Gesprekken

De Landelijke Commissie Vertrouwenslieden bracht mei 2017 het jaarverslag over 2017 naar buiten en dit riep een en ander bij mij op.

 

=Inleiding.

 

Het is natuurlijk mooi dat er een commissie is die kan bemiddelen en scheidsrechteren bij meningsverschillen tussen clientenraden en zorgaanbieders.  Enkele voorbeelden waarbij bemiddeld kan worden, of gescheidsrechterd, zijn onder meer: wanneer clientenraad van mening is dat directie/management niet, verkeerd, te laat informeert over zaken die de clientenraad aangaan, of wanneer niet om advies gevraagd wordt die het management/directie dient te vragen  aan de clientenrad op basis van de Wet medezeggenschap clienten in de zorg (Wmcz).  Een zorgaanbieder kan zich bijvoorbeeld tot het LCvV richten wanneer deze van mening is dat een clientenraad de belangen van de clienten dermate onvoldoende behandelt dat zij geen andere oplossing ziet dan tot ontbinding over te gaan (Andersom is natuurlijk ondenkbaar, omdat een clientenraad nu eenmaal onvoldoende kennis heeft om te kunnen oordelen over het functioneren van wie dan ook). Daar de clientenraad op het gebied van kennis niet optimaal geschoold is kan het voorkomen dat in het belang van de centraal staande clienten, die doorlopend in hun kracht moeten worden gezet, een directie/bestuur zich genoodzaakt acht een clientenraad te moeten degraderen tot het niveau van bewonerscommissie. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een clientenraad niet langer haar plaats kent ten opzichte van het management en daardoor het management bemoeilijkt in het centraal stellen van de clienten en deze blijvend in hun kracht te zetten. Wanneer een clientenraad niet akkoord gaat met deze degradatie kan zij zich met een verzoekschrift richten tot het LCvV.

   

=Reactie op het jaarverslag 2017. 

 

Wanneer ik naar het verslag kijk dan zie ik dat er in 2017 slechts negen verzoeken (1) zijn gericht aan het LCvV. Als optimist kun je concluderen dat de samenwerking tussen clientenraden en het management goed te noemen is. Ik heb geen idee hoeveel clientenraden er zijn binnen de gezondheidszorg, maar zoals gezegd: negen verzoeken aan het LCvV, lijkt me aan de erg lage kant. Als pessimist zou je kunnen concluderen dat er kennelijk een vrij groot aantal clientenraden zijn die principieel nooit een verzoekschrift bij het LCvV zullen indienen met als argument dat dit altijd ten koste gaat van de clienten en je dus als clientenraad een conflict met het mamagement beter kunt vermijden en dus toegeven aan het management bij een dreigend conflict. Een conflict leidt altijd tot verstoorde relaties en daar zijn de clienten altijd de dupe van. Een dergelijke houding brengt natuurlijk wel met zich mee dat je de vraag kunt stellen: Is de clientenraad dan primair de belangenbehartiger van de clienten, of die van het management? Je zou kunnen stellen wanneer management en clientenraad  daadwerkelijk samen optrekken voor het welzijn van de clienten, zonder dubbele agenda's, of bijbedoelingen; transparant met elkaar communiceren en elkaar vertrouwen dat er geen situatie zal ontstaan dat een van beiden z ch genoodzaakt zou zien zich te wenden tot het LCvV. Wanneer een van beiden zich genoodzaakt voelt zich tot het NCvV te wenden kun je de vraag stellen, wat er eigenlijk echt aan de hand is. Is het probleem niet de bekende druppel en spelen er heel andere onoplosbare zaken een rol? 

 

=Van clientenraad naar bewonerscommissie.

 

Het management bevindt zich in een machtspositie dat zij, in het belang van de centraal staande clienten die volop in de groei zijn om in hun kracht gezet te worden, een  clientenraad te degraderen tot een bewonerscommissie. Een clientenraad die zich hiertegen verzet kan zich wenden tot het LCvV en in het gelijk gesteld worden. Of de verhoudingen daarmee beter worden, waag ik te betwijfelen.Wanneer het management besluit dat het in het belang is voor de centraal staande clienten het beter is dan een clientraad gedegradeerd wordt tot een bewonerscommissie, zodat de centraal staande clienten echt tot volle wasdom kunnen komen wat betreft de krachten die zij in zich herbergen, wordt een clientenraad voor een moeilijke keuze geplaats: zich verdedigen en trachten een degradatie te voorkomen of in het belang van de clienten, zich te schikken naar de wensen van het management. De positie van een bewonerscommissie kun je vergelijken met die van een verpleegkundige adviesraad. Beiden kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en het is  aan het management wat zij daarmee wenst te doen. Bijvoorbeeld tijdens een lange, saaie vergadering, vliegtuigjes vouwen. Het management bepaalt zelf of zij wel dan niet  wenst te reageren op een binnengekomen advies. Tevens bepaalt zij wanneer zij beide raden wenst te informeren over zaken. Wat zij wenst door te geven, op welke wijze en  wanneer. Beide raden zijn totaal afhankelijk van hetgeen het management in het belang van de centraal staande clienten met hen voor heeft. Niemand weet wat het beste is voor de centraal staande clienten dan met name bestuur en de directie. Adviesorganen zonder wettelijke basis hebben geen status en zijn volledig afhankelijk van bestuur en directie, voor wat hun betekenis binnen de desbetreffende gezondgeidszorginstelling is. Een clientenraad heeft wel een wettelijke status, maar ten opzichte van het management heeft zij een vrij zwakke positie. Het management bepaalt voor een groot deel hoe sterk de positie van een clientenraad behoort te zijn in het belang van de centraal staande clienten. De clientenraad is binnen de machtsverhouding tussen management en de clientenraad, de onderliggende partij. 

 

=De uitspraken over het jaar 2017.

 

Ik hoop oprecht dat de uitspraken van het NCvV ertoe zullen bijdragen dat men met hernieuwde inzet zich gezamenlijk blijft inzetten voor het welzijn van de clienten. Dat de onderlinge verhoudingen verbeterd en versterkt worden. Het gaat toch om het welzijn van de clienten en niet om mooie woorden en prachtige volzinnen de wereld in te sturen,  zoals: de centraal staande client doorlopend in zijn kracht zetten. 

 

Binjamin Heyl

 

(1) Vijf zorgaanbieders dienden een verzoekschrift in wn wwn clientenraad. Drie overig: een of meerdere (voormalige) individuele leden clientenraad.  

 

 

 

 

                              

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen