinding'. Voor jongeren is het vaak onduidelijk hoe dat in elkaar zit en waar je kan aankloppen voor hulp. Deze folder brengt hen op de hoogte over hun rechten en wil er aan bijdragen dat zij niet meer zomaar worden weggestuurd door gemeenten als zij hulp vragen.
Het project Grootschalig Luisteren vraagt mensen naar wat voor hen belangrijk is. Ook bij mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, kan zo op een passende manier worden nagegaan hoe zij de kwaliteit van hun leven ervaren. En of en hoe zorg en ondersteuning daar aan bijdragen. Het project gebruikt een laagdrempelige onderzoeksmethode waarbij ouderen zélf participeren door hun verhaal te vertellen. Deel twee van deze serie: in gesprek met een aanjager van Grootschalig Luisteren in Leiden en één van de mede-onderzoekers.
Met ingang van 1 januari 2017 gaat de nieuwe Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG) van start. Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet elke zorgorganisatie zich voor 1 januari 2017 aansluiten bij een geschillencommissie die bevoegd is te oordelen over claims tot € 25.000. Leden van brancheorganisaties zijn benaderd om zich digitaal aan te melden. Meer info in dit bericht.
Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert 30 januari een middagconferentie Leren in de wijk. In de workshop Adviesvangers wordt u meegenomen in de wereld van Adviesvangers: ervaringsdeskundige jongeren, jongvolwassenen, ouders en pleegouders. Zij zijn in het project cliëntgericht werken (in het kader van het 'Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming') door LOC getraind in het geven van brainstormsessies. Die voor deelnemers sleutels voor cliëntgericht werken opleveren. Lees er meer over in dit bericht.
De laatste rapportage van de Monitor Transitie Jeugd is gepubliceerd. In twee jaar zijn er 1010 meldingen binnen gekomen over lokale jeugdhulp. Jongeren en ouders lopen tegen verschillende problemen aan: informatievoorziening, onafhankelijke cliëntondersteuning, gebrek aan hulp en privacy. De organisaties die samen de Monitor hebben opgezet, willen in 2017 samen verder werken aan betere jeugdhulp.
Op 25 januari 2017 gaat LOC met cliëntenraadsleden, ondersteuners en andere belangstellenden uit de GGz en VV&T in gesprek over hoe je optimaal in contact kan staan met je achterban en samenwerkingspartners. En wat daarvoor nodig is vanuit LOC. We doen daarvoor graag een beroep op uw ervaring, kennis en ideeën om mensen in het land hier de komende tijd mee verder te helpen. Meer informatie in dit bericht.
Op woensdag 15 februari 2017 gaat LOC met cliëntenraadsleden, ondersteuners en andere belangstellenden uit de jeugdhulp in gesprek over hoe je optimaal in contact kan staan met je achterban en samenwerkingspartners. En wat daarvoor nodig is vanuit LOC. We doen daarvoor graag een beroep op uw ervaring, kennis en ideeën om mensen in het land hier de komende tijd mee verder te helpen. Meer informatie
Jongeren betrekken, maar hoe? Cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg en Kuseema, specialist in jongerenparticipatie, stellen zichzelf als doel: jongeren kunnen zo veel mogelijk zelf hun belangen behartigen. En zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun hele leven. Maar elk mens en elke situatie is anders. Daarom gaat het erom in elke situatie te onderzoeken: wat is het meest passend en wat zijn de praktische mogelijkheden? Kunnen en willen jongeren zelf een rol spelen bij het organiseren van 'participatie' van andere jongeren? Via de ontwikkeling van Adviesvangers - als nieuwe vorm van (mede)zeggenschap - onderzichten LOC en Kuseema samen met jongeren die vragen. Hier lees je meer over de zojuist verschenen publicatie.
Extramurale zorg, de zorg en ondersteuning thuis, is sterk aan het veranderen. Cliëntenraden zijn er druk mee in de weer. Daarom organiseerde het Amsterdamse Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg hier eind november een themabijeenkomst over. Daar bleek nog eens uit de praktijk dat er veel te doen is rondom medezeggenschap op dit vlak. Leden van centrale cliëntenraden van Amstelring, Cordaan en Evean vertelden over de veranderingen op het gebied van extramurale zorg. Draait het bij al die veranderingen wel echt om de cliënt? Lees het uitgebreide verslag en presentaties vol tips in dit bericht.
We berichtten al eerder over de samenwerking tussen een LOC-project en een project van twee zorgkantoren die beiden de verpleeghuiszorg radicaal willen vernieuwen. Het laatst genoemde project, ‘Leven zoals je wilt’, is nu op zoek naar cliënten. In de regio Amstelveen, Gooi- en Vechtstreek of Kennemerland. Lees meer over de mogelijkheden van het project in dit bericht.
Het klinkt zo logisch, en gelukkig is het dat ook steeds meer: jeugdhulp organiseren samen met jeugd en ouders. Toch is dat nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Daarom besteedt LOC in haar media ook graag aandacht aan plekken waar dat wel het geval is, of waar mensen daar aan werken. Hoe gaat het er daar aan toe? Een bijeenkomst in Zuid-Holland Zuid in de spotlight. Lees verder in dit bericht.
Dinsdag 6 december vraagt de Werkplaats Cliëntenorganisaties Maatschappelijke Opvang (COMO) met cliëntenraden en andere cliëntenorganisaties aandacht voor een warme winterregeling voor dak- en thuisloze mensen. Landelijk wordt die dag actie gevoerd. "Nog steeds moeten mensen in Nederland noodgedwongen de nacht op straat doorbrengen. In diverse steden zijn winterregelingen van kracht voor dak- en thuislozen. Deze regelingen kunnen per stad erg verschillen. Al jaren vraagt cliëntenorganisatie Werkplaats COMO (voortgekomen uit Werkplaats MO en COMO-G4) aandacht voor een warmere winterregeling." En dan wel als opstap, naar structurele oplossingen. Want die liggen gewoon binnen handbereik.
LOC startte dit jaar het landelijke project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg - van regels naar relaties. Afgelopen voorjaar startte ook een ander driejarig project onder hetzelfde motto. Met als projectnaam: Leven zoals je wilt. Zorgkantoren Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid zijn initiatiefnemer daarvan. Net als het LOC-project vindt het project plaats in het kader van landelijk verbeterprogramma Waardigheid en trots van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Om de verpleeghuiszorg optimaal te kunnen vernieuwen, bundelen de projecten krachten. Lees er hier meer over.
Durf het te zien en kom in actie. Vanuit deze insteek organiseren LOC Zeggenschap in Zorg en ActiZ Jeugd 13 december van 14.00 - 16.30 uur een inspiratiemiddag. Tijdens de middag vertellen ervaringsdeskundige jongeren hun verhaal over kindermishandeling. Daarna gaan cliënten, ouders en professionals in gesprek over o.a. de volgende onderwerpen: Welke steun hadden zij willen hebben? Wat had hen en hun ouders geholpen? En welke adviezen kunnen zij meegeven? Wat doen wij al en wat kunnen wij (nog beter) doen?
Ben jij tussen 16 en 21 jaar en krijg je jeugdhulp of jeugdzorg? Vind je het belangrijk dat er naar de mening van jongeren geluisterd word? Kom dan naar de Brainstorm 18-/+! Tijdens een leuke, gezellige en inhoudelijke bijeenkomst bedenken jongeren zelf goede ideeën over zelfstandig zijn. En wat daar allemaal voor nodig is als je begeleid wordt vanuit de jeugdhulp. De goede ideeën worden anoniem verwerkt in de Monitor Transitie Jeugd om de zorg beter te maken.
Zorginstelling Topaz uit Leiden doet mee aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, als een van de vier kern-organisaties. Hoe en met welk doel gaan zij radicaal vernieuwen? En wat is daarvoor nodig? We vroegen het leden van de cliëntenraad en de bestuursvoorzitter. Lees hier de interviews.
Het is voor veel mensen lastig om mensen met dementie te begrijpen en vooral om te snappen wat er in hen omgaat. Wat denken en voelen ze? En hoe kun je daar nu op aansluiten en zorg bieden die het beste aansluit op hun behoefte aan zorg? Zorgorganisatie Sevagram heeft een gratis computerspel voor dementie (ook een app) gemaakt die daar behulpzaam bij kan zijn. In het spel dat via de computer of app op een mobiel apparaat gespeeld kan worden, kunnen professionals, studenten, familieleden, mantelzorgers en leden van cliëntenraden een beter beeld krijgen van hoe mensen met dementie hun aandoening zelf ervaren. Zo kun je dus ook (verder) leren welke zorg en ondersteuning passend kan zijn of juist niet, en waarom. Meer in dit bericht.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen