Langer thuis wonen is het beleid van de overheid. LOC heeft bij de totstandkoming van het actieplan ‘Langer thuis wonen’, onderdeel van het ‘Pact voor de Ouderenzorg’, de behoeften van ouderen als uitgangspunt genomen. Duidelijk is dat een aanzienlijke groep mensen door het verdwijnen van het verzorgingshuis problemen ervaart. LOC heeft daar bij het actieplan nadrukkelijk en succesvol de aandacht voor gevraagd.

Sluiting verzorgingshuizen

Al vele jaren is het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Ook als mensen zorg nodig hebben. Veel ouderen hebben de wens om in hun eigen buurt of dorp te blijven wonen. Door de sluiting van verzorgingshuizen wonen de laatste jaren ook steeds meer mensen die zwaardere zorg nodig hebben thuis. In de praktijk sluiten voorzieningen in en om het huis niet aan bij de behoeften van ouderen.

Geschikte woningen en voorzieningen

Veel woningen voldoen niet aan de wensen en behoeften van ouderen. Zo ontbreekt het bijvoorbeeld aan een lift. Of zijn badkamers niet geschikt om met een rolstoel te draaien. Het is daarom noodzakelijk bestaande woningen aan te passen en nieuwe woningen te bouwen die levensloopbestendig zijn. Ook voor mensen met een lager inkomen.
Langer thuis wonen vraagt ook iets van de omgeving. Zo is het belangrijk dat stoepen geschikt zijn voor rolstoelen. Dat er voorzieningen in de wijk zijn om activiteiten te ontplooien. Dat mensen hun boodschappen kunnen doen en er passend vervoer is. Zeker op het platteland is dat niet vanzelfsprekend. Winkels sluiten en het openbaar vervoer verdwijnt. LOC heeft hier aandacht voor gevraagd en zoekt ook actief contact met onder andere het bedrijfsleven om tot oplossingen te komen.

Zorg en ondersteuning

Om langer thuis te kunnen wonen zijn goede zorg en ondersteuning een voorwaarde. Dat kan beter dan nu het geval is. Mensen hebben met allerlei verschillende instanties en hulpverleners te maken. De afstemming tussen de hulpverleners en de verschillende wetten kan en moet beter. Voor veel mensen is het onduidelijk bij welk loket ze moeten zijn. Zij hebben het gevoel niet altijd serieus genomen te worden. LOC pleit er daarom voor om meer vanuit de behoeften van de mens te organiseren. Nu zijn de wettelijke kaders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) te dominant. Ook heeft LOC aandacht gevraagd voor hulp bij levensvragen, extra aandacht voor de laatste fase van het leven en de bijdrage van burgerinitiatieven.

Verzorgingshuis nieuwe stijl

Langer thuis wonen kan verschillende vormen hebben. Sommige ouderen merken dat zij zich lichamelijk minder makkelijk kunnen bewegen. En dat steeds meer mensen in hun naaste omgeving overleden zijn. Voorheen was er het verzorgingshuis om dan een veilige woonomgeving te bieden. Door het wegvallen van het verzorgingshuis is er een gat ontstaan. Er zijn nu mensen die daardoor de deur niet meer uit kunnen of durven om anderen te ontmoeten. En die zich niet veilig voelen in hun woning, doordat er weinig sociale controle is. Of door het gevoel dat het heel lang duurt voordat er hulp komt als er iets is. Rijkere ouderen vinden vaak wel een oplossing. Maar voor mensen met een kleiner inkomen is er nu meestal geen goede oplossing. Daarom heeft LOC heel nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor deze vergeten groep mensen. We hebben gepleit voor de ontwikkeling van een verzorgingshuis nieuwe stijl. Een plek waar meer ouderen zelfstandig in één gebouw wonen. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar continu een hulpverlener aanwezig is. Dat pleidooi is geslaagd. Inmiddels staat het verzorgingshuis nieuwe stijl nadrukkelijk op de agenda bij het actieplan ‘Langer thuis wonen’.

Lokaal organiseren

Goed langer thuis wonen vraagt om een andere manier van organiseren dan we tot nu toe gewend zijn. Het is onmogelijk dat met een landelijk programma te regelen. Het vraagt om lokaal maatwerk. Zo vraagt een dorp met een vergrijzende en krimpende bevolking om andere oplossingen dan een wijk in de grote stad. Het zal steeds per wijk of dorp samen zoeken zijn wat er nodig is om tot een prettige woonomgeving voor ouderen te komen. Leden van cliëntenraden vervullen daarbij een belangrijke rol. Enerzijds door lokale kennis over wat mensen meemaken die zorg nodig hebben. Anderzijds door het persoonlijke netwerk in dorpen of buurten. Deze lokale kennis en betrokkenheid is nodig om tot goede oplossingen te komen. LOC wil daar graag bij helpen door leden van cliëntenraden met elkaar in contact te brengen en kennis te delen. Want alleen samen kunnen we zorgen dat ouderen een goed leven hebben.

Meer informatie

  • U kunt met vragen of opmerkingen over cliëntenraden en zorg aan huis contact opnemen met de Vraagbaak LOC. Deze is iedere werkdag tijdens kantooruren te bereiken op: (030) 2843200.
  • Het artikel Een goed leven thuis voor ouderen is ook verschenen in LOC tijdschrift Zorg & Zeggenschap | Zomer 2018.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen