Welkom in het kenniscentrum van LOC

Op deze pagina's staat informatie over een specifiek onderwerp. Er is algemene informatie daarover te vinden. Maar ook informatie die specifiek bedoeld is voor mensen die zorg ontvangen. Of voor cliëntenraden of anderen die willen adviseren over een bepaald onderwerp. En je leest ook hoe LOC tegen een onderwerp aankijkt vanuit haar visie op 'waarde-volle zorg'.

Klik hier voor andere onderwerpen in ons kenniscentrum.

Over Zorg en rechten van cliënten

In verschillende wetten staan rechten van mensen die zorg krijgen. Voor degenen die zorg geven, zijn het plichten. Deze wetten zijn er gekomen omdat mensen die zorg krijgen vaak in een kwetsbare positie zitten. Hieronder kunt u een overzicht van deze wetten lezen.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
De Wgbo regelt de rechten die u heeft wanneer u zorg krijgt.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/volledig/geldigheidsdatum_12­12­2013#Boek7_Titel7_Afdeling5

Wet mentorschap meerderjarigen
Wanneer iemand (tijdelijk) niet in staat is beslissingen over zorg en andere immateriële zaken kan de kantonrechter een mentor aanwijzen die namens de cliënt kan besluiten over de zorg.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/volledig/geldigheidsdatum_12­12­2013#Boek1_Titel20

Rechten bij gedwongen opname en gedwongen zorg
De Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen regelt de gedwongen opname in en de gedwongen behandeling door instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, verzorgings­ en verpleeghuizen en verstandelijk gehandicaptenzorg. Het is de bedoeling dat de Wet Bopz in de geestelijke gezondheidszorg vervangen wordt door de Wet verplichte zorg en in de ouderenzorg vervangen wordt door de Wet zorg en dwang.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005700/2016-01-01 en
https://www.pvp.nl/FAQ/Kan-ik-ervoor-zorgen-dat-mijn-dossier-vernietigd-w.
Zie ook de pagina "Zorg voor vrijheid en veiligheid".

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg
Per 1 januari 2016 is deze wet (Wkkgz) in werking getreden. Ter vervanging van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Bekijk hier de nieuwe verplichtingen. Meer informatie over de Wkkgz vindt u hier.

Rechtsposite in de jeugdzorg
De rechtspositie van jeugdigen en hun ouders is geregeld in de Jeugdwet. Het klachtrecht en de medezeggenschap staan in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2 van deze wet.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/geldigheidsdatum_03­09­2015

Medezeggenschap
Instellingen die geld krijgen op basis van de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet moeten een cliëntenraad hebben. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Ook instellingen voor jeugdzorg moeten een cliëntenraad hebben. Dit staat in hoofdstuk 4 paragraaf 2.2 van de Jeugdwet.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007920/geldigheidsdatum_03­09­2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/geldigheidsdatum_03­09­2015

Algemene verordening gegevensverwerking
De Algemene verordening gegevensverwerkings regelt hoe instellingen met gegevens van cliënten om moeten gaan.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_wetten+AMVB+ministeries/titel_bevat_wet%2Bbescherming%2Bpersoonsgegevens/datum_12­12­2013
Handreiking voor cliëntenraden van LOC


En dan zijn er nog de Wet medisch­wetenschappelijk onderzoek ​en de Wet op de medische keuringen.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/geldigheidsdatum_12­12­2013#Paragraaf2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008819/geldigheidsdatum_12­12­2013.

Visie 'waarde-volle zorg'

LOC vindt het belangrijk dat zorg ondersteunend is bij wat mensen kunnen en willen en hen helpt het leven te leven op een manier die zij belangrijk vinden. Ook is het belangrijk dat mensen zo veel als mogelijk de regie over hun leven kunnen hebben en dus ook over de zorg die zij krijgen. Wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg kan mensen helpen bij het voeren van de eigen regie en bij de invulling van de zorg.

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen