Blogs & vlogs

leden clientenraad (11)

"Een indrukwekkende en leerzame ochtend"

In het najaar van 2017 organiseerde LOC voor cliëntenraadsleden vijf keer de basiscursus 'Medezeggenschap in de praktijk'. De basiscursus duurde een dag en vond plaats in alle windstreken van het land. Het eerste dagdeel ging over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Voor het tweede dagdeel kozen de deelnemers uit twee actuele workshops, zoals vrijheid en veiligheid, zorg & geld en bouwen naar wensen en behoeften.

Ik volgde met veel plezier de cursusdag op 4 oktober in Drachten bij LOC trainers José Broers en Liesbeth Honig en interviewde Geesje Brakel een van de deelnemers. Ze is cliëntenraadslid in de lokale cliëntenraad AGW huis te Veendam en van de centrale cliëntenraad van Zorggroep Groningen. Geesje was erg enthousiast over de cursus en vertelde: "Ik vond het een indrukwekkende, leerzame ochtend en wist niet dat je zoveel kunt betekenen voor je medemens in het verzorgingshuis." Bekijk het hele filmpje.

Zie ook het overzicht van het cursusaanbod najaar 2017.

Was je ook aanwezig op een van de cursusdagen? Wil je laten weten wat je daarvan hebt geleerd en of je het andere cliëntenraadsleden zou aanbevelen, dat kan hieronder. 

Met dank aan Klaas Jager voor het filmen.

Lees meer...

"Willen we van diversiteitsbeleid een succes maken, dan moeten we met open vizier eerst naar onszelf kijken. Laten we er samen werk van maken. Nu!"

Aldus Ram Ramlal, adviseur voor diverse overheden, in onderstaande blog in het kader van het project 'Voor(t)gaan in verandering'. Daarin spreken eindverantwoordelijken in en rondom de zorg zich uit over het belang van diversiteit. In korte video-boodschappen en een boek dat opnieuw geschreven wordt. Ook LOC neemt deel aan het project. Lees hier meer over het project.

Elke organisatie zou zich moeten afvragen wat de factoren in de eigen organisatie zijn die belemmeren dat diversiteit in de praktijk plaatsvindt. Praten is niet voldoende als het gaat om een thema als diversiteit in de gezondheidszorg. Je moet ermee aan de slag! Maar toch is praten wat we al dertig jaar voornamelijk doen. De uitvoering in de praktijk - om echt werk van diversiteit te maken - lukt niet of in zeer bescheiden mate.

Dat is opmerkelijk. Want iedereen is er wél van overtuigd dat een organisatie waarin de diversiteit van de samenleving weerspiegeld wordt, op alle plekken en in alle disciplines, een belangrijke voorwaarde is voor een kwalitatief goede dienstverlening. Iedereen weet ook dat diversiteit aan medewerkers en vrijwilligers nieuwe inzichten oplevert, dat cliënten en patiënten beter worden begrepen. Dat medewerkers en vrijwilligers elkaar scherp houden.

Waarom lukt het dan toch niet om het in de praktijk te brengen? En vooral, wat zouden we moeten doen om diversiteit in organisaties tot een succes te maken.

Om te beginnen zouden we moeten stoppen met het schrijven van allerlei nota's en notities om het belang van diversiteit te benadrukken. Dat is al uitgebreid uitgesproken door iedereen die met dit thema te maken heeft. Nieuwe notities en onderzoek zijn te vaak een vlucht naar voren om niet te hoeven handelen.

Verder zou elke organisatie zich moeten afvragen wat de factoren in de eigen organisatie zijn die belemmeren dat ‘diversiteit’ in de praktijk plaatsvindt. Eindverantwoordelijken in die organisaties moeten deze vraag ook aan zichzelf stellen. Tenslotte mag je juist van hen verwachten dat zij het voortouw nemen om hun organisatie echt te verbinden met een land dat sterk verandert. Staat in de missie van de organisatie die zij leiden niet vaak dat zij er voor iedereen zijn en dat elk mens uniek is?

Tegelijkertijd is het ook de moeite waard te . . . . . .lees meer op Skipr en bekijk de film waarin Ram Ramlal, adviseur bij diverse overheden, zich uitspreekt.

Lees meer...

De gevolgen van een stroomstoring.

Als men de berichten rond de grote stroomstoring van de afgelopen week in de regio Amsterdam volgt dan heeft deze helaas naast een grote mate van verstoring van het dagelijks leven ook een mogelijk aantal directe slachtoffers opgeleverd als gevolg van onbereikbaarheid van de hulpdiensten en de uitval van levensreddende apparatuur.  Gelukkig gaat de gemeente Amsterdam onderzoek doen naar dit fenomeen.

Het is nog te vroeg om specifieke consequenties te verbinden aan deze berichten, maar het is wel weer een moment, waarop wij ons moeten realiseren dat het dagelijks leven niet zo vanzelfsprekend is als wij aannemen, en waarin er de noodzaak blijft om ons voor te bereiden op de uitval van nutsvoorzieningen en de aanwezige mogelijkheden om de consequenties hiervan tot een minimum te beperken.

De stroomvoorziening van kwetsbare en onmisbare onderdelen van onze maatschappij is zeker voor een korte termijn van uitval van de standaard stroomvoorziening, goed op te vangen middels noodstroomvoorzieningen, zoals daar voor bedrijven en instellingen zijn de noodaggregaten, als voor individuele apparatuur diverse vormen van accu's .

Zaken die veelal door een relatief betrouwbaar stroomnetwerk in Nederland helaas vaak niet voldoende aan de orde komen, zowel in het kader van de bouw of bij investeringen in de aanschaf, maar zeker ook in het onderhoud en het testen van de apparatuur in een integrale omgeving.

Vanuit mijn werkveld ben ik zo vaak geconfronteerd met slecht onderhouden aggregaten, die onvoldoende worden getest en waarbij er zelden een integrale toets plaatsheeft van alle apparatuur die in geval van stroomuitval moeten blijven functioneren.

Dit was de reden dat de stichting Primaire en Proactieve Hulpverlening een complete functionaliteitstest heeft ontwikkeld voor allerlei branches en die zeker voor zorginstellingen feitelijk een noodzaak zijn. Het is dan ook aan de cliëntenraden om in hun gesprekken met de bestuurders aandacht te vragen voor deze letterlijk levensreddende maatregel, die weinig kost en in veel gevallen zich in één keer terugverdient. Hoe, dat is u eenvoudig uit te leggen: neem indien u daarover nader geïnformeerd wilt worden contact op met inspectie@spph.nl onder de vermelding "functionaliteitstest". 

Zelf kunt u reeds nagaan welke apparatuur zou ik nu niet kunnen missen om niet terecht te komen in onwenselijke (levensbedreigende) situaties. 

Vanuit die gedachtegang is het ook onbegrijpelijk dat in de media kwam dat een ziekenhuis als het Slotervaart nota bene de afdeling spoedeisende hulpverlening moest sluiten, kennelijk is men hier minder goed voorbereid dan men zou mogen verwachten. 

Het moet tot slot een geruststellende gedachte zijn dat zeker voor de overbrugging van een korte stroomonderbreking de oplossingen beslist voor handen zijn.  

Lees meer...

      

De 'Veilige Principes' leveren hulpmiddelen voor cliënt, organisaties en professionals om goed om te gaan met medicatie in de zorg. Ook de cliëntenraad en de cliënt zelf speelt daar een grote rol in.

Nieuwe hulpmiddelen zijn; cliëntinformatiekaarten, een interactieve pdf en een animatie om iedereen die in de medicatieketen werkt, bij te staan dat zo veilig mogelijk te doen. Zie de links hieronder.

Resultaten project ‘Veilige principes verder in praktijk’ beschikbaar

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker, cliëntenraad en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie. Het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ heeft inzichten, tips en praktijkvoorbeelden opgeleverd om samen te werken aan verbeteren van de medicatieveiligheid in de care. De resultaten van het project zijn nu beschikbaar in de vorm van een interactieve PDF en diverse hulpmiddelen.

Medicatieveiligheid in praktijk
Het Platform Medicatieveiligheid Care heeft in 2012 de ‘Veilige principes in de medicatieketen – verpleging, verzorging, thuiszorg’ ontwikkeld. Hierin is beschreven: wat is in principe veilig bij medicatiezorg en wie moet wat doen? In vervolg daarop heeft het Platform het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ uitgevoerd, samen met lokale samenwerkingsverbanden, over de toepassing van de veilige principes in de praktijk. Die inzichten, tips en voorbeelden uit de lokale praktijk zijn nu beschikbaar. Alle betrokkenen in de medicatieketen kunnen hiermee hun voordeel doen om verder te werken aan medicatieveiligheid. Naast tips voor de lokale samenwerking zijn er ook inzichten over bijvoorbeeld het tussentijds wijzigen van een medicatie-rol, overdracht van medicatiegegevens, en dubbele controle bij losse risicomedicatie.

Lessen uit de praktijk – rol van de cliënt
Een opvallende les betreft de rol van de cliënt. Zodra er een professional betrokken is, gaat de cliënt er vaak vanuit dat de professional alles weet en regelt en de professional neemt daadwerkelijk de verantwoordelijkheid over van de cliënt. Dit terwijl de cliënt, naar vermogen, een onmisbare eigen rol heeft. Bijvoorbeeld informatie geven over zijn medicijngebruik, of medicatie controleren. Om cliënten en professionals over deze rol te informeren en de cliënt te ondersteunen, zijn er informatiekaarten en een animatie ontwikkeld. Tip: de animatie kan ook worden geplaatst op bijvoorbeeld een lichtkrant van een zorginstelling, of in een wachtruimte van arts of apotheek. De informatiekaarten voor de cliënt kunnen worden geprint en gelamineerd, en bijvoorbeeld in wachtruimtes worden gelegd.
Link naar de informatiekaarten voor cliënt en professional: www.zorgvoorbeter.nl/informatiekaarten
Link naar de animatie Veilige principes en de rol van de cliënt: https://vimeo.com/191962558

Nieuwe interactieve uitgave Veilige principes
Alle resultaten zijn te vinden in de interactieve versie van de Veilige principes. Deze nieuwe uitgave maakt de veilige principes én de nieuwe praktijkinzichten en hulpmiddelen eenvoudig toegankelijk voor alle betrokkenen. De infographic geeft snel overzicht van de veilige principes en de interactieve PDF. De animatie geeft op speelse wijze aan waarover de veilige principes gaan.  
Link naar de infographic en PDF: www.zorgvoorbeter.nl/veiligeprincipes
Link naar de animatie veilige principes – samenwerking in de keten: https://vimeo.com/191962548

Project Veilige principes verder in praktijk: ZonMw en Platform medicatieveiligheid

Het project “Veilige principes verder in praktijk” is mogelijk gemaakt door ZonMw, programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, en is vanuit het Platform Medicatieveiligheid Care uitgevoerd door ActiZ, KNMP, NVZA, V&VN, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG en Patiëntenfederatie Nederland.

Voor meer informatie: Tiske Boonstra, t.boonstra@loc.nl 030-2843200
of de landelijk projectleider / voorzitter Platform Medicatieveiligheid Care, Antoinette Bolscher, a.bolscher@actiz.nl  06 226 95 836
  

Lees meer...

Met veel dank plaatsen we hier een blog die Jan Troost ons toestuurde, die hij eerder op zijn eigen blog plaatste. Jan Troost heeft zelf een beperking, en daarom met zorg te maken. Vanuit zijn ervaringsdeskundigheid laat hij in dit blog weten waarom hij het niet eens is met een wetsvoorstel dat vandaag in de Tweede Kamer besproken wordt.

--------------------------------------------------------------------------

Met verbazing lees ik net een bericht van Zembla. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil “mijn” medisch dossier delen met de zorgverzekeraar. Dan kan ik het net zo goed meteen op www.troostoverleven.nl zetten. Zo behoud ik in ieder geval mijn eigen regie!

Mijn dossier

Het medisch beroepsgeheim is voor mij heilig

Gelukkig was het handschrift van de dokter vroeger toch niet te lezen, dus als er eens een keer een dossier slingerde dan moest je toch wel van goede huize komen om het te kunnen ontcijferen. Nu alles op de computer staat is het inmiddels voor iedereen goed leesbaar en de moeilijke terminologie zoeken we wel op met Google.

Door weer een nieuwe wetswijziging in te voeren kunnen zorgverzekeraars deze medische dossiers ook zonder mijn toestemming inzien. Je wilt niet weten wat het mij een moeite heeft gekost om in mijn eigen medisch dossier inzage te krijgen en daarna er een kopie van te kopen!

Nog beter voorstel voor de Minister

Ik stel voor dat we in dit wetsvoorstel ook maar meteen regelen dat hypotheekverstrekkers, banken en andere verzekeraars hier ook gebruik van kunnen maken. Of is dit niet wat de Tweede Kamer bedoeld met transparantie? Zal ik ook mijn vingerafdrukken en DNA profiel openbaar maken? Dit maakt het werk voor de veiligheidsdiensten een stuk eenvoudiger en is zeker kostenbesparend. O ja, nu vergeet ik nog te vertellen dat er in Zwitserland een handboek voor verzekeringsartsen is waar ook mijn verwachte levensverwachting in staat. Absoluut handig voor de beoordelaars die beslissen over een begrafenis- of levensverzekering. (Maar gelukkig heb ik die al afgesloten ;-)

Het verontrustende berichtje op mijn zondagochtend

“Patiënten moeten inzage in hun medisch dossier door de zorgverzekeraar kunnen weigeren. Ook als het gaat om fraudeonderzoek, stelt de Patiëntenfederatie. De Tweede Kamer vergaderde donderdag over inzage in het dossier. Tijdens het debat bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer de zorgverzekeraars inzage wil geven in medische dossiers om fraude op te sporen. SP en D66 zijn tegen. VVD, PvdA, CDA en PVV zijn voor het plan van minister Schippers (VVD). De overige partijen waren niet aanwezig bij het debat. De definitieve stemming wordt waarschijnlijk de komende week.”
Hoofdelijke stemming
Nu maar hopen dat volgende week alle Kamerleden van alle fracties er zijn. Vaak wordt een coupe ingezet als er een aantal partijen niet aanwezig zijn. Wanneer leren we nu eens dat het grootste gedeelte van onze bevolking keurige mensen zijn? Dat er niet achter iedere deur een terrorist of fraudeur woont. Als je echt iemand wantrouwt zijn er voldoende wettelijke mogelijkheden om iemand op te pakken.

Ik roep alle politieke partijen dan ook op om de Wet van Schippers niet te steunen!
Lees meer...

In het voorjaar heeft LOC vijf keer de cursus Medezeggenschap in de praktijk gegeven. Na afloop van de reeks heeft LOC de deelnemers een drietal vragen voorgelegd. Hieronder een keuze uit de reacties die LOC kreeg. Zo kunt u lezen of de cursus iets voor u is. Ook kunt u lezen wat LOC leert van de kritische opmerkingen.

Heeft de cursus aan uw verwachting voldaan?

 • Meer over medezeggenschap te weten gekomen, duidelijk uitleg en je kan ze altijd bellen voor vragen.

 • Het besef dat je een stap vooruit moet denken.

 • Ik heb duidelijke informatie ontvangen over welke advies aanvragen cliëntenraden werkelijk zeggenschap hebben en of dat advies of verzwaard advies betreft.

Heeft de cursus u geholpen bij uw raadswerk?

Met betrekking tot de rol en positie van de cliëntenraad

 • Het is altijd schipperen tussen organisatie en cliënten. Nu weet ik dat het om de cliënten gaat.

Met betrekking tot kennis en inzicht

 • Kreeg heldere bevestiging van vermoedens. Met name over de wet. Twee punten, te weten (1) de Wmcz zegt niets over de Wmo-cliënten, regelen in Samenwerkingsovereenkomst en (2) onze zorgverlener voldoet niet aan de eis tot openbaarheid van informatie (art 9) zijn integraal door bestuurder overgenomen. Gek: was zowel voor bestuurder als voor de al zittende raadsleden volslagen onbekend.

 • Daar ik nieuw ben in de cliëntenraad wilde ik graag weten in hoeverre cliëntenraden zeggenschap hadden in de verscheidene aspecten van een zorginstelling. Tevens heeft het mij inzicht gegeven hoe cliëntenraden functioneerden bij andere zorginstellingen door de andere cursisten.

Met betrekking tot de werkwijze van de cliëntenraad

 • Ik weet nu beter hoe ik dingen aan kan pakken en waar we wel (of niet) verantwoordelijk voor zijn als CCR.

 • Het aanhoren van de ervaringen uit de praktijk bij andere raden heeft mij een ander kijk op onze werkwijze gegeven.

 • Door mijn vergrote kennis om antwoorden kan vragen over onderwerpen die ik anders niet gevraagd had.

Zou u de cursus aanbevelen aan anderen?

 • Ja, ik heb de cursus al aanbevolen aan twee nieuwe leden en via de secretaresse geregeld dat nieuwe leden al jullie materiaal krijgen.   

 • Ja, omdat het je kennis vergroot zodat je beter begrijpt waarover het gaat en je dus ook gerichter vragen kunt stellen. 

 • Nee, de verstrekte informatie is ook goed te achterhalen via internet. Er is ten opzichte van online informatie niet echt veel toegevoegd.

 • Nee, het onderdeel sociaal media voegde niet zo veel toe omdat het op scherm slecht zichtbaar was en niet zo actueel. Voor mij geen nieuws.

Reactie LOC

De brochure Basisinformatie medezeggenschap geeft een feitelijke samenvatting van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In de cursussen in het najaar zal LOC de interpretatie van de Wet medezeggenschap cliëntenraden en de praktijk van de cliëntenraden nog meer dan voorheen centraal stellen. Ook zullen we aandacht geven een gelijke inbreng van de deelnemers en ervoor zorgen dat de technische voorzieningen in orde zijn.

Heeft u nog tips voor LOC met betrekking tot de cursus?

Algemeen

 • Ga zo door met raden informeren. Het was een duidelijke en informatieve dag.

Aandacht voor de praktijk en werkwijze van cliëntenraden

 • Een probleem behandelen die door een cliëntenraad helemaal is uitbehandeld en vragen aan de aanwezigen desnoods in groepjes hoe zij dit zouden aanpakken. Om na te gaan hoe we het beste advies kunnen geven.

 • Een goede tip is wellicht om duidelijker handvatten te bieden over de mogelijkheden die een raad heeft met betrekking tot ongevraagde adviezen.

 • Ook meer suggesties geven op het gebied van zichtbaarheid (ook online en social media) kunnen goed worden gebruikt door raadsleden die hun werk pas sinds korte tijd doen. Uiteindelijk geeft iedereen op zijn of haar eigen zienswijze en manier invulling aan het raadswerk.

 • Ook tips en suggesties op het gebied van benadering en communicatie naar Raden van Bestuur en directies kunnen veel verdieping geven. Veel nieuwe raadslieden betreden tenslotte vaak een compleet nieuwe wereld…

Reactie LOC

LOC gaat kijken op welke wijze we met name in het ochtendgedeelte over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen de inbreng van de raadsleden over hun praktijksituatie te vergroten. Ook de financiën van GGz-instellingen krijgt een aparte plek in de workshop Zorg en geld.

LOC is van plan meer aandacht te besteden aan de praktijksituatie van cliëntenraden. Hierin kan het opstellen van een ongevraagd advies een plek krijgen.

De workshop Contact met de achterban besteedt aandacht aan sociale media. Nu laat het vooral zien wat er mogelijk is. Een mogelijke vervolgstap is het maken van een communicatieplan waarin de deelnemers bepalen welke media zij hoe willen inzetten.

LOC besteedt in haar media aandacht aan goede praktijkvoorbeelden. Ook cliëntenraden kunnen op het forum van LOC hun eigen goede praktijken voor het voetlicht brengen.

Tot slot zullen we het idee van een nieuwe workshop Relatie en samenwerking cliëntenraad - raad van bestuur/directie uitwerken.

Lees meer...
Voor cliënten en organisaties is kwaliteit van zorg een belangrijk thema. De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is 1 januari 2016 in werking getreden en vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de…
Lees meer...

De cliëntenraad in de GGz

Even voorstellen…

Wij zijn een cliëntenraad en we hebben 5 leden.

Even positie bepalen…

Je hebt cliëntenraden en cliëntenraden. En dat hangt vooral af van de zorginstelling waar je toe behoort. Allereerst maak ik onderscheid in het type zorginstelling: je hebt ouderenzorg, thuiszorg, verslavingszorg, GGZ ‘s en nog een aantal andere. Onze cliëntenraad is er een die bij een GGZ-instelling hoort.

Binnen de GGZ heb je ook gigantische verschillen. In het dorp waar ik woon heb je ook een GGZ-instelling: de éénmanspraktijk van de psycholoog die basis-GGZ verzorgt, de eerstelijnszorg in GGZ land. Daarnaast heb je de zeer grote GGZ-instellingen met duizenden medewerkers.  En daartussen een instelling van de grootte zoals degene waar wij voor werken. Dat is een landelijk opererende GGZ instelling met ongeveer 75 medewerkers. Deze GGZ biedt zorg op ambulante basis. Dat wil zeggen dat de patiënt – ik heb lang getwijfeld tussen cliënt en pariënt maar ik houd het toch maar op patiënt – altijd poliklinisch wordt geholpen. Hij komt de zorginstelling binnen, wordt behandeld, maakt een afspraak voor bijvoorbeeld over twee weken en gaart naar huis. Een beetje te vergelijken met de procedure van de fysiotherapeut of de diëtist.

En dat maakt verschil:

De grote “traditionele” GGZ’s werken, en dat is ooit zo gegroeid, regionaal. Verder leveren zij GGZ-zorg in een heel breed spectrum: van poliklinisch tot klinisch waarbij patiënten in de instelling zelf – meestal vrijwillig maar soms onvrijwillig - wonen / zijn opgenomen.

Terug naar de cliëntenraad: de patiënten in de eerstgenoemd GGZ’s die intern wonen en worden behandeld hebben veel belangen waar de cliëntenraad zich mee kan bemoeien. Denk aan zaken als maaltijden, de rookruimte, de geleverde ontspanning, beschikbaarheid van internet en last but not least “het separeerbeleid”, iets dat zeer gevoelig ligt.

Al deze zaken spelen (gelukkig) niet bij onze eigen GGZ. Ik maakte niet voor niets de vergelijking met de fysiotherapeut.

Voor ons een probleem. Onze GGZ wil graag een actieve cliëntenraad. En het heeft ons heel wat hoofdpijn bezorgd bij het vinden van een zinvolle rol voor onze cliëntenraad. Ik denk dat we daar, na veel hoofdpijn,  een klein beetje in zijn geslaagd. In de volgende afleveringen meer daarover en over onderwerpen als:

 • Hoe zijn we ontstaan

 • Rol en hulp van LOC

 • Werving van nieuwe leden

 • Activiteiten

Lees meer...

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen