Blogs & vlogs

gemeenten (33)


In de jeugdwet staat dat cliënten moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van de jeugdhulp. Jeugdhulporganisaties en gecertificeerde instellingen zijn verplicht een cliëntenraad te organiseren. Veel organisaties hebben daarnaast ook een jongerenraad. Het organiseren van een jongerenraad en een cliëntenraad is zeker niet altijd makkelijk. Toch zie ik duidelijke voordelen zowel voor jeugdhulporganisaties en gecertificeerde instellingen als voor ouders en jongeren zelf.

Voordelen voor jeugdhulporganisaties en gecertificeerde instellingen
Door behoeften en verwachtingen van cliënten in kaart te brengen en mee te nemen in besluitvorming, zal de dienstverlening beter aansluiten bij de wensen van gebruikers. Dat verhoogt de kwaliteit van de hulp. Instellingen kunnen door ervaringen van cliënten leren hoe hulpverleningstrajecten verbeterd worden. Bovendien ontstaat er meer draagvlak voor het beleid en wordt de klanttevredenheid vergroot.
Voor het organiseren van een aparte jongerenraad zie ik als voordeel dat de jongeren de mogelijkheid hebben met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die jongeren aangaan zonder daarbij overvleugeld te worden door volwassenen. De belangen van ouders en kinderen zijn immers niet altijd dezelfde. 

Voordelen voor ouders en jongeren
Naast inspraak en belangbehartiging van ouders en jongeren hebben deze raden nog een meerwaarde. Voor velen is het een manier om betekenis te geven aan hun ervaringen met de jeugdhulp. Om niet alleen hulpvrager te zijn, maar ook die ervaringen te gebruiken om de jeugdzorg beter te maken voor andere ouders en jongeren. Het versterkt het zelfgevoel van cliënten (self-efficacy), het vertrouwen in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op de omgeving. Je bent niet alleen cliënt, maar geeft levert ook een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de jeugdhulp. 

Door de cliëntenraad kan ik wat voor een ander betekenen en van een moeilijke situatie iets positiefs maken. Ik vindt het ook interessant en fijn om wat om handen te hebben (ouder, voorzitter cliëntenraad)

Jongerenraden
Micha de Winter is al jaren een warm pleitbezorger van jeugdparticipatie. Kinderen en jongeren als participerende burgers actief betrekken bij hun leefomgeving heeft volgens De Winter een heilzame preventieve en curatieve werking. Een tekort aan mogelijkheden om zinvolle sociale ervaringen op te doen, is op zichzelf een bron van psychosociale problemen en gedragsproblemen. De uitbreiding van zulke ervaringsmogelijkheden blijkt de kans op dergelijke problemen te verminderen. Wat Micha de Winter volgens mij bedoelt is dat het voor jongeren van belang is te ervaren dat ze invloed kunnen hebben op hun omgeving en dat hen dat helpt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. In plaats van ‘Ik heb ook altijd pech’ en bij de pakken neer te gaan zitten.
Daarnaast is een jongerenraad positief voor de persoonlijke ontwikkeling van de leden (informeel leren) en sociale contacten die jongeren opdoen. Door deelname aan een jongerenraad krijgen jongeren meer zelfvertrouwen en leren vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerken, vergaderen, organiseren, spreken in het openbaar, hoe jezelf te presenteren. Vaardigheden die ze nu en later goed kunnen gebruiken

Ik durf nu meer te praten, mijn mening te vertellen, ik ben socialer geworden, leer over de jeugdzorg (meisje 16 jaar, lid jongerenraad)

Het is echt een misvatting dat ouders en jongeren in cliëntenraden alleen maar willen schoppen. De voordelen cliëntenraden èn jongerenraden zijn groot en het is belangrijk om te investeren in de ontwikkeling ervan. 

Deze blog verscheen eerder op KennisnetJeugd.nl
Lees meer...

Ik deel op deze plek graag een mooi initiatief uit het Utrechtse. Meetellen is een panel van 300 (!) Utrechters die meedenken over zorg, welzijn en gemeente. Ze adviseren de gemeente en brengen wensen en behoeften van burgers naar voren. Zo is er dit jaar al een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en heeft het panel meegedacht over verschillende onderwerpen. De panelmedewerkers worden getraind om verschillende taken in het onderzoek te vervullen, zoals het geven van voorlichting, het werven van panelleden en het afnemen van interviews. Ook adviseren zij over de vragenlijsten die panelleden ontvangen.

Lees en kijk hier wat ze bezighoudt en wat ze bereiken. Mooie inspiratie voor andere gemeenten en burgers; voor ons allemaal om van te leren en ons eigen te maken!

Kijk hieronder of klik op de link https://www.youtube.com/watch?v=unl9pkbuDbI een filmpje van Meetellen.

https://youtu.be/unl9pkbuDbI 

Zie hier de site van Meetellen Utrecht

En lees hier (een stuk van) de laatste nieuwsbrief.

Lees meer...

"Willen we van diversiteitsbeleid een succes maken, dan moeten we met open vizier eerst naar onszelf kijken. Laten we er samen werk van maken. Nu!"

Aldus Ram Ramlal, adviseur voor diverse overheden, in onderstaande blog in het kader van het project 'Voor(t)gaan in verandering'. Daarin spreken eindverantwoordelijken in en rondom de zorg zich uit over het belang van diversiteit. In korte video-boodschappen en een boek dat opnieuw geschreven wordt. Ook LOC neemt deel aan het project. Lees hier meer over het project.

Elke organisatie zou zich moeten afvragen wat de factoren in de eigen organisatie zijn die belemmeren dat diversiteit in de praktijk plaatsvindt. Praten is niet voldoende als het gaat om een thema als diversiteit in de gezondheidszorg. Je moet ermee aan de slag! Maar toch is praten wat we al dertig jaar voornamelijk doen. De uitvoering in de praktijk - om echt werk van diversiteit te maken - lukt niet of in zeer bescheiden mate.

Dat is opmerkelijk. Want iedereen is er wél van overtuigd dat een organisatie waarin de diversiteit van de samenleving weerspiegeld wordt, op alle plekken en in alle disciplines, een belangrijke voorwaarde is voor een kwalitatief goede dienstverlening. Iedereen weet ook dat diversiteit aan medewerkers en vrijwilligers nieuwe inzichten oplevert, dat cliënten en patiënten beter worden begrepen. Dat medewerkers en vrijwilligers elkaar scherp houden.

Waarom lukt het dan toch niet om het in de praktijk te brengen? En vooral, wat zouden we moeten doen om diversiteit in organisaties tot een succes te maken.

Om te beginnen zouden we moeten stoppen met het schrijven van allerlei nota's en notities om het belang van diversiteit te benadrukken. Dat is al uitgebreid uitgesproken door iedereen die met dit thema te maken heeft. Nieuwe notities en onderzoek zijn te vaak een vlucht naar voren om niet te hoeven handelen.

Verder zou elke organisatie zich moeten afvragen wat de factoren in de eigen organisatie zijn die belemmeren dat ‘diversiteit’ in de praktijk plaatsvindt. Eindverantwoordelijken in die organisaties moeten deze vraag ook aan zichzelf stellen. Tenslotte mag je juist van hen verwachten dat zij het voortouw nemen om hun organisatie echt te verbinden met een land dat sterk verandert. Staat in de missie van de organisatie die zij leiden niet vaak dat zij er voor iedereen zijn en dat elk mens uniek is?

Tegelijkertijd is het ook de moeite waard te . . . . . .lees meer op Skipr en bekijk de film waarin Ram Ramlal, adviseur bij diverse overheden, zich uitspreekt.

Lees meer...

De gevolgen van een stroomstoring.

Als men de berichten rond de grote stroomstoring van de afgelopen week in de regio Amsterdam volgt dan heeft deze helaas naast een grote mate van verstoring van het dagelijks leven ook een mogelijk aantal directe slachtoffers opgeleverd als gevolg van onbereikbaarheid van de hulpdiensten en de uitval van levensreddende apparatuur.  Gelukkig gaat de gemeente Amsterdam onderzoek doen naar dit fenomeen.

Het is nog te vroeg om specifieke consequenties te verbinden aan deze berichten, maar het is wel weer een moment, waarop wij ons moeten realiseren dat het dagelijks leven niet zo vanzelfsprekend is als wij aannemen, en waarin er de noodzaak blijft om ons voor te bereiden op de uitval van nutsvoorzieningen en de aanwezige mogelijkheden om de consequenties hiervan tot een minimum te beperken.

De stroomvoorziening van kwetsbare en onmisbare onderdelen van onze maatschappij is zeker voor een korte termijn van uitval van de standaard stroomvoorziening, goed op te vangen middels noodstroomvoorzieningen, zoals daar voor bedrijven en instellingen zijn de noodaggregaten, als voor individuele apparatuur diverse vormen van accu's .

Zaken die veelal door een relatief betrouwbaar stroomnetwerk in Nederland helaas vaak niet voldoende aan de orde komen, zowel in het kader van de bouw of bij investeringen in de aanschaf, maar zeker ook in het onderhoud en het testen van de apparatuur in een integrale omgeving.

Vanuit mijn werkveld ben ik zo vaak geconfronteerd met slecht onderhouden aggregaten, die onvoldoende worden getest en waarbij er zelden een integrale toets plaatsheeft van alle apparatuur die in geval van stroomuitval moeten blijven functioneren.

Dit was de reden dat de stichting Primaire en Proactieve Hulpverlening een complete functionaliteitstest heeft ontwikkeld voor allerlei branches en die zeker voor zorginstellingen feitelijk een noodzaak zijn. Het is dan ook aan de cliëntenraden om in hun gesprekken met de bestuurders aandacht te vragen voor deze letterlijk levensreddende maatregel, die weinig kost en in veel gevallen zich in één keer terugverdient. Hoe, dat is u eenvoudig uit te leggen: neem indien u daarover nader geïnformeerd wilt worden contact op met inspectie@spph.nl onder de vermelding "functionaliteitstest". 

Zelf kunt u reeds nagaan welke apparatuur zou ik nu niet kunnen missen om niet terecht te komen in onwenselijke (levensbedreigende) situaties. 

Vanuit die gedachtegang is het ook onbegrijpelijk dat in de media kwam dat een ziekenhuis als het Slotervaart nota bene de afdeling spoedeisende hulpverlening moest sluiten, kennelijk is men hier minder goed voorbereid dan men zou mogen verwachten. 

Het moet tot slot een geruststellende gedachte zijn dat zeker voor de overbrugging van een korte stroomonderbreking de oplossingen beslist voor handen zijn.  

Lees meer...

"Het hart van de zorg is wat mij betreft dat je je zelfverwezenlijking zoekt in de verheffing van de ander. Dit kan niet bestaan zonder verwondering."

Aldus Marius Buiting en co-auteur van deze blog Willem Smit. Buiting is directeur van de Nederlandse vereniging voor toezichthouders in de zorg (NVTZ) en medeauteur van het boek Verdraaide Organisaties. Willem Smit is eigenaar van De Taaltrappist. Samen schreven zij onderstaande blog in het kader van het project 'Voor(t)gaan in verandering'. Daarin spreken eindverantwoordelijken in en rondom de zorg zich uit over het belang van diversiteit. In korte video-boodschappen en een boek dat opnieuw geschreven wordt. Ook LOC neemt deel aan het project. Lees hier meer over het project.

-------------------------------------------------

Het hart van de zorg is wat mij betreft dat je je zelfverwezenlijking zoekt in de verheffing van de ander. Dit kan niet bestaan zonder verwondering. Een interessante oefening hierin vinden wij in de literatuur. In verhalen die bol staan van de anti-helden en tegenpolen leven wij vol nieuwsgierigheid, verbazing, maar ook afkeer mee met het personage dat vanaf het papier zo ons leven komt binnenwandelen. Toch zijn er ook glimpen van herkenning.In de praktijk blijkt meeleven lastiger. Dit geeft te denken, want hebben wij de benodigde ingrediënten niet al binnen handbereik? Zoals wij het literaire gretig tot ons nemen, zo kunnen ook alledaagse situaties boekdelen spreken. In het aanschouwen van de ander kunnen wij geraakt worden door zaken die ons eerder niet beroerden. Er kan onverwacht verwantschap ontstaan. Zoals de gevierde hoogleraar Henri Nouwen zich pas in de herfst van zijn leven, toen hij verzorger werd van de zwaar gehandicapte Adam, realiseerde dat Adam iets had behouden wat hij in zijn leven was kwijtgespeeld: vertrouwen en overgave.

In een ander licht

De mate waarin wij ons door de ander láten raken is dus allesbepalend. Omgaan met diversiteit doet een beroep op ons inlevingsvermogen en onze verbeeldingskracht, en tegelijk op onze bereidwilligheid om als mens onder de mensen de werkelijkheid onder ogen te komen. Een werkelijkheid waarvan we soms liever wegkijken: het zien van broosheid confronteert ons met onze eigen broosheid. Met het miskennen hiervan kunnen we onszelf zomaar gevangen houden in een fictief discours, een schimmenspel waarin tegenstellingen worden bevestigd en ‘categorieën’ tegenover elkaar geplaatst.

Willen we voorkomen dat oplossingen in het diversiteitsvraagstuk al op voorhand buiten beeld raken, dan moeten we de ander niet reduceren tot een gesloten boek. Dit vraagt om een rijkere manier van kijken, waarbij we de term ziekte proberen los te weken van de pipse betekenis die we er door de tijd aan hebben gegeven, en weer verwonderd kunnen raken over waartoe iemand wél in staat is. Een abstracte patiënt met een abstract ziektebeeld krijgt zo weer de gedaante van een concreet mens met concrete mogelijkheden, binnen een actieradius die door omstandigheden wat is gewijzigd.

Klein beginnen

De onderliggende dynamiek van transities in de zorg, het verleggen van een centraal belangendiscours naar een lokaal elkaar-kennen-discours,  kan ook in bredere zin inspireren tot het revitaliseren van vruchteloze denk- en taalstructuren. Zo zou het vreemdelingendebat in een sfeer van nabijheid, nabuurschap en het met elkaar uithouden in een straat of buurt een andere lading kunnen krijgen: "Ik heb iets tegen buitenlanders, maar die Marokkaanse familie van hiernaast is echt heel aardig".

Bovenstaande benadering zal echter een vrome ideologie blijven als we de eerste stap vergeten: zonder aanziens des persoons nieuwsgierig worden naar wie naast ons woont. Geen zoektocht naar een steen der wijzen, maar iets dat eenvoudigweg oefenbaar is. Grote vraag is hoe wij de frontlinie van bestuurders, toezichthouders, politici, docenten en (zorg)professionals zo toerusten, begeleiden en ruimte geven dat zij vanuit herkenning en verwondering naar hun medemens kunnen kijken.

Marius Buiting en co-auteur Willem Smit

Buiting is directeur van de NVTZ en medeauteur van het boek Verdraaide Organisaties, Willem Smit is eigenaar van De Taaltrappist

----------------------------

Lees hier meer over het project 'Voor(t)gaan in verandering', waarin eindverantwoordelijken in en rondom de zorg zich uitspreken over het belang van diversiteit. In korte video-boodschappen en een boek dat opnieuw geschreven wordt. Ook LOC neemt deel aan het project.

Lees meer...

DE JEUGDWET IS VOORAL VISIELOOS

Zoals u afgelopen bijna twee jaar hebt mogen ervaren is het landschap van zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015  erg veranderd. Het is verdeeld over vier wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Omdat deze wetten een samenhangend geheel vormen, is afbakening ten opzichte van elkaar een essentiële voorwaarde om afwenteling en onduidelijkheid te voorkomen.

Jeugd-GGZ

De jeugd-GGZ biedt hulp aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening die zo ernstig is dat hun ontwikkeling wordt bedreigd. Deze valt vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De zorg werd zo krap ingekocht dat het zorgalarm in de jeugd-GGZ in mei 2015 al luid loeide.

Instellingen zaten ook in 2016 aan hun maximum: de budgetten waren op, kinderen werden naar huis gestuurd. Van het PGB waarmee ouders nog wel zorg konden inkopen hebben vele gemeenten nog steeds geen kaas gegeten. De voormalig kinderombudsman constateerde in zijn rapportages tot twee keer toe dat kinderen verstoken bleven van passende zorg.

De toegang tot de zorg was van erbarmelijke kwaliteit. Gemeenten stuurden niet op toegankelijkheid en kwaliteit maar vooral op betaalbaarheid van de jeugdhulp. De generalisten en de medewerkers van de toegang hadden grote moeite op te bepalen welke zorg kinderen met ADHD, Autisme of een zware depressie nodig hadden.

Het rapport https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016.KOM017%20mijn%20belang%20voorop.pdf van Margitte Kalverboer, onze nieuwe Kinderombudsvrouw uitgebracht op 8 november 2016, was alles verwoestend. Crisisplaatsingen namen toe en de gesloten jeugdzorg stroomde vol omdat passende zorg voor jeugdige uitbleef

 

Eerst zelf oplossen

Volgens de plannen in de Jeugdwet moesten ouders met hun kind eerst zelf proberen op eigen kracht oplossingen te vinden. Daarbij werd ook eerst gekeken of de inbreng van welzijnswerk soelaas zou kunnen bieden. Pas als dat allemaal niet lukte waren gemeenten bereid tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening.

Voor kinderen met ADHD, autisme of ernstige psychiatrische problematiek was het kwaad dan vaak al geschied. Deze kinderen geleden verder af of moesten worden opgenomen. Zo werd het motto hoe goedkoper hoe beter al snel goedkoop is duurkoop. De veel gehoorde kreet ‘Eén kind, één regisseur, één plan’ bleek ingewikkelder dan gedacht.

Het doel om de versnippering van de zorg, waar nu nog vaak sprake van is, tegen te gaan is niet bereikt. De versnippering is alleen maar groter geworden.

Het woonplaatsbeginsel – wat bepaalt waar en hoe een kind zorg krijgt – zorgde voor veel ongelijkheid. Het betekende namelijk dat het kind afhankelijk zou worden van het beleid en van het budget van de gemeente waar het woont.

Jantje in gemeente A krijgt hierdoor beter passende zorg dan Marrietje in gemeente B. Dat is een ‘discriminerende en stigmatiserende situatie’. Bovendien is het strijdig met het IVRK dat stelt dat alle kinderen in Nederland gelijke rechten hebben.

Binnen de Jeugdwet, werd ook een heel sterk verband gelegd met de Wet Passend Onderwijs. Door zorg en onderwijs te ontschotten zouden er minder jeugdige met diverse problematiek thuis komen te zitten. Maar al snel bleek dat scholen in het basis en voortgezet onderwijs niet ver genoeg waren om (meer) leerlingen met gedrags- en leerproblemen op te nemen. Gevolg: er kwamen meer thuiszitters dan ooit.

Zorgelijk: De voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg
In de nieuwe Jeugdwet is een geheel nieuwe machtiging uithuisplaatsing geïntroduceerd: de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg. Deze machtiging kan worden verleend indien de kinderrechter van oordeel is dat de verlening van jeugdhulp noodzakelijk is in verband met grote opgroei- of opvoedproblemen die de ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren.
De ernstige belemmering buiten de gesloten jeugdzorg kan slechts door het stellen en naleven van voorwaarden worden afgewend (artikel 6.1.4 Jeugdwet).

De jeugdhulpaanbieder (i.e. de instelling voor gesloten jeugdzorg) ziet erop toe dat de voorwaarden worden nageleefd. Houdt de minderjarige zich niet aan de voorwaarden of blijkt de problematiek toch te zwaar te zijn om buiten de instelling te kunnen behandelen, dan kan de jeugdhulpaanbieder besluiten de minderjarige alsnog op te nemen in de instelling (artikel 6.1.6 Jeugdwet).

Zeer zorgelijk hierbij is dat een rechtelijk toetsing niet vereist is.

Een besluit over de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke machtiging is immers een besluit over vrijheidsbeneming. Een beslissing over vrijheidsbeneming moet worden genomen door een rechter (artikel 5 EVRM) of een andere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit (artikel 37 sub d IVRK).

Vrijheidsbeneming

Vrijheidsbeneming zonder tussenkomst van de rechter is in strijd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
De beslissing om een minderjarige, waarvoor een voorlopige machtiging gesloten jeugdzorg is verleend, alsnog op te nemen in de instelling voor gesloten jeugdzorg, mag simpelweg niet door de jeugdhulpaanbieder worden genomen.

De jeugdhulpaanbieder is niet onafhankelijk en onpartijdig. Dat de minderjarige achteraf de zaak kan voorleggen aan de kinderrechter doet daar in mijn optiek niets aan af. De vrijheidsbeneming heeft dan immers al plaatsgevonden.

Gelukkig heeft de rechtbank Rotterdam, met haar niet lullen maar poetsen mentaliteit de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp afgewezen omdat het in strijd is met het recht.

Conclusie

Deze visieloze jeugdwet zal in 2017 ongetwijfeld gaan zorgen voor de nodige problemen. Ik voorspel een zeer roerig en bewogen jeugdzorgjaar

Lees meer...

Binnen de jeugdzorg 2015, is drang een nieuwe term die men herhaaldelijk tegen komt. Drang is het opdringen van van vrijwillige hulp aan gezinnen. Drang wordt gezien als alternatief voor een gedwongen maatregel zonder tussenkomst van de kinderrechter. De verplichte bemoeienis met deze gezinnen, zonder een rechterlijke toetsing vooraf, vindt geen enkele grondslag in de wet. De rechten van ouders en jeugdige worden op geen enkele wijze gewaarborgd.

Drang is dreigen met een kinderbeschermingsmaatregel, om ouders op basis van onderbuikgevoelens, zonder concreet bewijs voor een ontwikkelingsbedreiging van het kind, of een gebrek aan pedagogische vaardigheden bij de ouders te laten voldoen aan de grillige eisen van instanties. In een recent rapport, “De zorg waar ze recht op hebben” schreef de kinderombudsman dat het de wijkteams ontbeert aan kennis om dwang&drangmaatregelen op de juiste wijze uit te voeren (volg link naar pdf document) schreef de kinderombudsman dat het de wijkteams schort aan kennis om dwang- en drangmaatregelen op de juiste wijze uit te voeren.

Dranghulp is een sociale staatsgreep, een machtsovername die het privédomein en het zelfbeschikkingsrecht van ouders en jeugdigen schendt.

De achterliggende gedachte is dat er bij dreigende problemen snel ingegrepen kan worden. Zo staat de gemeente al achter uw voordeur, bepalen zij voor u wat de hulpvraag is, welke hulp geaccepteerd moet worden, zonder dat u gevraagd is of u het een goed idee vindt om die gemeente ongevraagd en bij voortduring op de koffie te hebben.

Krijgt u via het wijkteam, of op een andere wijze, te maken met dranghulp, accepteer deze dan niet. Bij dranghulp is er sprake van een zeer ongelijke machtsverhouding tussen overheid en burger. Dranghulp leidt in de meeste gevallen tot een onfatsoenlijke en onbehoorlijke bejegening van ouders en jeugdige. Binnen de kaders van de huidige jeugdwet en de wet kinderbeschermingsmaatregelen bestaat geen enkele verplichting om dranghulp te accepteren. Slechts de kinderrechter is als enige wettelijk bevoegd een mandaat te verschaffen om maatregelen ter kinderbescherming uit te voeren tegen de wens van de gezaghebbende ouders in.

Ouders, wees op uw hoede!

Neem bij drang of dwang tijdig contact op, met een goede jeugdrechtadvocaat (zie VJAR.nl). Die kan u perfect informeren over uw rechten en plichten. Uiteraard kan de gemeente om voldoende tegenmacht voor haar burgers te organiseren een jeugdrecht-advocaat als buurtadvocaat aan het wijkteam toevoegen.

Lees meer...

Mijn medisch dossier

Als patiënt is mijn huisziekenhuis een ziekenhuis te T. Onlangs had ik een afspraak met een medisch specialist te A. Ik kwam er voor het eerst. Een prima arts. Op een gegeven moment meldde hij dat hij mijn dossier uit T. had ontvangen en hij noemde vier dingen op die hem opvielen.

Een van de zaken van het lijstje was een kwaal die heftiger stond beschreven dan juist was. Twee andere zaken waren geconstateerd in 2005 en inmiddels niet meer aan de orde. Om concreet te worden één van die twee: hoge bloeddruk. Sinds een jaar gebruik ik op advies van de huisarts daar geen medicijnen meer voor en de bloeddruk is nog steeds prima. De vierde is interessant. De arts te A. zei: u bent depressief. Bij mij gingen de wenkbrauwen omhoog. Ik ben vijfendertig jaar geleden door mijn huisarts verwezen naar  de dorpspsycholoog. Ik ben daar twee keer geweest maar kan me niet herinneren of hij bij  mij een depressie diagnosticeerde. 

Daarna onder andere in mijn rol als lid van de cliëntenraad van een GGz veel psychiaters en psychologen gesproken maar nooit als cliënt. Ook mijn dochter is psychologe en die spreek ik uiteraard ook regelmatig.

Het ziekenhuis te T. gebeld. Het secretariaat vertelde mij heel vriendelijk dat deze dingen nu eenmaal in mijn dossier staan en die wijzigen is erg lastig, want de zaken waren nu eenmaal ooit – in het verleden -  zo gediagnosticeerd.

Onlangs zag ik mijn chirurg in het ziekenhuis te T. Ik kaartte mijn medisch dossier aan met de nadruk op de depressie. Zij keek in de computer en meldde dat die depressie in 2013 aan mijn dossier was toegevoegd. Zij noemde het een …-depressie. Helaas ben ik vergeten wat er op de puntjes stond, maar het was iets dat oogheelkunde betreft. Nadenken. Ik heb in 2010 een ingrijpende oogoperatie gehad. Ik heb ook een staaroperatie gehad, wanneer ook weer?  Het ziekenhuis te T. gebeld. Dat was november 2014. H’m, wat is er in 2013 dan gebeurd? Waardoor is die depressie in mijn dossier gezet? Ik ga dat uitzoeken!

Dezer dagen staat het medisch dossier in de media erg in de aandacht in de media zowel in het televisieprogramma Kassa als in het programma Radar evenals bij BNR. En terecht volgens mij.

Lees meer...

'Mijn man opsluiten in ons eigen huis'

Hieronder kunt u de blog van Gea Broekema uit Skipr lezen.

'Mijn man opsluiten in ons eigen huis'

Moet die voordeur wel echt op slot om te voorkomen dat pa naar buiten gaat? Hoe groot zijn de risico’s? Hoe graag wil hij wandelen? Wat weegt zwaarder?
"Kan ik mijn man alleen thuis laten met de deur van het slot of niet? En wat zegt dat over mij als zijn partner als ik de deur afsluit? Mijn eigen man opsluiten in ons eigen huis... Omdat het veilig is. Het klopt niet in mijn hoofd, niet in mijn hart, maar het is soms noodzaak. Ik lig er wakker van."
Het is één van de verhalen die ik hoorde bij een mantelzorger. De spagaat tussen vrijheid en veiligheid is dagelijks voelbaar bij mensen met dementie en mantelzorgers.

Dementiepatiënten ervaren beperkingen als het gaat om vrijheid en veiligheid. Dagelijks worden zij geconfronteerd met de drempels die dementie hen oplegt; het kunnen gaan, staan en doen wat je wilt, wordt minder vanzelfsprekend. Ik hoor u denken: dat hoort erbij, dat brengt dementie nou eenmaal met zich mee. Maar is dat wel zo logisch? Kan het ook anders? Zijn we niet te bezorgd? Moet die voordeur wel echt op slot om te voorkomen dat pa naar buiten gaat? Hoe groot zijn de risico’s? Hoe graag wil hij wandelen? Wat weegt zwaarder?

Een heel andere vorm van vrijheidsbeperking is medicatie; psychofarmaca. Gedrag van mensen met dementie verandert, kan irritant, pijnlijk of onbegrijpelijk zijn voor de omgeving. Te vaak en te lang krijgen mensen met dementie in Nederland psychofarmaca, ook als het niet werkt, ondanks de negatieve effecten op de gezondheid van deze mensen. Onlangs werd in de Volkskrant hier nog uitgebreid aandacht aan besteed. Natuurlijk moet het gebruik naar beneden. Maar dat betekent ook dat zorgverleners en mantelzorgers zich bewuster moeten zijn van de alternatieven en risico’s moeten leren afwegen. Dat kan alleen als vrijheid én veiligheid onderwerp van gesprek zijn. Vrijheid die in het teken staat van veiligheid. Of van onmacht.

Vrijheidsbeperking
Vier op de tien mensen met dementie die thuis verzorgd worden, hebben te maken met een vorm van vrijheidsbeperking, zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht uit 2014. In 74 procent van de gevallen nam de familie het initiatief tot de beperkende maatregelen, in 33 procent van de gevallen de thuiszorgmedewerker en in 21 procent de huisarts.
Wat de aard van de vrijheidsbeperking betreft ging het in 7 procent van de gevallen om fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals bedhekken en fixatiebanden in bed, vastzetten in een (rol)stoel en/of het gebruik van speciale lakens of diepe/gekantelde stoelen. 79 procent had te maken met 'onvrijwillige behandeling' (gedwongen douchen, eten en drinken, verstoppen van medicatie, telefoon wegnemen, internet afsluiten, et cetera) en 41 procent ontving kalmerende medicatie (antipsychotica, angstremmers, antidepressiva en kalmeringstabletten).

Wanneer moet een patiënt met dementie beschermd worden tegen zichzelf of tegen de maatschappij? Het zijn moeilijke vraagstukken, zeker ook voor de naaste mantelzorgers die vanuit de waardigheid van en de liefde voor de dementiepatiënt tegenstrijdige ideeën in zich op voelen komen.

Geen nieuw onderwerp
Zorg en dwang in de thuissituatie staat overigens al veel langer op de agenda van politici en beleidsmakers. Bij de publicatie van het eerder genoemde onderzoek uit Maastricht ontstond er juist in politiek-bestuurlijk Den Haag veel commotie. Sommige oplossingen – zoals iemand vastzetten in een rolstoel, het afsluiten van het internet of het toedienen van gedragsbeïnvloedende medicatie - lijken drastisch, maar tegelijkertijd willen we dat mensen langer thuis blijven wonen.
Incidenten schudden mensen steeds wakker, maar zorgen er niet voor dat het bed opnieuw opgemaakt wordt. Daarvoor moet je echt in beweging komen. En dat is niet alleen een zaak voor de mantelzorger en de zorgprofessionals, maar zeker ook voor die mensen die tot nu toe aan de zijlijn (of, zo u wilt, boven de partijen) staan, maar wel verantwoordelijk zijn voor het beleid.

Dialoog
Het voeren van een gesprek is een belangrijk instrument om elkaars grenzen te verkennen, hardop dilemma’s te benoemen en oplossingen te zien. Het bespreken van de dagelijkse ’lastige afwegingen’ en het delen van nieuwe inzichten kunnen ertoe bijdragen dat beslissingen niet onbedoeld tot vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg leiden, maar de vrijheid en de veiligheid van mensen met dementie juist vergroten. Om die reden hebben Alzheimer Nederland, IDé – innovatiekring dementie en LOC Zeggenschap in zorg bijeenkomsten ontwikkeld voor iedereen die betrokken is: de patiënt, de mantelzorger, de zorgprofessional en ook met name de beleidsmakers.

We nodigen u graag uit om het gesprek aan te gaan en hiervoor een bijeenkomst te initiëren, via www.vrijheidenveiligheid.nl. Om zo samen te onderzoeken wat vrijheid en veiligheid in de praktijk voor mensen met dementie betekent.

Lees meer...

Materiële en detailcontroles van zorgverzekeraars worden uitgevoerd zonder dat patiënten hiervoor om toestemming is gevraagd. Volgens de wet is schriftelijk toestemming van de patiënt een vereiste. Een zorgaanbieder mag het medisch dossier van een patiënt alleen voor controle ter beschikking stellen aan de zorgverzekeraar, wanneer de patiënt aan de zorgaanbieder schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van persoonsgegevens over zijn gezondheid aan de zorgverzekeraar (artikel 7.8 3e lid Regeling Zorgverzekering). 

Zorgverzekeraars negeren de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam d.d. 13 november 2013 (waarbij de goedkeuring van de gedragscode van de zorgverzekeraars werd vernietigd) in hun wijze van het verwerken van medische gegevens van verzekerde patiënten. Inhoudelijk diagnostische informatie van ggz-patiënten wordt door zorgverzekeraars onterecht opgevraagd als voorwaarde tot uitbetaling van de declaratie, terwijl een privacyverklaring door de ggz-patiënt is opgesteld. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de zorgverzekeraars hier inmiddels op aangesproken en aangegeven een nieuw onderzoek te zullen starten, indien blijkt dat zorgverzekeraars in dezelfde fout vervallen en wederom inhoudelijke, diagnostische informatie opvragen wanneer een privacyverklaring is opgesteld.

In september 2016 wordt het wetsvoorstel van minister Schippers (nr. 33980: wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving) besproken. In dit wetsvoorstel is de schriftelijke toestemming van de patiënt komen te vervallen. Zorgverzekeraars krijgen dan in principe toegang tot alle medische dossiers van patiënten.

Lees meer hierover in mijn opiniestuk: http://www.opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/1246

Lees meer...
Voor cliënten en organisaties is kwaliteit van zorg een belangrijk thema. De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is 1 januari 2016 in werking getreden en vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de…
Lees meer...

(Dit is deel 2 van een serie blogs. Deel 1 kun je hier lezen http://loc.nl/blogs/door-mijn-arbeidsbeperking-wil-ik-anderen-inspireren)

Belemmering of mogelijkheid?

De kunst is om op een goede manier met je belemmerende gedachten om te gaan en acties te creëren die het tegendeel bewijzen. Bedenk dat dit niet altijd extreem ingewikkeld hoeft te zijn. Je kunt dus je belemmerende gedachten veranderen in een positieve gedachten. Zoals bijvoorbeeld:

‘Wat als het niet gaat lukken? Ik heb angst voor het onbekende’        ‘Ik ga er gewoon voor!’

‘Bij ons is er toch geen ruimte voor werkzaamheden voor iemand met een arbeidsbeperking’    →    ‘Ik ga onderzoeken met het team welke werkzaamheden er zijn die passen bij iemand met een arbeidsbeperking.’

‘Het kost extra tijd aan begeleiding en niemand van het team wil dit op zich nemen’    →    ‘Vandaag neem ik contact met mijn teamleden op. Ik stel de vraag wie het leuk zou vinden om mentor/buddy te worden voor onze nieuwe werknemer met een arbeidsbeperking.’

Medewerkers informeren, voorlichten en betrekken

Ik ben ervan overtuigd dat heel veel werknemers open staan voor mensen met een arbeidsbeperking. In de praktijk zie ik dat een collega met een beperking voor de meeste werknemers iets nieuws is, en onbekend maakt onbemind. Het is iets waar zij geen ervaring mee hebben. Het is een kwestie van de werknemers te betrekken door ze te informeren en voor te lichten. Als werknemers niet weten dat iemand lichamelijke klachten heeft kan hij of zij er ook geen rekening mee houden. Dit betekent dat de motivatie van iedereen nodig is om dit doel te bereiken. Veranderen met betrokkenheid van de medewerkers. Alle begin is moeilijk. Je zult even door de zure appel heen moeten bijten. Je zult zien dat het je steeds makkelijker af gaat. Verandering gaat sneller dan je denkt!

Lees meer...

Even voorstellen:

Mijn naam is Lidia van der Klei. Sinds mijn 18e ontvang ik een Wajong uitkering, ik heb lichamelijke beperkingen. De weg die ik heb afgelegd om te zijn wat ik nu ben, heeft mij veel kracht gegeven. Ik heb last van mijn voeten en rug, waardoor ik geen zware dingen kan tillen of urenlang kan staan. Dit weerhoudt mij er niet van om mezelf voor de volle 100 procent in te zetten.

Mijn motivatie is om mijn ervaring en kennis te delen met mensen die willen bijdragen aan een arbeidsmarkt waar ook mensen met een arbeidsbeperking een kans krijgen. Mijn missie is om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving door bewegingen te creëren. Ik wil mensen inspireren dat mensen met een arbeidsbeperking van toegevoegde waarde kunnen zijn binnen hun organisatie.

Nieuwe mogelijkheden

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. De werkgevers worden geacht 100.000 extra gegarandeerde banen in het bedrijfsleven te realiseren. De overheid moet 25.000 extra banen creëren.

Ik weet dat er allerlei belemmerende gedachtes zijn zoals: bang zijn dat het mislukt, het kost extra geld, o jee de begeleiding, gebrek aan tijd en er is geen draagvlak in de organisatie. Het is een soort van buikpijn gevoel wat er heerst. De beperkte beeldvorming over mensen met een arbeidsbeperking speelt hier een belangrijke rol in. Het werken met mensen met een arbeidsbeperking levert inderdaad onverwachte obstakels op, maar creëert ook nieuwe mogelijkheden.

Een lerende organisatie

Uit eigen ervaring weet ik: soms gaat het mis ...Dan levert het je veel nieuwe inzichten, kennis en leerzame ervaringen op. Natuurlijk is het jammer als het misgaat, maar de organisatie, het team en de medewerkers kunnen er ook sterker van worden.  De kunst is om op een goede manier met je belemmerende gedachten om te gaan en acties te creëren die het tegendeel bewijzen. Bedenk dat dit niet altijd extreem ingewikkeld hoeft te zijn. Je kunt dus je belemmerende gedachten veranderen in positieve gedachten.

Om een eerste voorbeeld te geven: ‘Er is toch geen draagvlak, er heest namelijk veel koudwatervrees’ → ‘Ik ga mijn teamleden voorlichten over mensen met een arbeidsbeperking door ze te enthousiasmeren.’ In een volgende blog geef ik meer voorbeelden, waarvan ik hoop dat zullen inspireren.

Uitdagingen aangaan

Het is een uitdaging die we moeten aangaan, een puzzel die we samen moeten en kunnen oplossen. Zo is ook mijn ervaring, op plekken waar ik heb gewerkt en geleerd. En ik kan je vertellen: het zal een mooie ontdekkingsreis worden of je het wilt of niet. Je zult hobbels tegenkomen. Klein of groot. Alleen als je deze overwint, zal je tot het grote succes komen. Alles is mogelijk tot het tegendeel is bewezen. Laten we daarom vol ijver te werk gaan en standvastig zijn! Ik hoop dat je met mij een bijdrage wilt leveren aan een betere en vooral mooiere wereld.

Als je vragen of goede suggesties hebt, kun je die via een reactie hieronder laten weten.

 

 

 


Lees meer...

Wie maakt de keuzes in uw leven?

Als u met hulpverlening te maken heeft, lijkt het soms wel dat er voor u beslist wordt. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat immers om uw leven en hoe u – ook als het niet vanzelf gaat- dat wilt invullen.

Het familiegroepsplan of persoonlijk plan
In de wet staat daarom dat als u met jeugdhulp of de Wmo te maken heeft, recht heeft op een eigen plan. In de Jeugdwet heet dat een familiegroepsplan en in de Wmo een persoonlijk plan. Een plan gemaakt door de persoon om wie het gaat samen met familie, vrienden of andere bekenden die belangrijk zijn. Met zo’n plan denkt u met de mensen om u heen na over wat voor u passende oplossingen zijn. Soms komen eenvoudige oplossingen naar boven, soms is er meer nodig en kan dat een vraag om professionele hulp zijn. Doordat u het plan maakt weet u precies wat u nodig heeft en is ook voor hulpverleners de vraag heel gericht.

Geen hulpverleningsplan
Een familiegroepsplan of persoonlijk plan is geen hulpverleningsplan. Een hulpverleningsplan wordt geschreven door een hulpverlener, waarbij meestal de persoon om wie het gaat en/of familie wordt betrokken. Het belangrijke verschil met een hulpverleningsplan is dat de persoon bij een familiegroepsplan of persoonlijk plan met familie en bekenden zélf beslissingen neemt over oplossingen. Diegene houdt daardoor zelf de regie en beslist wat nodig is. Een hulpverlener sluit aan op de vraag die uit het plan voortkomt. Een familiegroepsplan is een wettelijk recht, geen verplichting. Wie liever alles overlaat aan de hulpverlener, maakt geen gebruik van het recht op een plan. Andersom is een hulpverlener wel verplicht om aan te sluiten op het familiegroepsplan/ persoonlijk plan.

Vraag er zelf om
Nog lang niet alle hulpverleners bieden hun cliënten de mogelijkheid om eerst een familiegroepsplan (of persoonlijk plan) te maken. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten dat u er recht op heeft. Wilt u een familiegroepsplan maken, maar weet u niet goed hoe u die stap zet? De Eigen Kracht Centrale heeft een handreiking gemaakt waarin dit stap voor stap wordt uitgelegd.

Ondersteuning nodig?
Denkt u dat een plan kan helpen, maar is de situatie complex of dringend, informeer dan eens naar de mogelijkheden van een Eigen Kracht-conferentie. Een medeburger die is opgeleid tot Eigen Kracht-coördinator ondersteunt dan bij het samenbrengen van de mensen. Betrokkenen maken vervolgens een plan met oplossingen. In verschillende gemeenten is het mogelijk een Eigen Kracht-conferentie aan te vragen. Deze manier om zelf een plan te maken stond model voor de wetgeving over het familiegroepsplan en persoonlijk plan. Meer informatie: www.eigen-kracht.nl.

Lees meer...

Bron: Andere handen community, Marianne Schenderling. https://anderehanden.com/user_sessions/newHeeft u als cliëntenraad, client of familielid een ervaring met eigen gekochte "apparatuur" die u hier wilt delen? We horen het graag!!"""Kom je eindelijk in aanmerking voor de vergoeding van een eHealth of Domoticatoepassing, koop je een slim persoonsalarm en oeps... wil of kan je thuiszorgorganisatie er niet op anticiperen! Hoeveel hobbels zijn er nog te slechten voordat verzorging, verpleging en thuiszorg echt technologie-gebruik proof zijn?Kort samengevat komt wat we schreven in 'Krijg ik eHealth of Domoticatoepassingen vergoed?' er op neer dat #ehealth en woningaanpassingen in bepaalde gevallen deels worden vergoed.Gemeentes vergoeden domotica toepassingen indien die aanpassingen thuis zelfstandig wonen mogelijk maakt. Dat bijvoorbeeld afstandsbediening voor deuren, ramen en gordijnen maken dat iemand niet naar een zorginstelling hoeft.IndicatieZiektekostenverzekeraars vergoeden slimme technologische hulpmiddelen mits er een medische indicatie van huisarts of medisch specialist is. Met zo’n indicatie heb je aanspraak op een deel van de vergoeding voor bijvoorbeeld personenalarmering, een robotarm en een computer om de omgeving te besturen uit het basispakket. Wil je eenvergoeding voor persoonsalarmering dan krijg je dat enkel als je door ziekte of gebrek een verhoogd risico loopt in een noodsituatie terecht te komen. Op de site van Onbezorgd Thuiswonen wordt tot in de finesses uit de doeken gedaan onder welke voorwaarden en hoe je een aanvraag voor personenalarm indient bij je zorgverzekeraar. Omdat dit overal weer net even anders gaat, hebben ze de juiste formulieren voor alle labels op deze site bij elkaar gebracht. Handig!Alarm doorzettenSo far so good, je hebt een mooi, praktisch seniorenalarm en nu wil je natuurlijk ook dat de alarmering opgevolgd wordt. Dat blijkt in de praktijk toch nog vaak een heikel puntje. Anno 2016 is het namelijk nog lang niet normaal dat zorginstellingen werken vanuit het principe ‘bring your own devices’.Meneer D. uit de vorige bijdrage, die de Vlinder wilde kopen voor zijn dochters, kwam van een kouwe kermis thuis. Zijn thuiszorginstellinghad nog nooit van het nieuwe persoonsalarmeringapparaatje gehoord;is niet ingericht op het opnemen van meldingen van buitenshuis;kan/wil alarmmeldingen van Vlinder niet doorzetten naar hun eigen alarmdienst/ thuiszorgmedewerkers;vindt het ook niet tot hun core business horen om de zorgen voor een goede ICTinfrastructuur of te anticiperen op de Internet of Things.Vier beren en leeuwen op de weg terwijl je toch zou zeggen: 'Hee, het is 2016, schrijf een nieuw protocol, zet een extra meldingslijst in en doe verder wat nodig is om je client koning te laten zijn. Kortom, zet de knop om.'Toch?We hebben de vraag natuurlijk ook bij een andere thuiszorgorganisatie neergelegd, wordt nog wel vervolgd dus. En ondertussen zijn we erg benieuwd of er er eigenlijk al thuiszorgorganisaties of zorginstellingen zijn die mensen hun eigen technologie laten meenemen. We horen het graag.""""

Lees meer...

Op dit moment ben ik bezig met mijn nieuwe documentaire Te Gek, die op 29 maart (start van Week van de Psychiatrie) in première gaat. 

Hoe kan je zien dat iemand een ziekte heeft? Is elke cliënt die in aanraking komt met de geestelijke gezondheidszorg gevaarlijk? Of misschien wel in staat om te moorden? Deze vragen en de 5 meest voorkomende vooroordelen gebruik ik als onderzoeksleidraad in de documentaire. Met ondersteuning van instellingen die kennis hebben op het gebied (werkterrein) van psychische gezondheid.

Vragen waar u en ik wellicht een antwoord op hebben, maar héél veel mensen nog niet, vooral mensen die nog nooit in aanraking zijn geweest (in welke vorm dan ook) met de GGz, maar wel heel hoog van de toren (kunnen) blazen. Die zich laten voeden door angst, onwetendheid en bijv. social media, terwijl onbegrip, eenzaamheid en sociale isolatie één van de grootste problemen zijn waarmee iemand met psychische ziekten/problemen te maken krijgt.

Confrontatie met vooroordelen rondom psychische stoornissen moet uiteindelijk leiden tot bewustwording. Vooroordelen kan ik niet weghalen, wel kan ik door eigen ervaring de kijker confronteren met hun denk- en kijkgedrag. De documentaire zal niet gaan over het ziektebeeld van de cliënt of de professionele uitleg daarover, (het wordt gebruikt als leidraad, niet als hoofddoel) maar over het feit dat er meer achter een mens zit dat gehoord mag worden. Je bent een mens en niet een ziekte. Deze documentaire maakt het effect van stigmatisering voelbaar. De documentaire wordt zo opgezet dat het gedrag van de ’normale mens’ onder de loep wordt genomen. Pas in de laatste 10 seconden van de documentaire wordt bekendgemaakt wie wie is. Hierdoor wordt er een spiegel voorgehouden die confronterend werkt voor de kijker en hem doet beseffen hoe snel een vooroordeel geveld wordt. 

Natuurlijk probeer ik een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. Wellicht vindt u het interessant om via dit gesprek, deze eventuele discussie aan te gaan om samen een brede doelgroep te bereiken. De documentaire wordt getoond in:

Den Haag - 29 maart - 20:00 - NutsHuis;  Amsterdam - 31 maart - 20:00 uur - Het Perron;  Utrecht - 1 april - 20:00 - De Kargadoor;  Haarlem - 2&3 april - 13&15 uur - Museum 't Dolhyus

https://vimeo.com/156532735

Lees meer...

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen