onderwijs (65)

In 2016 onderzocht Elze Hulshof, studente aan de Avans Hogeschool, voor LOC wat de waarde kan zijn van het officieel erkennen van vaardigheden en competenties die mensen opdoen als cliëntvertegenwoordiger voor jongeren en ouders in cliëntenraden. Met een EVC, een erkenning voor vaardigheden en kennis/competenties die je bezit, tonen jongeren en volwassenen aan wat zij kunnen. LOC ziet dat deelname aan activiteiten in een cliëntenraad van grote betekenis is voor mensen en hun omgeving. Dit geeft mensen voldoening, en zij ontwikkelen er vaardigheden en competenties door. Hier officieel erkenning aan geven, kan deze persoonlijke ontwikkeling stimuleren en bijdragen aan het vinden van een baan of opleiding. Veel mensen zetten hun eigen ervaring met hulp in in een cliëntenraad, maar konden door een minder goede 'start' niet 'gewoon' in het reguliere onderwijscircuit mee. Meer en het onderzoeksrapport lees je hier.
Na de officiële aftrap door staatssecretaris Martin van Rijn op 9 februari 2017, zijn mensen in en om tientallen verpleeghuizen aan de slag gegaan. Om de verpleeghuiszorg ‘opnieuw uit te vinden’ - zoals de staatssecretaris het verwoordde. Hoe staat het ervoor? Wat werkt, wat niet, waar lopen we tegenaan en hoe verder? Dat bespraken ruim 200 mensen tijdens een landelijke inspiratiebijeenkomst op 22 mei 2017. Hun eerste inzichten vind je in een verse digitale update boordevol linkjes!
Renske Jetten is projectleider Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties bij Woonlandschap De Leyhoeve in Tilburg. Jetten: “De Leyhoeve maakt onderdeel uit van een landelijke beweging die ‘ja’ durft te zeggen tegen verandering, die durft te dromen dat het leven na je werkzame leven tot aan je laatste dag betekenisvol is.’’ Mensen betrokken bij alle nu in totaal 33 verpleeghuizen in de ‘kern’ en ‘ring’ van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, zochten elkaar 22 mei dit jaar op. Om ervaringen met het radicale vernieuwen uit te wisselen, van elkaar te leren. De Leyhoeve, vernieuwer in de kern, organiseerde een vernieuwingssessie aan de hand van hun ervaringen en inzichten tot dusver.
Ouders die zaken moeten regelen op het gebied van zorg en wonen, werk, inkomen en/of onderwijs, zien regelmatig door de bomen het bos niet meer. Daarom kunnen zij gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld bij het regelen van zorg op school, of bij het opstellen van een familiegroepsplan. LOC maakt onderdeel uit van Kennisnetwerk jeugd en ouders, 'partner in de jeugdhulp'. Het netwerk ontwikkelde een informatiefolder voor ouders met zinnige informatie over mogelijkheden van cliëntondersteuning.
Dit jaar organiseert Woonlandschap de Leyhoeve negen verschillende congressen om de beweging, ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’, verder vorm te geven. Het doel van deze congressen is het onderling delen van ervaringen en kennis, het vragen van feedback en tevens elkaar te inspireren. Daarom nodigt De Leyhoeve u van harte uit voor het derde congres dat in het teken zal staan van 'Leyhoeve College'.
Het project 'Inzet ervaringsdeskundigen in de JJI' koppelt jongeren in jeugdgevangenissen aan jongvolwassene coaches die ooit zelf in de gevangenis terecht kwamen en hun leven weer op de rit kregen. Ervaringsdeskundigen en projectorganisaties Young in Prison NL, het Jeugdplatform Amsterdam, het Lectoraat Residentiele Jeugdzorg (Hogeschool Leiden) en LOC zeggenschap in zorg bedachten een project rond de inzet van 'coaches met ervaring.' Zij kregen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van het traject Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV-JJ) de opdracht om het project uit te voeren. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnenkort wordt gestart met de inzet van coaches en in het najaar van 2017 worden de eerste resultaten van het project verwacht.
LOC Zeggenschap in zorg en het Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) versterken de positie en de invloed van cliëntenraden in zorgorganisaties. Ook door mee te werken aan Waardigheid en trots. Dit is het plan van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) dat zich richt op verbetering van de verpleeghuiszorg. Door de kwaliteit van leven van de cliënt centraal te stellen, en de relatie met naasten en zorgmedewerkers. Tijdens het congres in oktober dit jaar, is er speciale aandacht voor deze kwaliteitsverbetering en de rol die cliëntenraden daarbij hebben. Meer informatie in dit bericht.
GL8, een omroep in Gelderland en Noord Limburg (regio rondom Heumen Mook en Middelaar), ging voor hun radio-uitzending van 'Gezond en wel' van vandaag in gesprek met Barbera Jolink. Zij is teamverpleegkundige bij kleinschalig verpleeghuis De Lindenhof (Sensire) in Vorden. En "is enthousiast en wil ook dolgraag het experiment Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg vorm gaan geven." In dit bericht een impressie van het gesprek, dat ook meteen helemaal terug te luisteren is.
Er is weer een letterlijk boordevol nummer van het gratis E-zin & Zorg verschenen. Het thema van deze editie van het online tijdschrift is 'Eten en drinken'. Het richt zich vooral op medewerkers in de zorg. LOC draagt er ook aan bij vooral vanuit cliëntenperspectief. De artikelen, tips, en achtergrondinformatie zijn zo voor een brede groep mensen interessant. Zo is er te lezen over voedsel voor de ziel, een initiatief van de cliëntenraad over een bakwedstrijd en eigen regie, en over Japanse gezondheidsgeheimen.
Wie in staat is om zin te geven en te ervaren in zijn leven, voelt zich langer gezond en wel. Het maakt dat je beter met situaties in het leven om kunt gaan. Maar hoe kun je zo leren omgaan met dementie, dat het leven betekenisvol kan blijven? Hoe kun je steun vinden en zin in het leven blijven ervaren ondanks het rouwproces dat dementie met zich meebrengt? Steeds meer mensen ontdekken hoe je dat kunt doen. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen heeft cursusmateriaal ontwikkeld waarmee ervaren zorgverleners de cursus 'Zorgen voor Zin bij mensen met dementie' zelf kunnen geven. Een cursus, voor mensen met dementie zelf én de mensen uit hun naaste omgeving.
Afgelopen week heeft het projectteam Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg samenwerkingsafspraken gemaakt met de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) in Zuid-Limburg. Zij zijn in Limburg met een project bezig met een soortgelijke bedoeling als Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Lees hier meer.
Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. De Jeugdwet heeft als doel betere hulp voor kinderen, jongeren en (pleeg)ouders. Dat vraagt een andere manier van werken in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Professionals moeten bijvoorbeeld meer cliëntgericht werken en aansluiten bij wensen en behoeften van jongeren en (pleeg)ouders. LOC heeft samen met het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming (PJ&J) een folder ontwikkelt met antwoord op vragen die jongeren en (pleeg)ouders vaak stellen. Meer in dit bericht.
Het LOC-project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is van start gegaan. Dit nieuwe project vindt plaats in het kader van het landelijke verbeterprogramma Waardigheid en Trots. Vier organisaties gaan radicaal vanuit de relatie tussen mensen die zorg nodig hebben, hun familie en zorgverleners organiseren. Met steeds als uitgangspunt: dat wat voor alle betrokkenen van betekenis is. Maar eerder deed LOC met adviesbureau Artemea ook een project dat nu al nieuwe inzichten en praktische handvatten biedt aan cliënten, familie en professionals. Lees er meer over in dit bericht.
Steeds meer mensen ontvangen thuis hun zorg en ondersteuning. Daarbij is het belangrijk dat sociaal werkers maximaal aansluiten bij de behoeften van mensen, dat wat zij belangrijk vinden. Samen met de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland en de beroepsgroepen is LOC gestart met voorbereidingen om een professionaliseringsprogramma voor sociaal werkers op te zetten. LOC neemt daarin de versterking van het cliëntenperspectief voor zijn rekening. Voor een nieuw beroepsregister zoeken we nu mensen die zelf zorg/ondersteuning krijgen om mee te denken.
In De Leyhoeve in Tilburg wordt elke dag en organisatiebreed de manier onder de loep genomen waarop het leven, wonen en de (verpleeg)zorg tot stand komt. Met als centrale vraag: zouden wij dit ook zo voor onze eigen moeder willen? Bewoners, familie, mantelzorgers, cliëntenraad, verschillende hoogleraren, afstuderende studenten van de hotelschool Maastricht, personeel en directie ontwikkelden de afgelopen maanden via vele gesprekken samen de ‘Leydraden’. In gesprek met bestuursvoorzitter Laurens van Rij, over hoe de nieuwkomer in de zorg vanaf 2017 vanuit die Leydraden wil werken. Daarvoor moet wel nog huidige wet- en regelgeving aangepast. Maar laat dat nu juist de bedoeling zijn van het nieuwe LOC-project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.
Alzheimer Nederland en Samen Dementievriendelijk slaan de handen ineen bij de toneelproductie De Vader. In de voorstelling ziet het publiek vanuit het hoofd van André de verwarring van iemand met Alzheimer. En zijn dochter. De première van De Vader was op 20 december in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag en de tournee loopt tot 25 maart 2017. Dagblad Trouw sprak LOC's Lena Hillenga over de inleiding die zij verzorgt. Lees hier verder.
Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert 30 januari een middagconferentie Leren in de wijk. In de workshop Adviesvangers wordt u meegenomen in de wereld van Adviesvangers: ervaringsdeskundige jongeren, jongvolwassenen, ouders en pleegouders. Zij zijn in het project cliëntgericht werken (in het kader van het 'Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming') door LOC getraind in het geven van brainstormsessies. Die voor deelnemers sleutels voor cliëntgericht werken opleveren. Lees er meer over in dit bericht.
Jongeren betrekken, maar hoe? Cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg en Kuseema, specialist in jongerenparticipatie, stellen zichzelf als doel: jongeren kunnen zo veel mogelijk zelf hun belangen behartigen. En zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun hele leven. Maar elk mens en elke situatie is anders. Daarom gaat het erom in elke situatie te onderzoeken: wat is het meest passend en wat zijn de praktische mogelijkheden? Kunnen en willen jongeren zelf een rol spelen bij het organiseren van 'participatie' van andere jongeren? Via de ontwikkeling van Adviesvangers - als nieuwe vorm van (mede)zeggenschap - onderzichten LOC en Kuseema samen met jongeren die vragen. Hier lees je meer over de zojuist verschenen publicatie.
We berichtten al eerder over de samenwerking tussen een LOC-project en een project van twee zorgkantoren die beiden de verpleeghuiszorg radicaal willen vernieuwen. Het laatst genoemde project, ‘Leven zoals je wilt’, is nu op zoek naar cliënten. In de regio Amstelveen, Gooi- en Vechtstreek of Kennemerland. Lees meer over de mogelijkheden van het project in dit bericht.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Churchilllaan 11 (5e etage), 3527 GV Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl - Veel gestelde vragen

Meer over LOC, lid worden & meedoen