Gesprekken

Bindend voordrachtsrecht en Governancecode zorg

Afgelopen week kreeg ik een vraag van een cliëntenraad over het bindend voordrachtsrecht en de Governancecode. De raad van toezicht had de cliëntenraad voorgesteld om het bindend voordrachtsrecht in te ruilen voor een adviesrecht met betrekking tot het profiel van de leden van de raad van toezicht. Dit omdat dit volgens de zorgbrede governance code kan.

Inderdaad blijkt dat in de code over het voordrachtsrecht staat

De cliëntenraad heeft het recht om een persoon voor te dragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht. Voordrachtsrechten kunnen soms leiden tot belangenbehartiging in de raad van toezicht en zo het onafhankelijk functioneren van de raad in gevaar brengen. De raad van bestuur kan vanuit die overweging als een van de mogelijkheden om hiermee om te gaan, namens de raad van toezicht een overeenkomst sluiten met de cliëntenraad, waarbij de cliëntenraad het recht van zwaarwegend advies krijgt over de profielen en de benoeming van alle leden van de raad van toezicht. In ruil daarvoor ziet de cliëntenraad dan af van het bindende voordrachtsrecht op één zetel. Via de statuten of het reglement raad van toezicht kan ook aan de ondernemingsraad een vergelijkbaar recht gegeven worden.

In feite is de code hier in strijd met de wet. Zoals bekend kan een zorgaanbieder wel meer bevoegdheden geven dan er in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) staat maar nooit minder. En een verzwaard adviesrecht over het profiel is een minder recht dan het bindend voordrachtsrecht. Cliëntenraden die toch akkoord zijn gegaan met het verruilen van hun voordrachtsrecht kunnen dit recht te allen tijde terugeisen. Het is goed om daarbij op te merken dat het bindend voordrachtsrecht van één lid van de raad van toezicht een minimale regeling is. De Wmcz zegt immers ten minste één lid. Vandaar dat sommige cliëntenraden naast het bindend voordrachtsrecht ook een adviesrecht hebben bij alle benoemingen van de leden van de raad van toezicht.
 
Profiel

De raad van toezicht kan van benoeming afzien en om een nieuwe voordracht vragen indien de voorgedragen persoon niet aan de statutaire (kwaliteits)eisen, het algemene profiel voor de raad of het specifieke profiel voor de vacature.

De raad van toezicht kan geen specifieke eisen stellen voor de voor te dragen kandidaat. Hij mag enkel eisen stellen die hij ook aan de andere leden van de raad van toezicht stelt. Zo heeft de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden (voorganger van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden) in een uitspraak gezegd Het bindend voordrachtsrecht houdt in dat uitsluitend mag worden getoetst of de kandidaat voldoet aan de eisen die de statuten aan bestuursleden (= leden raad van toezicht) stellen. Uit de wetsgeschiedenis van de WMCZ blijkt dat kwaliteitseisen gesteld mogen worden - zolang ze in statuten worden vastgelegd - en de eisen moeten gelijkelijk worden gehanteerd voor alle te benoemen bestuursleden (Memorie van antwoord).

Belangrijk is het om voor ogen te houden waarom de cliëntenraad een bindend voordrachtsrecht heeft gekregen van de wetgever. De bedoeling is dat de bindende voordracht ervoor zorgt dat er specifiek vanuit het cliëntenbelang naar het beleid van de instelling gekeken wordt en er vanuit cliëntenperspectief toezicht gehouden wordt op de zorgaanbieder. Het lid dat op voordracht van de cliëntenraad benoemd is, heeft als uitgangspunt dat het allereerst gaat om de zorg die mensen krijgen. En niet om de financiën die daarbij horen.

Zie ook http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/hoe-zit-het-ook-alweer-bindend-voordrachtrecht-voor-de-rvt?context=tag-leden+clientenraad

 

 

 

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen