Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over Medezeggenschap. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Wat is medezeggenschap?

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Voor de zorg voor jeugd is de medezeggenschap geregeld in de Jeugdwet.

De Wmcz en de Jeugdwet bepaalt dat cliënten en cliëntenraden invloed hebben op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. Dat is belangrijk omdat de cliëntenraad vanuit het cliëntenperspectief kijkt naar deze (beleids)zaken en de enige is in de zorg- en dienstverlening die dit doet.

Wat zijn ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap?

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is van kracht sinds juli 1996. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende pogingen ondernomen om de wet bij te stellen. Tot nu toe hebben al deze pogingen schipbreuk geleden als gevolg van de politieke situatie. In 2018 behandelt de Tweede Kamer het voorstel voor een nieuwe Wmcz (Wmcz 2018).

Is een cliëntenraad altijd de beste oplossing?

LOC ziet de cliëntenraad als een belangrijk middel voor cliënten om meer greep te krijgen op hun leven. Maar niet in alle situaties mag verwacht worden dat een cliëntenraad een passende oplossing is om zeggenschap vorm te geven. Daarbij kan gedacht worden aan de inrichting van zeggenschap in kleinschalige woonvormen of aan de inrichting van medezeggenschap door jongeren.

De cliëntenraad is kortom een vorm die in sommige situaties niet de passende vorm is. Over wat dan wel te doen heeft LOC de een ondersteuningsmethodiek ontwikkeld die wordt omschreven in de handreiking passende medezeggenschap. Ook biedt LOC de training passende medezeggenschap.

Wilt u meer weten over het werk van de cliëntenraad kijk dan op de volgende pagina's voor linken naar achterban, reglementen, faciliteiten, geschillen, functioneren profielschetsen, procedures, stappen.

Visie 'waarde-volle zorg'

LOC wil dat mensen die zorg nodig hebben daarover kunnen meepraten en meebeslissen. Zonder die betrokkenheid kan zorg niet uitgaan van wat cliënten belangrijk vinden. En dan schiet die zijn doel voorbij, namelijk: bijdragen aan een waarde-vol leven.

De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. Hij stimuleert dat zorgorganisaties mensen in staat stellen om mee te praten en mee te beslissen over de zorg.

Basisingrediënten

Om dat goed te kunnen doen, zijn er in elk geval een paar basisingedriënten, die bijdragen aan succesvolle medezeggenschap:

• Een visie hebben op waar het volgens de raad bij medezeggenschap over moet gaan en die als dat kan ook afstemmen met de zorgorganisatie.
• Gericht zijn op succes en daardoor goed in de gaten houden of er tastbare resultaten gehaald worden (de medezeggenschapswet kennen is daarvoor belangrijk).
• Oog hebben voor een optimale samenwerking. Zien hoe je als team de creativiteit van ieder kunt inzetten.
• Weten hoe je moet samenwerken,  in de raad maar ook daarbuiten (vooral ook met de mensen voor wie je het doet).
• Gestructureerd zijn, dus de lijn erin houden (vanuit overzicht steeds weten waar je staat en en hoe je verder gaat, maar ook aandacht voor secretariële/administratieve zaken).
• De energie erin houden, dus waar dat kan ook snelle acties willen ondernemen voor snelle resultaten die energie geven.

Vaak ben je als raad niet op al die gebieden even getraind. Daarom biedt LOC daarvoor ook cursussen en trainingen aan. 
Kijk  verder op deze pagina naar de visie van LOC op de cliëntenraad.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen