leden cliëntenraad (19)

LOC organiseert samen met het Experiment Persoonsvolgende Zorg op 24 januari een themabijeenkomst voor cliëntenraden in Zuid-Limburg. In de regio’s Rotterdam en Zuid-Limburg is de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag sinds 1 januari 2017 (meer) persoonsvolgend. Dat gebeurt in de vorm van een tweejarig experiment. LOC maakt deel uit van de stuurgroep rondom dit experiment. Vragen die in het Experiment aan de orde komen zijn: Hoe kunnen we de positie van de cliënt verstevigen bij het maken van de keuze voor een zorgaanbieder? Hoe vergroten we de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van de cliënt? Hoe zorgen we ervoor dat de zorgverlening aansluit en aan blijft sluiten bij wat de cliënt verlangt?
Het herfstnummer van LOC tijdschrift Zorg & Zeggenschap is uit! Intussen ligt dit nummer bij de meeste abonnees en LOC-leden tijdschrift al in de bus. De artikelen in dit nummer laten zien hoe mensen op verschillende plaatsen waarde-volle zorg organiseren en hoe cliëntenparticipatie daaraan bijdraagt, zoals: Jongeren bespreken met Tweede kamerleden goede jeugdhulp, Week van de psychiatrie 2018, Rol cliëntenraden bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg en verzet tegen gebruik vertrouwelijke gegevens in de GGZ.
In de nieuwe netwerkgroep Persoonsvolgende zorg op het sociaal platform van LOC kun je kennis opdoen en ervaring uitwisselen over dit onderwerp. Er staat informatie op over het tweejarige experiment Persoonsvolgende zorg, waarbij geld de cliënt volgt en niet andersom. Belangrijk voor waarde-volle zorg.
Hoe lobby je bij gemeenten voor meer aandacht voor levensvragen? Hoe zorg je voor meer aandacht voor initiatieven? Het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL), komt op maandag 11 september 2017 bijeen om deze vragen te bespreken. PRIL maakt onderdeel uit van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, een samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn waaronder LOC Zeggenschap in zorg.
Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om op verschillende gebieden de nodige kennis op te doen. Tijdens de regiobijeenkomsten die LOC met vrijwilligers in verschillende provincies organiseert, wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Door LOC, cliëntenraden en andere inhoudelijk deskundigen, over veranderingen in de zorg en andere actuele ontwikkelingen. Deze maand zijn er een aantal regiobijeenkomsten, zaterdag is er nog plek.
“Verpleeghuiszorg die draait om wat van waarde is voor mensen die zorg krijgen, hun naasten en medewerkers. Zodat mensen leven en zorg krijgen op manieren die bij hen passen. En medewerkers met plezier en passie kunnen werken. Voor dit doel vinden we in en rondom enkele tientallen zorgorganisaties de verpleeghuiszorg opnieuw uit.” Aldus een statement van deelnemers in de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Die 22 mei in Bussum inzichten en ervaringen uitwisselden omtrent het radicaal vernieuwen waar zij dit jaar mee startten. Meer in dit bericht.
In 2016 organiseerde LOC voor het eerst de leergang voor ondersteuners van cliëntenraden. Deze leergang is zeer goed gewaardeerd door de deelnemers (klik hier voor een artikel van een van de deelnemers). We hebben al meerdere verzoeken gekregen om de leergang nog een keer te organiseren. En dat gaan we dit voorjaar doen! Lees verder voor meer informatie.
Ben jij tussen 16 en 21 jaar en krijg je jeugdhulp of jeugdzorg? Vind je het belangrijk dat er naar de mening van jongeren geluisterd word? Kom dan naar de Brainstorm 18-/+! Tijdens een leuke, gezellige en inhoudelijke bijeenkomst bedenken jongeren zelf goede ideeën over zelfstandig zijn. En wat daar allemaal voor nodig is als je begeleid wordt vanuit de jeugdhulp. De goede ideeën worden anoniem verwerkt in de Monitor Transitie Jeugd om de zorg beter te maken.
LOC is partner van het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg regio Groot Amsterdam. Samen met Cliëntenbelang Amsterdam en SIGRA (samenwerkingsverband van zorgorganisaties en formele netwerken) nodigen we u van harte uit voor een nieuwe themabijeenkomst dit najaar. Dit keer over medezeggenschap van cliënten in de extramurale zorg. Onderwerp van gesprek bij veel cliëntenraden. Hoe kunnen we dit verbeteren? Lees verder en bekijk het programma in dit bericht.
We hebben op deze plek al eerder aandacht besteed aan de zorginstellingen met wie LOC en het ministerie van VWS ver gevorderde gesprekken voerde over deelname in de kern van het project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Nu hebben twee zorgorganisaties ook definitief toegezegd dat zij meedoen. Topaz gaat de komende drie jaar de verpleeghuiszorg in Leiden radicaal vernieuwen en De Leyhoeve in Tilburg. Over wat dat volgens hen betekent gingen we met hen in gesprek. Lees hier het interview met de bestuursvoorzitter van De Leyhoeve of bekijk de video-interviews met de cliëntenraad en bestuurder van Topaz.
Hoe creëer je samen gastvrijheid? Op die vraag speelde LOC dit jaar in via onder meer een aantal masterclasses. De laatste van dit jaar vindt plaats op 3 november. Tijdens deze middag maakt u kennis met onze Gastvrijheidsbarometer en wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen daarvan. Lees meer in dit bericht
Raad op Maat is een organisatie die opkomt voor de rechten en zeggenschap van mensen met een beperking. Raad op Maat en LOC Zeggenschap in zorg hebben samen de informatie over de nieuwe wet medezeggenschap (Wmcz) in eenvoudige taal geschreven. Het gaat om de handleiding voor internetconsultaties, de reactie op de nieuwe Wmcz én opvallende punten in de Wmcz. Zo werken we er aan dat zoveel mogelijk cliëntenraden op de hoogte kunnen raken en hun stem te laten horen. Lees er meer over in dit bericht.
LOC is partner van de Nationale Hulpgids, die elk jaar de Hulp van het Jaar verkiezing organiseert. Dat is een feestelijke manier om alle mensen die met regelmaat anderen helpen extra in het zonnetje te zetten. We willen dus, samen met de Nationale Hulpgids, ook dit jaar weer weten wie uw 'favoriete hulp van het jaar 2016' is. Cliënten, collega’s en familie kunnen hun voorkeur laten weten via dit bericht.
Bijna 1000 mensen uit het hele land bezochten vandaag het congres 'Cliëntenraad: van weten naar doen' in Nieuwegein. Het congres stond in het teken van het versterken van de cliëntenraad. In dit bericht een impressie van de dag met reacties van bezoekers, foto's, en links naar de presentaties en verslagen die gemaakt werden. Filmpjes met reacties van mensen die aanwezig waren volgen later ook. Lees en kijk hier verder.
LOC werkt graag met allerlei mensen en organisaties samen om de zeggenschap van mensen te versterken. We doen dat met experts die op een bepaald gebied specifieke ervaring, kennis of kunde hebben. Om ook mensen die minder vanzelfsprekend met hun gezondheid bezig zijn te betrekken bij de (mede)zeggenschap, werkt LOC graag samen met Pharos, een organisatie die zich hierin specialiseert. Pharos organiseert hier 20 oktober een bijeenkomst over. Lees hier meer.
Wat zijn de ervaringen van ouders met kinderen sinds de jeugdhulp naar de gemeenten is gegaan? Dat wilde Jenneke van Veen, lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein, graag horen. In het zomernummer van LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap schrijven we over haar recente bezoek aan de LOC-cliëntentafel Jeugd. Dat nummer valt volgende week weer bij leden van LOC op de mat. Als voorproefje publiceren we in dit bericht vast dit artikel over ontwikkelingen in de jeugdhulp. Lees hier verder.
In dit nieuwsbericht kondigen we de leergang ondersteuners cliëntenraden aan. Deze gaat in het najaar van 2016 van start. We vragen u ook mee te denken over de inhoud van de leergang. De positie van de ondersteuner van de cliëntenraad is volgens LOC essentieel voor het goed functioneren van cliëntenraden. Via deze leergang willen we die graag verder versterken. Lees verder in dit bericht.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen