Blogs & vlogs

Alle berichten (212)

Adviesvangers

Adviesvangers

 

Jongerenparticipatie binnen gemeenten stelt veel beleidsambtenaren Jeugd voor een probleem. Want hoe betrek je jongeren bij het maken van plannen en hoe weet je wat jongeren willen?

LOC ontwikkelde samen met Kuseema, een communicatiebureau gespecialiseerd in jongerenparticipatie, een project waarmee jongeren daadwerkelijk betrokken zijn bij het (gemeentelijk) jeugdbeleid. Met dit project krijgt een gemeente een eigen pool met jongerenadviseurs: de Adviesvangers. Via creatieve werkvormen maken zij hun leeftijdsgenoten enthousiast om mee te denken, ideeën aan te dragen en hun mening te geven over vragen van de gemeente.

De Adviesvangers gebruiken drie verschillende werkvormen. Werkvormen die ze niet alleen leuk en praktisch vinden om aan mee te doen, maar ook zelf goed kunnen begeleiden. Zo is er bijvoorbeeld de werkvorm Verbeterfoto's. Jongeren maken foto’s en laten in een collage zien hoe zij bijvoorbeeld hun leef- woongroep opnieuw willen inrichten. Of de werkvorm Brainstorm waarbij ze zoveel mogelijk ideeën verzamelen om een inlooppunt voor jongeren tot een fijne plek te maken waar jongeren zich welkom voelen.

Het unieke aan het project Adviesvangers is dat jongeren zelfstandig een workshop geven aan een groep jongeren en zo een breed advies verzamelen. Kuseema biedt daarbij ondersteuning aan de Adviesvangers en gemeenten bij de uitvoering. LOC ondersteunt gemeenten bij het borgen van deze methode binnen het gemeentebeleid.

Informatie: www.adviesvangers.nl

Lees meer...

Reflectie en feedback geef je niet zomaar

Hoe feedback van cliёnten hulp effectiever maakt : cultuur van reflectie en feedback! Zo'n relatie bouw je samen op!

Reflectie en feedback geef je niet zomaar. Daar moet je een bepaalde relatie met elkaar voor hebben. Je geeft (meestal) ook niet zomaar advies aan iemand op straat. Dat valt namelijk vaak niet in goede aarde. En zo is het ook met collega's, gesprekspartners en medewerkers. Je moet eerst weten wat je aan elkaar hebt, dat je elkaar bijvoorbeeld serieus neemt en het niet gaat om kritiek geven, maar om samen groeien naar een hoger niveau. Ik haal daarbij wel vaker de kernwoorden bewust, expliciet en constructief aan. Weet wat je specifiek in wilt brengen, waarom je dat wilt inbrengen en wat je ermee denkt te bereiken. En breng een signaal ook op die manier in. Het gaat bij feedback en reflectie niet om vertellen om het vertellen of om klagen. Je werkt samen aan zaken en samenwerking beter maken. In mijn eerder blog noemde ik de gezamenlijke doelen en gedeelde winst. Daar werk je aan vanuit een overeenkomsten in visie en waarden, je hebt een gedeelde blik op wat er moet gebeuren. Ook daar heb je een reflectieve en open relatie voor nodig.

Pas als je jezelf serieus neemt, kun je een goede reflectieve relatie opbouwen met een ander. Om aan die relatie te werken, kijk je dus ook naar jezelf. Wat vind ik belangrijk? Vanuit welke waarden doe ik wat ik doe? En wat wil dat zeggen over mijn handelen? Werken aan visie en waarden is een vast thema bij LOC en we begeleiden raden en anderen in het vinden van hun waarden en visie. Vanuit het inzicht in je eigen context (als individu, als raad etc) kan je de relatie met anderen goed vorm geven. Het is dan ook van belang van de ander te weten vanuit welke waarden en uitgangspunten of visie hij/zij handelt. Dan kan er ook ruimte gecreëerd worden om veilig en waardevol met elkaar te werken aan feedback en reflectie. Hoe je dat doet stem je met elkaar af, passend bij de gedeelde context. Zo kan je met elkaar zorg, werk en medezeggenschap naar een heel ander niveau tillen. Hoe waardevol kan het zijn?!

Wat is voor jou/ jullie belangrijk om feedback te kunnen geven op elkaar? En hoe en/of wanneer kan je reflecteren op wat er is gebeurd?

Lees meer...

De cliëntenraad: een eigen visie op de zorg

 

Waarom een visie van de cliëntenraad?

De cliëntenraad kan zijn visie op de zorg gebruiken in zijn werk. Een visie geeft de cliëntenraad profiel. De achterban en de organisatie weten wie de cliëntenraad is en waar hij voor staat. Ook kunnen cliëntenraden hun visie gebruiken in hun advisering. Cliëntenraden krijgen regelmatig de vraag advies te geven over ingrijpende plannen. Denk bijvoorbeeld aan bezuinigingen, reorganisaties of fusies. Hoe hier mee om te gaan? De cliëntenraad kan het plan op zich beoordelen. Ook kan de cliëntenraad kijken of de plannen passen binnen de visie en missie en de waarden van de organisatie en daarop hun advies baseren. Maar de cliëntenraad kan nog een stap verder gaan en het plan beoordelen op basis van zijn eigen visie op de zorg. Een visie geeft cliëntenraden argumenten om een advies te onderbouwen en helpt hem in het overleg met de zorgaanbieder.

Training De visie van de cliëntenraad

LOC kan cliëntenraden helpen bij het opstellen van een visie. Tijdens een bijeenkomst komt de cliëntenraad met een paar stappen tot een duidelijke visie. Allereerst beginnen we met de persoonlijke redenen van raadsleden om in de cliëntenraad te zitten. En wat zij met de cliëntenraad willen bereiken. Zo zit het ene raadslid er omdat hij op wil komen voor mensen die minder mondig zijn, de ander om een signaalfunctie te vervullen en weer een ander om zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen aan belangenbehartiging. Deze redenen vormen de basis voor de visie van de cliëntenraad.

Daarna gaat de cliëntenraad in gesprek over een aantal vragen zoals bijvoorbeeld ‘De zorg is goed als …….’  Uit dit gesprek komen allerlei kenmerken van goede zorg naar voren. En deze kenmerken van goede zorg vertaalt de cliëntenraad in wat dat betekent voor de praktijk van de zorg en voor de cliëntenraad zelf. De cliëntenraad weet aan het einde van de bijeenkomst hoe hij aankijkt tegen de zorg en wat dit betekent voor zijn activiteiten.

De training duurt één dagdeel.  LOC heeft de gespreksleiding en verwerkt de uitkomsten in het document De visie van de Cliëntenraad.

Ervaring van de cliëntenraad GGz Haagstreek - Zoetermeer

De cliëntenraad GGz Haagstreek - Zoetermeer heeft onlangs de training De visie van de cliëntenraad gedaan. Hij wilde deze training omdat hij op zoek was naar houvast in het werk. De leden vonden de manier van werken prettig,  een goed gesprek waarbij een ieder zijn inbreng had en LOC op een rustige manier leiding aan het gesprek gaf. Over de uitkomst waren zij bijzonder tevreden. Zo noemde de voorzitter de training ‘Een eye-opener.’ 

Wil je met ons je mening delen?

Hoe kijk jij naar een eigen visie van de cliëntenraad? Denk je bijvoorbeeld dat een cliëntenraad er iets mee kan of denk je dat het een papieren stuk blijft? 

Lees meer...

De organisatie van onze zorgaanbieder verandert. ‘Wat betekent dit voor onze medezeggenschap?’

Op dit moment zijn veel zorgaanbieders bezig met reorganiseren. In de meeste gevallen een verandering van de organisatiestructuur om anders te kunnen werken. Bijvoorbeeld niet meer lokaal of regionaal maar op basis van zorgsoort of op basis van doelgroep. Dit heeft ook gevolgen voor de inrichting van de medezeggenschap. Veel cliëntenraden vragen hierin ondersteuning van LOC. Zo vroeg de centrale cliëntenraad Dimence aan LOC: ‘Wil je met ons kijken hoe we de medezeggenschap kunnen veranderen?'

Stap 1. Welke uitgangspunten hebben de cliëntenraden?

LOC kan samen met de cliëntenraden onderzoeken welke medezeggenschapsstructuur past bij een nieuwe organisatiestructuur. Hiertoe brengen we in een bijeenkomst eerst in kaart welke uitgangspunten de cliëntenraden hebben om werkende medezeggenschap te realiseren. Uitgangspunten van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen zoals ‘medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie’ naast eigen uitgangspunten zoals ‘om tafel willen zitten met degenen die beslissingen kunnen nemen.’

Centrale cliëntenraad Dimence gaat aan de slag

Stap 2. Welke medezeggenschap past ons en de organisatie?

In de bijeenkomst brengen we de huidige situatie in kaart. 

Hoe zien de organisatie en de medezeggenschap er nu uit? Daarna maken we een schets van de nieuwe organisatiestructuur in kaart. Waar zitten de leidinggevenden zoals raad van bestuur, directie en management?  Op basis hiervan kijken we welke medezeggenschapsstructuren hierbij passen en welke voor- en nadelen er aan deze vormen zitten. Op basis van de uitgangspunten kunnen de cliëntenraden dan een keuze maken voor een medezeggenschapsstructuur die het beste bij hen past. LOC verwerkt de uitgangspunten in een notitie.

Stap 3. Hoe voeren we de nieuwe medezeggenschapsstructuur in? 

Met de keuze van een medezeggenschapsstructuur ben je er nog niet. Het is goed een werkgroep in te stellen die de volgende stappen voorbereidt:

 • voorstel nieuwe medezeggenschapsstructuur voorleggen aan de (centrale) cliëntenraden en de raad van bestuur;

 • instemming van alle cliëntenraden en de raad van bestuur;

 • bepalen van de samenstelling van de verschillende cliëntenraden;

 • bepalen hoe de vertegenwoordiging er naar boven uitziet. Er zijn dan diverse lagen van medezeggenschap waarbij cliëntenraden een vertegenwoordiging hebben in een hoger gelegen cliëntenraad;;

 • bepalen of er meer of minder faciliteiten zoals budget en ondersteuning nodig zijn;

 • opstellen nieuwe samenwerkingsovereenkomsten;

 • de achterban vertellen van de nieuwe medezeggenschapsstructuur;

 • instellen nieuwe (centrale) cliëntenraden en opheffen oude (centrale) cliëntenraden.  

Ook in dit traject kan LOC ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door een werkgroep te begeleiden of de samenwerkingsovereenkomsten op te stellen.

 

Geven en nemen: deel met ons je ervaringen, stel aan ons je vragen!

Ben je ook actief bezig of bezig geweest met de herinrichting van de medezeggenschap, vertel ons hoe je dat hebt aangepakt, waar je tegenaan liep en hoe je dat hebt opgelost. 

Zit je in een vergelijkbaar traject en wil je meer weten, stel dan hier je vragen. Dan kunnen we met elkaar de antwoorden vinden. 

Door kennis met elkaar te delen, kunnen we van elkaar leren, goede praktijken zien, elkaar helpen en samen bouwen aan sterke (mede)zeggenschap. 

Lees meer...

Gescheiden werelden

Afgelopen week zat ik op mijn iPad via Nu.nl het nieuws te bekijken. Ik vond daar een fragment van de serie ‘De fabriek’. Deze serie was in de jaren 80 erg populair op de televisie. Ik heb een stukje van het fragment bekeken. Er zaten in het kantoor diverse dames achter een typemachine brieven uit te werken. Met de correctielinten er naast. De brieven gingen vervolgens met een postzegel op de post. Op de bureaus stond zo’n groot grijs PTT-telefoontoestel met een draaischijf. In de vergaderkamer werden de vergaderstukken gebracht door de bode. Het zag er enorm gedateerd uit.

De dag erna ging ik naar het kantoortje van LOC. Wat een verschil! LOC heeft nog twee kleine kamertjes, omdat we vooral netwerken in het hele land willen vormen. Overleggen vinden overal in het land plaats. Zoals bij mensen thuis of in een horeca-gelegenheid. Korte overleggen vinden plaats via de beeldtelefoon. Dat scheelt veel reistijd en geld. De typemachine is vervangen door een uiterst flexibel en goedkoop netwerk, waarmee je over de hele wereld kunt werken en met elkaar kunt communiceren. Korte berichtjes gaan via de Whatsapp. Langere via de email. Mensen kunnen vanaf verschillende locaties tegelijk met elkaar in hetzelfde document werken. De website van LOC maakt plaats voor een ontmoetingsplek, waar mensen zelf informatie kunnen delen met elkaar. Het statische kantoor is veranderd in een dynamisch netwerk. En dat netwerk kent allerlei dwarsverbanden die nauwelijks meer in kaart te brengen zijn.

De nieuwe tijd met nieuwe technieken vraagt steeds meer om netwerken en minder om statische organisaties. Die hadden hun functie, maar zijn grotendeels ingehaald door de tijd. De ontwikkeling van LOC sluit aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Des te meer gaat opvallen dat de zorg voor een groot deel meer op die fabriek uit de jaren 80 lijkt dan op de netwerken van nu. Als ik even afstand neem kan ik me daar toch steeds weer over verbazen. Zo was LOC vorige week gevraagd in te spreken op een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar ging het meer over de accreditatie van toezichthouders dan de fundamentele vraag of toezicht niet heel andere vorm moet krijgen in een nieuwe wereld. LOC heeft juist dat ingebracht. Lees hier onze bijdrage.

Maar ook het verbeterplan verpleeghuizen richt zich hoofdzakelijk op organisaties en instellingen. Ook daar probeert LOC het instituutdenken los te wrikken. Want er ontstaan al hele nieuwe vormen, zoals zorgcoöperaties. Die verdienen meer ruimte en sluiten beter aan bij de behoeften en mogelijkheden van deze tijd. Een ander voorbeeld was het grote 'In voor zorg-congres' op 9 maart in de Jaarbeurs*. LOC verzorgde daar een workshop. Het onderwerp was de Wet langdurige zorg (Wlz). Mooi was dat het binnen een minuut in de workshop over mensen ging. De beleidsmatige afbakening van één wet sloot niet aan bij de beleving van mensen. 

De beleidswereld en de echte wereld lijken soms twee gescheiden werelden te zijn. Zo’n oud filmpje helpt om te begrijpen dat een nieuwe tijd om nieuwe oplossingen vraagt. Uiteraard door wel het bruikbare uit de oude tijd mee te nemen. De opdracht is aan ons allen om ook in de zorg te durven vernieuwen. Met cliënten en medewerkers in de hoofdrol. Ondersteund door de nieuwe technieken van deze tijd. Graag vervult LOC een aanjagende rol bij het vormen van netwerken. Juist omdat er binnen netwerken meer ruimte is voor diversiteit. En mensen daarmee kunnen leven vanuit hun eigen waarden en drijfveren. Ook als zij zorg en ondersteuning nodig hebben.

* Hier kun je de presentatie zien over medezeggenschap, die LOC gaf tijdens het 'In voor zorg-congres' in maart.

 

Lees meer...

Zijn als 'ieder-een'

Ik heb sinds ongeveer een half jaar ‘een eigen voordeur’, zoals dat heet. Oftewel een flat, geheel en al voor mezelf. Vanaf zo'n tien jaar geleden, 2005 dus, heb ik verbleven in achtereenvolgens een diagnostisch centrum, een kliniek, een nazorg-instelling, twee Huizen van Bewaring (H.v.B), opnieuw een (deze keer andere) kliniek en de afgelopen vijf jaar in een studentenhuis met een gemiddeld jaarlijks wisselende lichting van vier huisgenoten. Voortdurend mensen om me heen, met andere woorden. Nou ben ik een 'contactdier', dat scheelt. Bij elkaar opgeteld heb ik ongeveer zeven jaar van m'n adolescentie doorgebracht in groepsopnames en ik was in die situaties als een vis in 't water: communiceerde makkelijk, werkte makkelijk en goed samen, heb gevoel voor humor en ben belangstellend en hulpvaardig.

Als je op die manier leeft, veel of vrijwel altijd in groepen, en je hebt geregeld geen of niet genoeg bewustzijn omtrent je situatie(-s), omdat je vaak in verslavingsstress zit en je bent nu, zoals ik, 'ineens 53' en 'ineens' veel alleen en nuchter, valt dat dus niet mee. Mensen 'hebben levens': gezinnen, banen / andere activiteiten / verantwoordelijkheden, hun eigen netwerken. Niet iedereen staat meer zo'n beetje altijd wanneer ik dat wil te mijner contactuele beschikking. Vroeger liep ik, om een praatje verlegen, de verblijfsruimte of huurkamer van een ander in (ja, zelfs de cel van een ander: dat was, op strikt bepaalde tijdstippen, ook in een H.v.B. mogelijk), dat was geen punt, of een ander kwam bij mij op bezoek.

Tegenwoordig, sinds ongeveer een half jaar dus, ben ik, meestal 's avonds en in de weekends, naast m'n werk, alleen, 'mijn eigen gezelschap'. In het begin van die periode maakte ik, in 't licht van bovenstaande geschiedenis, van dat alleenzijn een 'probleem': ik maakte er 'een vorm van eenzaamheid' van. Ik voelde me vaak rusteloos, leeg en triest. Ik had 't er, als ik daartoe in de gelegenheid was, met vrienden en familie over. Een aantal van hen raadde me de aanschaf van een televisie aan, "ter afleiding". Maar als ik mij vroeger alleen voelde, nam ik "ter afleiding" roesmiddelen in. Bovendien vind ik televisie, net als en drank en drugs, afstompend.

Ik ben een boekenlezer, altijd al geweest. Vroeger las ik voornamelijk bellettrie, nu eigenlijk alleen nog spiritualiteit, met name non-dualistisch gerelateerde onderwerpen. En wat ik daar van leer, is dat ik niet alleen niet alleen bèn, maar dat zoiets als 'me eenzaam voelen' dus ronduit irreëel is. Alles, in de Kosmos waar wij als mensheid deel van uitmaken, staat met alles in verbinding. En mijn 'gevoel van alleen (of eenzaam) zijn' is daar eveneens onderdeel van. Mijn 'gevoel van alleen zijn' staat niet 'op zichzelf', ik ben daar niet alleen mee, het maakt deel uit van Dat Waar Alles In Verschijnt En Verdwijnt: Bewustzijn. En 'op' dat Bewustzijn is door een mens Gewaarzijn te ontwikkelen, zeer troostrijk vind ik dat.

Ik begin me de laatste tijd steeds meer 'in allene verbondenheid' te voelen. Ik voel me, 's avonds en in de weekends, Totaal Alleen, anders gezegd. Steeds minder rusteloos, leeg en triest; steeds minder bang.

Ik ben als 'ieder-een'.

 

Lees meer...

Gezamenlijke doelen en gedeelde winst

Weet u wat ik zo mooi vind aan het werken met cliëntenraden en in het algemeen in medezeggenschap in de zorg?

Dat er zoveel te winnen en te behalen valt. Ik geef veel trainingen en cursussen aan raden en vaak ook aan raadsleden en management/ medewerkers samen. Dat kan op veel verschillende thema's zijn, maar vaak op het gebied van medezeggenschap, kracht en passendheid. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat deze verschillende groepen mensen in open,goede communicatie en constructieve samenwerking staan met elkaar. Een cursus is dan een contactmoment die er anders niet zou zijn. En in deze contactmomenten komen mensen op een andere manier met elkaar in gesprek. Namelijk op oordeel-vrij moment in een open situatie. En niet in een gespannen probleem situatie of in het kader van een klacht, waar oplossingen moeten worden gezocht of aan bepaalde verwachtingen moet worden voldaan. En dan worden het gesprek en de toon ineens heel anders. Dan komen namelijk de verhalen naar voren; waarom doet iemand eigenlijk wat hij doet, waar ligt zijn/haar passie en hoe probeert diegene dat tot uiting te brengen. Kortweg wat vinden we allemaal eigenlijk belangrijk in ons werk, ons leven. En dan komen we er in gezamenlijkheid achter dat we eigenlijk veelal dezelfde doelen hebben. Een waardevol leven voor de client bijvoorbeeld. Maar dat we niet altijd vanuit dat oogpunt met elkaar het gesprek aan gaan. En natuurlijk kunnen en moeten we ook dan kritisch met elkaar aan de slag (blijven) gaan. Maar dat doe je dan wel vanuit gedeelde waarden. Ik zeg vaak; als je werkt vanuit gezamenlijke doelen kan je gedeelde winst behalen. En daar geloof ik in. We moeten in de medezeggenschap naast elkaar staan. De client op het netvlies hebben. En wat we voor hen kunnen bereiken, vanuit verschillende posities in de organisatie, zie ik als gedeelde winst!

Lees meer...

Zeggenschap & medezeggenschap

De afgelopen weken heeft LOC een viertal regiobijeenkomsten met cliëntenraden georganiseerd. Wat me daar bij opviel was de enorme betrokkenheid van zoveel mensen bij de zorg. Allemaal mensen die veel van hun tijd inzetten om de zorg te verbeteren. Dat voelt als een grote rijkdom.

Veel mensen gaven aan dat het niet altijd eenvoudig is om het werk in de cliëntenraad te doen. Zeker in het begin is het erg lastig om alles te begrijpen. En de juiste vaardigheden in te zetten om het werk binnen de cliëntenraad goed te doen. Alle veranderingen in de zorg maken het er niet makkelijker op. De meeste cliëntenraden hadden voor de inkoop van de zorg vooral met het zorgkantoor te maken. Vanaf 1 januari hebben de gemeenten en de verzekeraars daar een veel grotere rol bij gekregen.

Kortom: cliëntenraden hebben behoefte aan ondersteuning. Op de regiobijeenkomsten hebben cliëntenraden met elkaar verkend wat zij precies nodig hebben. U kunt de opnames van de verschillende bijeenkomsten hier (terug) zien: https://www.youtube.com/channel/UCTMi13pMT9sI5KnVnO5rUXQ.

Ook in andere contacten met cliëntenraden de eerste weken van dit jaar is de behoefte aan ondersteuning duidelijk. Daar zal LOC snel op inspelen. De komende weken zullen we een concreet aanbod aan trainingen en cursussen ontwikkelen voor dit jaar. En we gaan door met het bezoeken van cliëntenraden. Zodat we cliëntenraden optimaal kunnen ondersteunen bij hun werk.
Er zijn ook steeds meer netwerken van cliëntenraden in ontwikkeling. Zoals de centrale cliëntenraden in Brabant, centrale cliëntenraden van grote concerns en provinciale netwerken van cliëntenraden. LOC wil deze netwerken graag faciliteren.


En daarnaast zijn er steeds meer raden van bestuur en cliëntenraden, die samen werken aan bijvoorbeeld een passende vorm van medezeggenschap. Zij vragen daarbij de ondersteuning van LOC. Ten slotte zijn er allerlei nieuwe vormen van (mede)zeggenschap. Zoals: zorgcoöperaties, platforms etcetera. Ook zij hebben steeds vaker behoefte aan kennis over (mede)zeggenschap.
Het vormen van netwerken past bij deze tijd. De samenleving is steeds meer in netwerken georganiseerd. Het is boeiend om vanuit netwerken te denken en die op te bouwen. Dat is ook precies wat LOC wil doen en zijn. Een netwerk van mensen die zich bezighouden met (mede)zeggenschap.

Zit u in een cliëntenraad? Of bent u op een ander manier bezig met (mede)zeggenschap? Heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem gerust contact op met LOC. Dan spreken we met u door waar uw behoefte ligt. En gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing. U kunt ons bereiken via nummer 030 284 32 00 of loc@loc.nl

Lees meer...

De cliëntenraad in de GGz

Even voorstellen…

Wij zijn een cliëntenraad en we hebben 5 leden.

Even positie bepalen…

Je hebt cliëntenraden en cliëntenraden. En dat hangt vooral af van de zorginstelling waar je toe behoort. Allereerst maak ik onderscheid in het type zorginstelling: je hebt ouderenzorg, thuiszorg, verslavingszorg, GGZ ‘s en nog een aantal andere. Onze cliëntenraad is er een die bij een GGZ-instelling hoort.

Binnen de GGZ heb je ook gigantische verschillen. In het dorp waar ik woon heb je ook een GGZ-instelling: de éénmanspraktijk van de psycholoog die basis-GGZ verzorgt, de eerstelijnszorg in GGZ land. Daarnaast heb je de zeer grote GGZ-instellingen met duizenden medewerkers.  En daartussen een instelling van de grootte zoals degene waar wij voor werken. Dat is een landelijk opererende GGZ instelling met ongeveer 75 medewerkers. Deze GGZ biedt zorg op ambulante basis. Dat wil zeggen dat de patiënt – ik heb lang getwijfeld tussen cliënt en pariënt maar ik houd het toch maar op patiënt – altijd poliklinisch wordt geholpen. Hij komt de zorginstelling binnen, wordt behandeld, maakt een afspraak voor bijvoorbeeld over twee weken en gaart naar huis. Een beetje te vergelijken met de procedure van de fysiotherapeut of de diëtist.

En dat maakt verschil:

De grote “traditionele” GGZ’s werken, en dat is ooit zo gegroeid, regionaal. Verder leveren zij GGZ-zorg in een heel breed spectrum: van poliklinisch tot klinisch waarbij patiënten in de instelling zelf – meestal vrijwillig maar soms onvrijwillig - wonen / zijn opgenomen.

Terug naar de cliëntenraad: de patiënten in de eerstgenoemd GGZ’s die intern wonen en worden behandeld hebben veel belangen waar de cliëntenraad zich mee kan bemoeien. Denk aan zaken als maaltijden, de rookruimte, de geleverde ontspanning, beschikbaarheid van internet en last but not least “het separeerbeleid”, iets dat zeer gevoelig ligt.

Al deze zaken spelen (gelukkig) niet bij onze eigen GGZ. Ik maakte niet voor niets de vergelijking met de fysiotherapeut.

Voor ons een probleem. Onze GGZ wil graag een actieve cliëntenraad. En het heeft ons heel wat hoofdpijn bezorgd bij het vinden van een zinvolle rol voor onze cliëntenraad. Ik denk dat we daar, na veel hoofdpijn,  een klein beetje in zijn geslaagd. In de volgende afleveringen meer daarover en over onderwerpen als:

 • Hoe zijn we ontstaan

 • Rol en hulp van LOC

 • Werving van nieuwe leden

 • Activiteiten

Lees meer...

Participatie

Hier, zeven hoog, loopt 't tegen achten 's morgens. De dag nog verhuld in winterduister. (De donkerte van de winter lijkt doortrokken van de nurks onvermurwbare kou van dat seizoen, het donker wordt er 'zwaarder' van, voelt aan als duister.) Traag kruipt 't op van een zwart- naar een lichter, maar nog steeds ijzig donkerblauw, kleur die ik associeer met metaal. Onderlangs mijn flat lopen twee eenbaans asfaltwegen, gescheiden van elkaar door een ongeveer twintig meter brede strook gras met daarop bomen. Het suizen van het eerste autoverkeer van de dag is hoorbaar. 

Ik doe niet mee. Vroeger niet opgelet op school. M'n Havo-diploma gehaald door 't tegen betaling overschrijven van andermans boeluittreksels. En 't van afgestudeerde oud-leerlingen kopen van scripties, die ik in mijn eigen woorden 'hertaalde' (creatief schrijven ging me toen al goed af). Na m'n middelbare school het ouderlijk huis verlaten en direct een bijstandsuitkering aangevraagd (dat kon toen nog als je 'schoolverlater' was). Met als werkelijke reden een (gedurende m'n vroege pubertijd al begonnen en sluipend toenemende) alcoholverslaving, motief dat ik toen echter nog ontkennend verpakte met: 'lekker de hele tijd niks doen en m'n geld komt wel binnen'. De houding, zogezegd, van een minimummiljonair.

Na ongeveer een kwart eeuw hoppen van huurkamer naar huurkamer en shoppen in ettelijke afkickklinieken en, in de laatste jaren van die nachtmerrie, detentie afgewisseld met periodes van dakloosheid, heb ik nu dan een flat en nog steeds bijstand. Ik kan niet "passend" worden "gefaciliteerd" door deze rijk ontwikkelde maatschappij: nooit gestudeerd waardoor geen vakdiploma. Alleen geschikt voor baantjes als bijvoorbeeld tuinderijmedewerker of voor vrijwilliger bij een voedselbank. Activiteiten die weinig uitzicht bieden op iets anders of beters, waardoor ik er somber van wordt omdat ze voor mij op geen enkele manier beantwoordden aan welke bestaanszingeving dan ook. Dus: opnieuw drinken en andermaal werkeloos.

Autoverkeer langs m'n flat. Onderweg naar een veelheid aan locaties en een veelvoud daarvan aan doeleinden. Geld verdienen natuurlijk, uiteindelijk. Zouden die mensen allemaal houden van wat ze doen? (Doet dat er in onze samenleving iets toe?) Ze zijn er op zijn minst voor gekwalificeerd, neem ik aan. 
Grijsblauw ochtendlicht inmiddels. Wijds doorlijnt 't zweven van meeuwen het uitzicht door m'n keukenraam.
Beneden mij wordt mijn inkomen voor mij verdiend. En ikzelf, met al m'n economisch onbruikbare want beroepsdiplomaloze kwaliteiten, talenten en vaardigheden aan m'n lot overgelaten (waarmee ik niet wil zeggen dat ik me 'slachtoffer' voel, maar ik constateer dat werkelijke 'participatie' ook iets vraagt van de samenleving als het gaat om hoe je naar mensen en hun waarde kijkt).

Ik hoef niet geholpen te worden. Dus schrijf ik hier, ik kan niet anders, zo waarlijk helpe mij goddank niemand.

Lees meer...

Bijdragen?

Op de blog & vlog-pagina staan allerlei blogs en vlogs van mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geplaatst wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een blog of vlog plaatsen

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een blog of vlog plaatsen. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer

Wil je wel een blog/vlog plaatsen maar geen profiel maken? Andere vragen? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Blogs en vlogs die hier geplaatst worden verschijnen hier, op de startpagina en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Plaats een blog of vlog

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen