De medezeggenschapsorganen en de Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland hebben in een brief hun zorgen geuit aan hun zorgkantoor, over de toekomst van de ouderenzorg.

'Zorgen voor en zorgen om de toekomst van onze ouderenzorg'

De Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Ondernemingsraad (OR) van Zorgpartners Midden-Holland hebben geconstateerd dat de vergoeding van de zorgkosten –net als voorgaande jaren– weinig tot geen financiële ruimte biedt om te voldoen aan de steeds hogere zorgvraag van cliënten en het voorkomen van een nog hogere werkdruk bij medewerkers. De CCR en OR maken zich daar – tezamen met de Raad van Bestuur – ernstige zorgen over. De grens van wat verantwoord en wat haalbaar is, is volgens hen bereikt. De CCR, OR en Raad van Bestuur van Zorgpartners nodigen het Zorgkantoor uit om hierover in gesprek te gaan.

Kwaliteit van zorg onder druk

Voor 2017 begroot Zorgpartners een resultaat van € 1,3 mln. bij een gemiddeld bezettingspercentage van 98-99%. Dit positieve resultaat is niet het gevolg van zorgopbrengsten, maar wordt behaald met incidentele opbrengsten. Met dit resultaat sluit Zorgpartners precies aan op de opbouw naar het gewenste solvabiliteitspercentage conform de eisen van het WaarborgFonds Zorgsector (WFZ) en de banken. De afgelopen jaren hebben o.a. in het teken gestaan van een capaciteitsreductie als gevolg van bezuinigingen in de ouderenzorg. Inmiddels heeft Zorgpartners 350 plaatsen ingeleverd.

Zorgpartners ziet echter dat in de regio de vraag naar intramurale verpleeghuiszorg groter is dan het aanbod: er is sprake van wachtlijsten en het aantal eerstelijns- en crisisopnamen (Wlz) neemt toe. Daar komt bij dat de wachtlijsten geen goede graadmeter zijn voor de vraag naar langdurige zorg. Sinds er een eigen bijdrage wordt gevraagd van cliënten in de langdurige zorg, ziet Zorgpartners dat indicatieaanvragen zolang als mogelijk worden uitgesteld. Het paradoxale is dat deze ontwikkeling onderaan de streep leidt tot een toename van zorgkosten. Zorgpartners is vanwege de capaciteitsreductie onvoldoende in staat om op deze ontwikkeling in te spelen.

Tegelijkertijd heeft Zorgpartners te maken met toenemende zorgzwaarte van de cliëntengroep en toenemende complexiteit van zorg. Zorgpartners signaleert daarbij dat voor het merendeel van de nieuwe cliënten een indicatie zorgprofiel ‘beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging’ (zzp 6) is afgegeven, terwijl in de praktijk vaak blijkt dat een herindicatie voor een zwaarder zorgprofiel nodig is. De herindicatie gaat gepaard met een intensief administratief traject van minstens 13 weken. Kortom: in de praktijk heeft Zorgpartners cliënten die meer hulp en ondersteuning nodig hebben, dan ‘op papier’ zo lijkt. Dit is aan derden niet uit te leggen.

De afgelopen jaren heeft Zorgpartners zich middels diverse projecten toegelegd op doelmatigheid en efficiency. Dat heeft Zorgpartners geholpen om te gaan met de toenemende kostendruk en budgetkortingen. Inmiddels is de ‘rek’ eruit. De werkdruk van de medewerkers wordt steeds hoger. Daarbij nemen de administratieve eisen toe ten aanzien van bijvoorbeeld de dossiervorming van de cliënt. Deze werkzaamheden gaan ten koste van directe en cliëntgebonden tijd. De geschetste ontwikkelingen staan haaks op optimale kwaliteit van leven zoals beschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Aanpak Zorgpartners

Zorgpartners wil haar cliënten waardige en kwalitatief goede zorg bieden. Zorgpartners is dan ook verheugd met de mensgerichte insteek van het nieuwe kwaliteitskader. Het spreekt Zorgpartners aan dat de nadruk van het kader ligt op ‘lokaal leren en verbeteren’ (in plaats van op verantwoording afleggen) en extra aandacht voor de personeelssamenstelling. Tenslotte is verpleeghuiszorg mensenwerk en is Zorgpartners nergens zonder voldoende (gekwalificeerde) medewerkers en vrijwilligers.

De veranderingen in zorgzwaarte en de toenemende complexiteit van zorg vragen om een contextgebonden analyse van het huidige personeelsbestand. Wij brengen dit de komende maanden voor al onze organisatie-eenheden met verpleeghuiszorg in kaart. Daarnaast vraagt het kwaliteitskader om te voldoen aan de tijdelijk geschetste normen voor voldoende en bekwaam personeel.

Om de personele en financiële impact hiervan te kunnen plaatsen gaat Zorgpartners de tijdelijke normen voor personeelssamenstelling toetsen bij drie centra: Vijverhof, De Waterpoort en Prinsenhof. Deze centra zijn gekozen omdat ze representatief zijn voor de andere organisatie-eenheden met verpleeghuiszorg (regio, intensiteit van zorgvraag en werkwijze).

De uitkomsten worden vergeleken met de huidige situatie van het personeelsbestand die Zorgpartners - vooruitlopend op het kwaliteitsverslag - in kaart brengt om vervolgens hierop te reflecteren. De verwachting is dat deze totaalanalyse onderstreept wat Zorgpartners in de praktijk al merkt: te weinig beschikbare (gekwalificeerde) medewerkers voor onze cliënten met complexe zorgvragen ofwel onvoldoende financiële middelen voor de benodigde medewerkers. Op basis van deze aanpak willen de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur van Zorgpartners in gesprek met het Zorgkantoor. Goede zorg moet ook worden betaald.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Het statement “Zorgen voor en zorgen om de toekomst van onze ouderenzorg” is ondertekend door: Nico Heinsbroek, voorzitter CCR Brigitte Coren, voorzitter OR Simon de Jong, voorzitter Raad van Bestuur Zorgpartners Midden-Holland

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

Reacties

 • Ditzelfde komen we tegen in in de zorg voor verstandelijk beperkten. De clienten die altijd werden opgenomen, worden nu thuis gehouden. In plaats daarvan komen er licht verstandelijk beperkte clienten met ernstige gedragsprobrematiek. Dit vergt ander personeel en een intensievere begeleiding. Hierover zijn we vanuit de Twentse Zorgcentra in gesprek met het zorgkantoor, maar voorlopig ook zonder resultaat.
  Het lijkt me, dat we als instellingen die vanuit de WLZ worden gefinancierd samen moeten optrekken tegen onderbetaling en bureaucratie.

  Gerard Harberink, voorzitter CCR De Twentse Zorgcentra
  • Beste Gerard,

   Dank voor je reactie! Dit helpt LOC zeker in de belangenbehartiging richting o.a. zorgkantoren. Over je bericht heb ik nog twee vragen:

   1. Wat is de reactie van het zorgkantoor, buiten het feit dat er nog geen resultaten zijn behaald?

   2. Hoe gaan De Twentse Zorgcentra om met de veranderende zorgvraag? Wordt het personeel bijvoorbeeld omgeschoold?

   Je hebt zeker gelijk dat organisaties hierin kunnen samenwerken. En dat moedigen we ook aan. Als er andere organisaties zijn die met hetzelfde onderwerp worstelen, zou ik voorstellen om gezamenlijk het gesprek te voeren met bijv. het zorgkantoor. Een reactie kan/mag ook naar t.vanwoerkom@loc.nl

   Groeten, Thom van Woerkom

   • Hallo Theo,

    Het Zorgkantoor toont begrip voor het probleem, maar daar houdt het voorlopig mee op. De ZZP' s voldoen niet, maar een aanpassing daarvan zit er niet in. Ik denk, dat dat politiek afgedwongen zal moeten worden.
    De Twentse Zorgcentra is bezig met een traject om passender geschoold persneel aam te nemen voor deze groep en eigen personeel geschikt te maken. Maar ook dat is niet gemakkelijk. Kost tijd en geld, maar medewerkers schrikken ook van de problemen die ze tegen komen bij de begeleiding van dezee clienten.
    Voorlopig betekent het naast een menselijk drama ook een flinke financiele kostenpost.
    • Dag Gerard,

     Heel duidelijk. Maar snap ook problemen die het voor jullie bij de Twentse Zorgcentra oplevert. Er wordt op dit moment door de Nederlandse Zorgautoriteit een onderzoek gedaan naar de 'kostprijzen' in de langdurige zorg en daarmee de opbouw van ZZP's. Daar verschijnen deze maand de eerste resultaten van. Ik kan je daarvan op de hoogte houden, als je dat fijn vindt. Zelf ben ik bereikbaar via t.vanwoerkom@loc.nl En nogmaals dank voor je signaal. Verhalen als deze zijn erg belangrijk voor de belangenbehartiging van LOC.

     Hartelijke groet, Thom

     • Ik blijf geinteresserd.
Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen