Vorig jaar heeft LOC Jeugd een groot project op zich genomen. We hebben namelijk gekeken hoe de waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen verbeterd kan worden. Het gaat hier om het feitenonderzoek dat wordt gedaan, voorafgaand aan het besluit van een kinderrechter om een ondertoezichtstelling (OTS) of een uithuisplaatsing (UHP) uit te spreken of te verlengen.

De afgelopen tijd lijkt er - n.a.v. meerdere signalen - onduidelijkheid te zijn ontstaan over de rol en het werk van LOC Jeugd rond dit project en over het vervolg ervan. Met dit bericht willen we duidelijkheid geven aan iedereen die hierin geïnteresseerd is. Hieronder hebben we dat gedaan aan de hand van een aantal vragen.

Wat was de precieze vraag aan LOC Jeugd?

Halverwege 2016 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) gevraagd of LOC Jeugd een aantal bijeenkomsten zou willen organiseren over het thema waarheidsvinding. Deze vraag volgde uit een politieke discussie over de kwaliteit van rapportages die door Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming worden opgesteld. Gezinnen zijn het namelijk vaak niet eens met de inhoud van die rapportages.

LOC Jeugd heeft die vraag positief beantwoord en vervolgens een subsidieaanvraag geschreven om deze bijeenkomsten te kunnen organiseren. Bij het schrijven van deze aanvraag hebben ouders meegedacht in verschillende bijeenkomsten.

In de subsidieaanvraag zijn de volgende activiteiten beschreven: uitwisseling tussen alle betrokkenen bewerkstelligen (1), knelpunten vaststellen (2) en oplossingsrichtingen formuleren op het niveau van uitvoering, beleid en het wettelijk kader (3). Met als doel om de rechtszekerheid van kinderen, jongeren en ouders bij de beoordelingen en beslissingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming te vergroten.

Parallel aan dit proces liep een debat in de Tweede Kamer. Verschillende politieke partijen wilden een Actieplan Waarheidsvinding met daarin acties voor  organisaties.

Wat heeft LOC Jeugd vervolgens gedaan?

Aan het einde van 2016 is de subsidie toegekend op basis van de aanvraag. In de beschikking stond dat: LOC vijf regionale bijeenkomsten en een landelijk congres mocht organiseren over het thema waarheidsvinding. Tijdens die bijeenkomsten was het voornemen om met cliënten, professionals, gemeenten en ketenpartners in gesprek te gaan over de wijze waarop objectief feitenonderzoek in de jeugdbescherming en jeugdreclassering plaatsvindt.

We hebben tussen juni en oktober 2017 een vijftal regiobijeenkomsten georganiseerd  en ouders, jongeren, jeugdbeschermers, advocaten, vertrouwenspersonen en andere betrokkenen bij elkaar gebracht. Zij hebben samen - in een constructieve dialoog - knel- en verbeterpunten geformuleerd.  Er waren in totaal 240 mensen aanwezig.

Daarnaast hebben we op 10 november 2017 een landelijk congres georganiseerd. Voor dit congres hebben we de samenwerking gezocht met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam. Tijdens het congres hebben sprekers uit verschillende disciplines verbeterpunten benoemd en zijn er tijdens panelgesprekken waardevolle discussies gevoerd. Er waren in totaal 200 mensen aanwezig.

De input en uitkomsten van beide trajecten hebben we gebundeld en aangeboden aan het ministerie van Justitie & Veiligheid. Zodat zij aan de slag konden met een Actieplan Waarheidsvinding. Daarmee hebben we onze opdracht ook formeel afgerond.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

Vervolgens is het ministerie aan de slag gegaan met het opstellen van het Actieplan. Daarbij zijn - naast LOC Jeugd - de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland, Veilig Thuis en de VNG betrokken. Om vanuit alle partijen een gedragen Actieplan te kunnen presenteren.

Bij de overleggen met het ministerie heeft LOC Jeugd aangegeven graag de ideeën en reacties van jongeren en ouders over het Actieplan te willen horen. Het ministerie staat daar positief tegenover.

Ons idee is om een viertal kleinschalige focusgroepen te organiseren. En daarnaast een internetconsultatie te houden over het Actieplan. Zodat iedereen kan reageren. We zijn nu in gesprek over de uitvoering van dit idee waarbij we graag zoveel mogelijk geïnteresseerde jongeren en ouders betrekken. En hen de mogelijkheid bieden om feedback op het plan te geven.

Welke publicaties heeft LOC Jeugd over waarheidsvinding?

Van de regiobijeenkomsten en het landelijk congres heeft LOC Jeugd twee publicaties gemaakt. De inhoud van de publicaties weerspiegelt de uitspraken van mensen die bij de regiobijeenkomsten en het congres aanwezig waren.

Daar is onder andere naar voren gekomen dat de samenwerking tussen gezin en professional gestoeld moet zijn op meer gelijkwaardigheid in de relatie. Gezinnen moeten meer betrokken zijn bij het checken van de inhoud van de rapportages. De deskundigheid in wijkteams moet worden verbeterd (publ. 2, pag. 6), de aanwijzing van een bijzonder curator bij complexe echtscheidingen kan van toegevoegde waarde zijn (publ. 1, pag. 13) en de toetsingsgronden voor kinderrechters moeten inzichtelijk zijn voor gezinnen (idem). We verwijzen voor de volledigheid graag naar publicatie 1 (regiobijeenkomsten) en publicatie 2 (landelijk congres).

Vragen?

Het kan zijn dat je na dit verhaal nog vragen hebt over het doorlopen proces, de rol van LOC en het vervolg. Neem dan gerust contact op met onze Vraagbaak via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen