Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Over rechten in een Wlz-­instelling

Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is. De zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Cliënten en cliëntenraden in Wlz­-zorginstellingen hebben nogal eens vragen zoals: Hoort de soep bij de warme maaltijd? Wie betaalt de pedicure? Is een koekje een tussendoortje? Wat wordt bedoeld met ‘netjes’: moet een kamer altijd geschilderd en behangen worden voordat een nieuwe bewoner erin trekt? En hoe zit het nu precies met de waskosten?

Het Zorginstituut Nederland brengt geen folders meer uit over de zorg in een WLZ-instelling.  Informatie over de zorg in een Wlz-instelling kunt u vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland.

Relevante informatie uit de vroegere AWBZ-publieksbrochure 'Uw zorg in een AWBZ-instelling' heeft het Zorginstituut Nederland overgenomen in het WLZ-kompas. Ze staan in de rubriek 'Overige voorzieningen'.    
Het Wlz-kompas duidt de zorg die valt onder de Wlz. Er wordt ook ingegaan op hoe de Wlz-aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen.
De informatie in het Wlz-kompas wordt geregeld aangevuld en geactualiseerd aan de hand van signalen en vragen die het Zorginstituut bereiken over de Wlz. 

Het kompas is bestemd voor burgers en voor professionals in de zorg, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, indicatiestellers, branche- en cliëntenorganisaties.

Aanvullingen
Mist u informatie in het kompas, of hebt u opmerkingen over de inhoud, dan kunt u hiervoor het contactformulier op de website van het Zorginstituut Nederland gebruiken.

Veel instellingen houden zich goed aan de regelgeving. Er zijn ook instellingen die aanvullende diensten aan bewoners gratis of onder de kostprijs leveren. In de praktijk zien we echter ook dat er instellingen zijn die de regelgeving op onderdelen niet naleven. Clientenraden hebben op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) een verzwaard adviesrecht over alle 'voor cliënten geldende regelingen'.

Wie betaalt uw zorg vanuit de Wlz?

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. Vaak betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Voor vragen over de eigen bijdrage van het CAK kan contact opgenomen worden met het CAK via de website www.hetcak.nl. Of bel 0800 ­0087.

Visie 'waarde-volle zorg'

LOC stelt in de visie op 'waarde-volle zorg' dat dat wat voor mensen van waarde is het uitgangspunt moet zijn van de zorg. Als zorgorganisaties echt met cliënten nagaan wat voor hen belangrijk is, dan pas je regels ook anders toe.  Iets lekkers bij de thee is voor de ene cliënt belangrijk, maar voor de andere niet. En sommige cliënten maken graag gebruik van een pedicure, maar doen nooit mee aan activiteiten.  Een extra bijdrage kan maken dat cliënten iets niet kunnen doen, wat wel zou bijdragen aan hun kwaliteit van leven en dus gezondheid. Gaan in dat geval de regels voor?

Eén regel voor alle cliënten, heeft er in het verleden toe geleid dat er steeds meer regels bijkwamen. Daar waar je met mensen werkt, kun je geen standaarden toepassen zo blijkt steeds weer.

Financiële situatie

En dat geldt dan ook voor de bijdrage die je vraagt voor bepaalde diensten. Sommige cliënten willen graag van veel diensten gebruik maken. Je kunt dan natuurlijk ook met elkaar praten over de kosten daarvan. Anderen doen dat nauwelijks. Gebeurt dat wel eens, dan is het de vraag of je altijd een bijdrage moet vragen volgens 'de regels'.

Zorg die echt uitgaat van de cliënt, gaat allereerst uit van diens vraag en niet van de regels. En ook wordt de situatie van een cliënt meegewogen.
Zo is LOC van mening dat  er hoe dan ook altijd gekeken moet worden naar de financiële situatie van cliënten. Op deze pagina geven we aan waarom dat erg belangrijk is.

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen