Dinsdag herhaalde LOC nog de oproep aan cliëntenraden om het ministerie een brief te schrijven om haast te maken met het herzien van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Wmcz. Gisteren, een dag later, liet het ministerie van Volksgezondheid weten een groot aantal brieven van cliëntenraden te hebben ontvangen. En stuurde minister Schippers een brief naar de Tweede Kamer over de herziening van de Wmcz. Daarin geeft ze aan welke punten verwerkt worden in de nieuwe wettekst. In september krijgt iedereen de mogelijkheid om via internet op de nieuwe wettekst te reageren. Het plan is dat de uiteindelijke tekst begin volgend jaar aan de Tweede Kamer aangeboden wordt.

Alle punten petitie in nieuwe wettekst

LOC schreef vorig jaar samen met cliëntenraden, ondersteuners van cliëntenraden, landelijk platform Weg Achter de Geraniums (WAG), LSR en NCZ een memo voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met een voorstel hoe de ondersteuning van cliëntenraden goed te regelen in de nieuwe Wmcz. Door het ondertekenen van de petitie hiervoor gaven bijna 600 mensen aan hier achter te staan. Alle punten uit de petitie, die destijds aan de Tweede Kamer overhandigd is, zijn nu in het voorstel van de minister verwerkt. Dus dat is heel goed nieuws.

Ook instemmingsrecht beslissingen directe leefomgeving cliëntenraden

Bovendien komt er in de nieuwe Wmcz instemmingsrecht voor cliëntenraden op onderwerpen die de directe leefomgeving van cliënten aangaan. Daar is LOC blij mee. Want ook voor veel cliënten is het heel belangrijk dat zij zeggenschap hebben over zaken die hun directe leefomgeving aangaan. Dat draagt bij aan het kunnen vormgeven van het leven op een manier die aansluit bij mensen hun eigenheid. Door daarbij dus rekening te houden met behoeften en waarden van mensen kan dit bijdragen aan waardige zorg, optimale gezondheid en levensgeluk. Zoals LOC in haar visie op 'waarde-volle zorg' beoogd.

Ook komt wordt het recht op scholingsbudget, facilitering en onafhankelijke ondersteuning in de nieuwe Wmcz beter geborgd. Iets dat nog niet altijd vanzelfsprekend is, dus ook een belangrijk nieuw element voor goede medezeggenschap. Daarnaast gaat het enquêterecht van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) naar de Wmc.

Voordrachtrecht Raad van Toezicht blijft

Ondanks het advies van het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (IBMG), dat de minister aanraadt om het bindend voordrachtsrecht voor de Raad van Toezicht af te schaffen, besluit Schippers dat te behouden. Een belangrijke beslissing volgens LOC, en de minister verwoord mooi waarom. Zij geeft namelijk aan dat zij "het van belang vind dat Raden van toezicht een breder perspectief huldigen bij hun taak dan enkel een financieel. Juist een voordracht kan hieraan bijdragen. Daarbij is dit een bestaand recht in de Wmcz, waaraan ik niet wil tornen."

Wmcz niet verbreed naar Wmo

Het enige punt waar LOC namens cliëntenraden voor pleitte, dat nu nog geen plek heeft in de te herziene wet, is het advies om deze te verbreden naar ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is wel belangrijk voor optimale medezeggenschap. Zorgorganisaties leveren vaker vanuit verschillende wetten zorg en ondersteuning aan cliënten. Maar door die verscheidenheid aan wetten is er geen sprake van eenduidige medezeggenschap binnen dat soort organisaties. De huidige Wmcz geldt alleen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar niet voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Daarom heeft LOC aangegeven dat het goed is ook de reikwijdte van de Wmcz te vergroten.

VWS: 'Groot aantal brieven cliëntenraden'

Fred Krapels, directeur van het ministerie van VWS dat de nieuwe wettekst zal schrijven, schreef in zijn brief onder meer het volgende:

Van tal van cliëntenraden in de zorg heb ik een brief mogen ontvangen over de herziening van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Het grote aantal brieven geeft aan welk enorm belang cliëntenraden hechten aan de snelle herziening van de Wmcz. Tevens bevatten de brieven voorstellen om bij de herziening aandacht te besteden aan een aantal specifieke punten.

LOC is verheugd dat kernpunten voor goede medezeggenschap een plek krijgen in de te herziene wet. Iets waar al lange tijd voor gepleit wordt, wordt nu gelukkig voor de verkiezingen in gang gezet. Zodra er via internet gereageerd kan worden op de nieuwe wettekst, publiceren we daar weer over in de LOC-media.

Brieven downloaden

De brief van het ministerie in reactie op de brieven van cliëntenraden is hier te lezen.

Hier is de brief van de minister te lezen.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen