Gesprekken

BrabantZorg locatie de Nieuwe Hoeven in Schaijk schrijft maandelijks een “vrijwillige bijdrage”  van de rekeningen van de cliënten af voor activiteiten.

Mag zij zonder toestemming geld afschrijven van de rekening van de cliënt?

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Email mij als mensen een reactie geven –

Reacties

 • Een instelling mag niet zo maar, zonder toestemming, geld afschrijven van de rekening van een bewoner voor een 'vrijwillige bijdrage voor activiteiten".
  • In het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland staat t.a.v. welzijn het volgende: "Tot het verblijf behoort ook enige mate van recreatie. De instelling laat zich bij besluiten over recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten adviseren door de cliëntenraad, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de achtergrond en interesses van de populatie.
   De invulling voor een verzekerde hangt af van zijn zelfredzaamheid en de mate waarin hij deel kan nemen aan recreatieve en sociaal-culturele activiteiten. In het zorgplan worden afspraken gemaakt over onderwerpen die bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van de verzekerde, waaronder een zinvolle daginvulling."
  Veel instellingen bieden activiteiten aan, zonder dat bewoners hier extra voor hoeven te betalen.
  • Met ingang van 1 januari 2017 is het gebruik van de nieuwe set Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden, voor overeenkomsten met cliënten die na 1 januari 2017 gesloten worden verplicht voor Actiz-leden. In deze algemene voorwaarden staat onder meer ook dat als iemand moet betalen voor zorg- en dienstverlening, dan behoort de zorginstelling vooraf te informeren over die zorg- en dienstverlening en de prijzen. 
  • Afspraken tussen zorginstelling en cliënten moeten worden vastgelegd in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Hierin moet ook staan of en zo ja hoeveel bewoners (extra) betalen.
  Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
  Als er aanvullende vragen zijn, dan verneem ik graag bericht.
  Overige voorzieningen
  Als een verzekerde in een Wlz-instelling verblijft, komen een aantal voorzieningen die normaal voor zijn eigen rekening zijn, ten laste van de instel…
  • Hartelijk dank voor uw reactie. 

   Omdat ik niet akkoord ging ben ik op dringend verzoek van de instelling vervangen door een externe bewindvoerder. Die heeft er geen moeite mee om het geld van tante uit te geven aan onnodige zaken. 

   Sinds haar aanstelling zijn de nota’s van de interne kapsalon verdubbeld  en zelfs verdrievoudigd (€ 160,- / € 174,- per maand) met gevolg dat tante 1 vol jaar lang geen panty’s van de bewindvoerder heeft gekregen omdat er geen budget was.

   Het probleem heb ik voorgelegd aan de ondersteuner van de cliëntenraad maar volgens haar is die er niet voor individuele gevallen. 

   Dit is echter geen individueel geval; ik heb het over het belang van alle cliënten en niet alleen een individu want naast het zonder toestemming afschrijven worden de clienten ook gedwongen om interne diensten af te nemen. 

   Wat wel een individueel probleem is dat zijn die verhoogde kapperskosten maar de rest gaat alle bewoners aan. 

   M.i. horen de signalen wel degelijk bij de cliëntenraad thuis of vergis ik me?

    

   Overige voorzieningen
   Als een verzekerde in een Wlz-instelling verblijft, komen een aantal voorzieningen die normaal voor zijn eigen rekening zijn, ten laste van de instel…
   • Beste Mieke,

    Antwoord op je laatste vraag liet even op zich wachten, op een of andere manier is die niet bij mijn collega José Broers terechtgekomen. Hierbij alsnog een reactie van José:

    De individuele casus ('de tante')  is inderdaad niet voor de clientenraad. 
    Als mevrouw bedenkingen heeft bij de bewindvoerder, dan kan zij naar de kantonrechter om een klacht in te dienen:
    • de klacht moet ingediend worden bij de kantonrechter;
    • de kritiek op de taakuitoefening van de bewindvoerder moet duidelijk beschreven worden en onderbouwd worden met beschrijving van situaties waarin de bewindvoerder (on)voldoende of niet op correcte wijze de belangen van de cliënt behartigt;
    • er moet gevraagd worden of de rechter wil nagaan of er een gewichtige reden aanwezig is om de bewindvoerder te berispen of te vervangen.
    Clientenraad

    Als  op locatie de Nieuwe Hoeven in Schaijk inderdaad standaard een vrijwillige bijdrage afgeschreven wordt bij clienten (wat dan niet meer vrijwillig is), als clienten gedwongen worden om interne diensten af te nemen en als de prijsstelling van diensten verhoogd wordt, dan zijn dit wel zaken die een zogenaamde 'voor clienten geldende regeling zijn' en dus onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad vallen. De clientenraad kan hier ook ongevraagd een advies over uitbrengen.

    Met hartelijke groet,

    Douwe Dronkert (beheerder platform)

    Overige voorzieningen
    Als een verzekerde in een Wlz-instelling verblijft, komen een aantal voorzieningen die normaal voor zijn eigen rekening zijn, ten laste van de instel…
    • Beste Douwe,

     Bedankt voor je reactie.

     De ambtelijk secretaris CCR BrabantZorg, Ondersteuner lokale cliëntenraden heeft na veel aandringen mijnerzijds aan mij laten weten dat ik contact op mocht nemen met de voorzitter van de clientenraad van de Nieuwe Hoeven. Ruim 2 weken geleden heb ik de volgende vragen gesteld maar reactie van de voorzitter is uitgebleven:

     1.Wat vindt de cliëntenraad er van dat clienten gedwongen worden om interne diensten in verpleeghuis de Nieuwe Hoeven af te nemen?

     2.Maandelijks wordt er een “vrijwillige bijdrage” voor activiteiten van de rekeningen van de cliënten afgeschreven. Mogen zij zonder toestemming geld van de rekening van de client afschrijven?

     3.Sinds de externe bewindvoerder mijn werk overgenomen heeft valt het me op dat de nota’s van de interne kapsalon verdubbeld en zelfs verdrievoudigd zijn. Had de kapsalon niet vooraf aan moeten geven dat dezelfde behandelingen m.i.v. 1 september 2015 dubbel of zelfs driedubbel zoveel geld kosten?

     De bewindvoerder van Reeling is tbv de instelling aangesteld.

     Naast dat deze mw. niet kan rekenen weigerde ze o.a. een boedellijst te maken en wilde ze niet met mij (mentor) maar met CCP samenwerken. Bij haar baas heb ik geklaagd maar haar baas heeft mijn klachten zonder in acht neming van hun eigen klachtenreglement (het recht om gehoord te worden) ongegrond verklaard.

     Daarna heb ik de rechtbank geschreven maar zij zeggen niet in het bezit te zijn van mijn brieven die ik overigens persoonlijk aan de balie van de rechtbank in heb geleverd en heb laten voorzien van een stempel. 

     Kopie is in mijn bezit. 

     Nadat tante verkeerd gediagnosticeerd is zijn we in een wespennest terecht gekomen. BrabantZorg is een zeer machtige organisatie!

     Vanwege upcoding en fraude is gaandeweg het belang van de cliente, mijn tante, volledig uit het oog verloren.

     Om verder te kunnen heb ik een reactie van de voorzitter van de clientenraad van de Nieuwe Hoeven nodig.

     Nu hij of zij het af laat weten vraag ik me af wie ik dan kan benaderen?

      

     Overige voorzieningen
     Als een verzekerde in een Wlz-instelling verblijft, komen een aantal voorzieningen die normaal voor zijn eigen rekening zijn, ten laste van de instel…
     • Beste mevrouw Van den Broek,

      Voor ondersteuning inzake het behartigen van de belangen van uw tante, zou u contact kunnen opnemen met Zorgbelang of MEE en informeren naar onafhankelijke clientondersteuning (OCO) Wlz. Onderstaand treft u de contactgegevens van Zorgbelang Brabant OCO Wlz en de MEE-organisatie

      Zorgbelang

      Tel. (0900) 243 81 81 

      E-mail: clientondersteuner@zorgbelang-brabant.nl

      MEE

      Tel. (0900) 999 88 88

      Email: info@mee.nl

      Inzake uw vragen aan de cliëntenraad van de Nieuwe Hoven; als u geen respons krijgt van de lokale cliëntenraad, dan zou u een signaal kunnen afgeven aan de centrale cliëntenraad BrabantZorg. 

      Vriendelijke groet,

      Jose Broers

      adviseur

      Brabant.nl
      Ruimte en economie zijn de taken van de provincie Noord-Brabant: ruimtelijke inrichting en -ontwikkeling, bereikbaarheid en openbaar vervoer en de cu…
      • Beste mw. Broers,

       Bedankt voor uw reactie. 

       De voorzitter van de clientenraad heeft eindelijk gereageerd en zegt dat ze binnen de Familie Clientenraad mijn vragen gaat bespreken.

       Zorgbelang en MEE zijn op de hoogte en zeggen net als u dat zonder toestemming geld van iemand rekening afschrijven niet mag.

       Feit is en blijft dat een 90 jarige vrouw noodzakelijke kledingstukken geweigerd werden omdat het geld richting BrabantZorg moest.

       Ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen….

       Met vriendelijke groet,

       Mieke van den Broek

       Brabant.nl
       Ruimte en economie zijn de taken van de provincie Noord-Brabant: ruimtelijke inrichting en -ontwikkeling, bereikbaarheid en openbaar vervoer en de cu…
       • Beste mevrouw Van den Broek,

        Goed te vernemen dat de cliëntenraad uw vragen oppakt. Ik ga er van uit dat deze 'vrijwillige bijdrage'-regeling binnen alle locaties voor alle cliënten van BrabantZorg van toepassing zijn. Dan zal de Centrale Cliëntenraad (CCR) ook een (on)gevraagd (verzwaard) advies moeten afgeven. Het onderwerp kan wel vanuit de lokale cliëntenraad bij de CCR worden ingebracht. Samen met u ben ik benieuwd naar het vervolg. Als er aanvullende vragen zijn, dan verneem ik graag bericht.

        Vriendelijke groet,

        José Broers, adviseur

        Brabant.nl
        Ruimte en economie zijn de taken van de provincie Noord-Brabant: ruimtelijke inrichting en -ontwikkeling, bereikbaarheid en openbaar vervoer en de cu…
        • Beste mw. Broers,

         Deze regeling was niet van toepassing bij BrabantZorg locatie Nieuwenhagen in Den Bosch. Al vanaf mei 2015 ben ik bezig om deze misstanden te signaleren maar BrabantZorg wil er niets over horen; we MOETEN betalen want IEDEREEN moet die bijdrage betalen. 

         I.o.m. de ABN-AMRO-bank in de Nieuwstraat in Den Bosch hebben wij de bedragen laten storneren maar BrabantZorg bleef maar afschrijven. Bankmedewerkers en ik konden niet geloven dat een instelling zo met kwetsbare mensen omgaat door zomaar geld van hun rekening af te schrijven. Idem met de waskosten. Wij hadden een contract met CleanLease afgesloten die de was bij alle locaties van BrabantZorg verzorgd. Kosten: € 30,- per maand maar volgens de teamleidster laat iedereen de was door de afd. verzorgen voor, ik meen € 89,- per maand. Omdat ik niet akkoord ging moest ik dus vervangen worden.

         Nogmaals bedankt. Ik hou u op de hoogte.

         Met vriendelijke groet, Mieke van den Broek

         Brabant.nl
         Ruimte en economie zijn de taken van de provincie Noord-Brabant: ruimtelijke inrichting en -ontwikkeling, bereikbaarheid en openbaar vervoer en de cu…
         • Beste mw. Broers,

          Ik ben benieuwd wat u van de reactie van de clientenraad vindt? In blokletters mijn commentaar. 

          U hebt in een mail op 9 mei 2017 aan de Familie Cliënten Raad 3 vragen gesteld, die spelen in 2015. *IK BEN ANDERHALF JAAR BEZIG GEWEEST OM IN CONTACT TE KOMEN. Verder hebt u daarna verschillende mails met bijlagen gestuurd, die over uw persoonlijke ervaringen gaan o.a. over Nieuwe Hoeven waar u niet tevreden over bent en ook daar graag een antwoord op zou willen hebben. Daarna heeft een uitgebreid telefonisch gesprek plaatsgevonden op 26 juni 2017, waarbij ondergetekende en een ander raadslid aan heeft deelgenomen. In dit gesprek zijn verduidelijkingsvragen gesteld, die u van tevoren hebt ontvangen. 

          Achtereenvolgens worden de door u gestelde vragen nu beantwoord. Deze zijn:

          1  Wat vindt de cliëntenraad er van dat cliënten gedwongen worden om interne diensten in verpleeghuis de Nieuwe Hoeven af te nemen?

              Onder interne diensten verstaat u kapsalon Marli en Cleanlease. Dit zijn geen interne diensten, die vallen onder Nieuwe Hoeven, een locatie van Brabant Zorg. Het zijn zelfstandige bedrijven, die hun eigen bedrijfsvoering hebben. De afspraak binnen Nieuwe Hoeven is, dat bewoners of hun vertegenwoordiging zelf kunnen kiezen of ze gebruik willen maken om de haren te laten doen bij eerder genoemde kapsalon en/of de was bij Cleanlease of op de Berkenlaan, waar u tante woont. Dit betekent dat ook andere dan de 2 genoemde bedrijven gekozen kunnen worden.

          De familie Cliënten Raad heeft in 2015 geen vragen gekregen van bewoners van Berkenlaan over het gedwongen moeten afnemen van diensten van Marli en Cleanlease.

          *WIJ HADDEN EEN CONTRACT MET CLEANLEASE DIE ONGEACHT IN WELKE LOCATIE VAN BRABANTZORG TANTE VERBLIJFT DE WAS VOOR HAAR DOEN. VOOR DE WAS OP DE AFDELING VERZORGEN VRAAGT BRABANTZORG 4 X ZOVEEL GELD DAN CLEANLEASE. TOCH ZIJN DE WASKOSTEN IN REKENING GEBRACHT. 

          *DE THUISKAPSTER WAS NIET WELKOM. ZE MOCHT TANTES HAREN NIET OP TANTES KAMER VERZORGEN. TANTE MOEST VAN DE TEAMLEIDSTER NAAR KAPSALON MARLI.

          2  Maandelijks wordt er een “vrijwillige bijdrage”” voor activiteiten van de rekeningen van de cliënten afgeschreven. Mogen zij zonder toestemming geld van de rekening van de cliënt afschrijven?

          Met het bestuur van Stichting Vrienden Nieuwe Hoeven heeft de Familie Cliënten Raad contact opgenomen over de afspraak met bewoners of hun vertegenwoordiging over het innen van de vrijwillige bijdrage. Er is toestemming nodig alvorens een bijdrage kan worden afgenomen van de rekening. Het is immers een vrijwillige bijdrage. U hebt 2 keer een zelfde bankoverzicht uit 2015 gestuurd om hiervoor aandacht te vragen. * HET ZIJN 2 VERSCHILLENDE BANKAFSCHRIFTEN EN DAARNAAST HEB IK DAAR MEERDERE KEREN MAILCONTACT OVER GEHAD MET BRABANTZORG. DE BEDRAGEN ZIJN DOOR DE ABN-AMRO BANK GESTORNEERD OMDAT ER IDD GEEN MACHTIGING WAS.  BRABANTZORG BLEEF AFSCHRIJVEN VOOR ACTIVITEITEN WAAR TANTE NIET EENS AAN DEELNEEMT.

          Deze door u gestelde vraag reikt verder dan de taken van de raad. We raden u aan om met de bewindvoerder van uw tante dit te bespreken. Dan kan hij/zij dit eventueel op pakken. *BEWINDVOERDER EN MENTOR WILLEN GEEN CONTACT MET FAMILIE.

          3  Sinds de externe bewindvoerder mijn werk overgenomen heeft valt het me op dat de nota’s van de interen kapsalon Marli verdubbeld en zelfs verdrievoudigd zijn. Had de kapsalon niet vooraf aan moeten geven dat behandelingen m.i.v. 1 september 2015 dubbel of zelfs driedubbel zoveel geld kosten?

          De Familie Cliënten Raad heeft van meerdere familie/verwanten in 2015 de vraag gekregen om naar de verhogingen van Kapsalon Marli te kijken. Sommige prijzen waren meer verhoogd, dan andere jaren. Er heeft door de raad een eenvoudig onderzoek plaatsgevonden bij meerdere kapsalons  in verpleeghuizen. De prijsverschillen met deze zorgorganisaties bleken mee te vallen. Het management van Nieuwe Hoeven heeft toen wel met Kapsalon Marli afgesproken om de verhogingen vooraf bekend te maken. Dat geeft de gelegenheid om er als raad ook eventueel op te kunnen reageren. In 2016 is bekendmaking van de prijzen gebeurd. *KAPSALON MARLI HEEFT VEEL GELD GEREKEND VOOR NIET GEDANE BEHANDELINGEN. MIJN TANTE IS NIET DEMENT EN IK HEB FOTO’S VAN HAAR KAPSEL GEMAAKT. FOTO’S DIE IK VAN DE MENTOR NIET NAAR BUITEN MAG BRENGEN.

          * REACTIE OP DEZE BRIEF IS UITGEBLEVEN EN OP DRINGEND VERZOEK VAN DE TEAMLEIDSTER BEN IK VERVANGEN DOOR EEN EXTERNE MENTOR EN BEWINDVOERDER WANT, ZO ZEI DE TEAMLEIDSTER OP DE RECHTBANK: “DAN HEBBEN WE DAT GEZEIK VAN DE FAMILIE NIET”

          Kapsalon Marli

          Bossestraat 34

          5374 HT  Schaijk

          ’s-Hertogenbosch, 18 februari 2016.

          Onderwerp: KLACHT

          L.s.,

          Voor mijn tante mw. …… die gedwongen op Berkenlaan 3 van verpleeghuis de Nieuwe Hoeven terecht gekomen is zijn wij voor de verzorging van tantes haren helaas aangewezen op kapsalon Marli.

          Voorkeur van tante gaat uit naar een thuiskapster maar teamleidster mw. … vindt dat niet prettig want tantes geld moet links- of rechtsom richting BrabantZorg.

          Noodgedwongen heb ik dus een overeenkomst met kapsalon Marli af moeten sluiten, een overeenkomst waarvoor ik getekend heb en dit is een rechtsgeldige overeenkomst.

          Tot het externe bewindvoerdersbureau in beeld komt wordt er door de kapsalon hooguit € 98,- per maand voor verzorging van mijn tantes haren gerekend.

          Op het moment dat mw. de bewindvoerder verantwoordelijk is voor de financiën van tante presenteert kapsalon Marli hoge rekeningen voor bezoek aan kapsalon. 

          Bedragen van € 160,- en zelfs € 174,- per maand zijn buiten proportioneel hoog en ik verwijt kapsalon Marli het indienen van valse nota’s.

          Mijn tante is tot 3 keer toe de salon uitgestuurd vanwege een foutje van de boekhouder van de salon waarvoor later excuses aangeboden zijn maar mijn tante heeft geen behandeling in de salon gekregen. De duurste behandeling is een permanent en die behandeling heeft vlak voor Kerst plaats gevonden.

          Ik heb elke keer foto’s van mijn tante gemaakt en haar haren zagen er heel erg onverzorgd uit.  Het grootste gedeelte van de tijd zijn ze in de salon opgekamd simpelweg omdat er niet veel meer mee gedaan kon worden omdat ze verbrand waren. Mijn NIET demente tante weet precies wat er in de kapsalon gedaan is.

          Ik verzoek u het teveel betaalde geld via de bewindvoerder aan mijn tante terug te betalen en ik verzoek u om u vanaf nu aan de afgesloten overeenkomst te houden.

          Ivm nader te nemen stappen verzoek ik u om binnen 14 dagen op deze brief te reageren.

          Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.

          Met vriendelijke groet,

          Mieke van den Broek

           

          Brabant.nl
          Ruimte en economie zijn de taken van de provincie Noord-Brabant: ruimtelijke inrichting en -ontwikkeling, bereikbaarheid en openbaar vervoer en de cu…
          • Ik ben benieuwd hoe deze slimme dame als nieuw lid van de RvB van BrabantZorg tegenover gesjoemel met zorggeld staat.......

           https://www.zorgvisie.nl/felicia-brandsma-nieuw-lid-raad-van-bestuu...

           Felicia Brandsma nieuw lid Raad van Bestuur BrabantZorg - Zorgvisie
           Felicia Brandsma (43) is per 1 september 2018 benoemd tot nieuw lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg. Brandsma volgt Adrie van Osch op.
Deze reactie is verwijderd

Bijdragen?

Op de gesprekken-pagina staan allerlei gesprekken gestart door mensen die betrokken zijn bij LOC. Van mensen uit de kern van het netwerk tot mensen die LOC en haar visie een warm hart toedragen. Iedereen kan bijdragen. Daarom komt niet alles wat er geschreven wordt, per se overeen met wat LOC vanuit haar visie vindt.

Een gesprek starten

Heb je een profiel op dit sociale platform en je bent ingelogd, dan kun je via de knop hieronder meteen zelf een gesprek starten. Over hoe je een profiel kunt maken en andere voordelen daarvan lees je hier meer.

Wil je wel een gesprek starten maar geen profiel maken? Dan kun je contact opnemen met webmaster@loc.nl of 030 284 3200. Vast bedankt!

Gesprekken die hier geschreven worden verschijnen hier, op de startpagina, de Praat mee! pagina, op thema-verzamelpagina's (bereikbaar via de startpagina) en mogelijk ook in de nieuwsbrief.

  Begin een gesprek

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen