belangenbehartiging (21)

Het ministerie van VWS stuurde op 25 oktober 2017 het 'pakketadvies Goede zorg voor de meest kwetsbare cliënten' voor bespreking naar de Tweede Kamer. Het betreft zorg voor mensen die 24 uur per dag aangewezen zijn op zorg of toezicht. In dit advies staat welke behandelingen en aanvullende zorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut Nederland schreef het advies. 

Aanvullingen op het advies 

Het pakketadvies is nog niet compleet. Er komt nog een juridische, uitvoerings- en financiële toets voor het pakketadvies. Die toets doen andere partijen, omdat het niet de rol van het Zorginstituut is. Maar bijvoorbeeld van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Zorginstituut…

De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 bieden een kans om de positie van jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. De Federatie Opvang en Stichting Zwerfjongeren Nederland geven vijf concrete actiepunten mee die gemeentelijke politieke partijen in hun verkiezingsprogramma kunnen opnemen om te voorkomen dat deze jongeren dakloos worden of schulden krijgen.
Op donderdag 17 november debatteert de Tweede Kamer over de verpleeghuiszorg. LOC heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat de menselijke maat weer terug moet in het debat over de verpleeghuiszorg. Verder gaan we in op het aanstaande kwaliteitskader, veilige zorg, de rol van de cliëntenraad en het personeel.
In de week van 7 november debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting voor 2017. LOC heeft Tweede Kamerleden een brief gestuurd over de visie waarde-volle zorg. En wat LOC vanuit deze visie in de zorg ziet gebeuren. Er is meer aandacht voor waarde-volle zorg nodig. En we moeten de zorg op termijn radicaal vernieuwen.
De Eerste Kamer behandelt begin november een wetsvoorstel dat fraude in de zorg moet bestrijden. Onderdeel daarvan is dat zorgverzekeraars verzekerden achteraf informeren, wanneer er in hun medisch dossier is gekeken. LOC wil samen met drie andere organisaties dat zorgverzekeraars vooraf toestemming vragen om in het dossier te kijken. Het medisch dossier is namelijk van de verzekerde. En niet van de zorgverzekeraar.
LOC heeft aan leden van de Tweede Kamer gevraagd om tegen een wetsvoorstel te stemmen dat de privacy van mensen zou inperken. Nu moeten zorgverzekeraars toestemming vragen om medische dossiers in te zien. Als deze wet (Wet marktordening gezondheidszorg) wordt aangenomen, is er geen toestemming meer nodig.
Samen met cliëntenraden en ondersteuners van cliëntenraden stelde LOC een memo op voor het ministerie van Volksgezondheid. Daarin staan onze gedachten over een goede regeling voor de ondersteuning van cliëntenraden in de nieuwe medezeggenschapswet. Het wetsvoorstel moet voor de zomer van 2016 in de Tweede Kamer liggen. Ook LSR, NCZ en het platform Weg Achter de Geraniums zijn hierbij betrokken, zodat we een breed draagvlak hebben. Lees in dit bericht meer over de memo en hoe je die zelf kunt ondersteunen door onder tekenen van de petitie.
Ouderen die vanuit het verzorgingshuis weer zelfstandig zijn gaan wonen houden hun zorg. Zij hoeven niet opnieuw naar een verzorgingshuis te verhuizen. Dat heeft de staatssecretaris volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Met dit besluit komt er een einde aan onzekerheid voor ongeveer 2.000 mensen. In dit bericht lees je meer over hoe deze keuze voor menselijkheid boven bestaande regels tot stand is gekomen. En de rol die cliëntenraden en LOC daarbij speelden, waar de staatssecretaris in zijn brief naar verwijst.
De PvdA en LOC organiseerden 29 mei een gesprek met cliëntenraden in de Tweede Kamer. Met op het programma: versterking van cliëntenraden en herziening van de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). Wat vinden cliëntenraden dat er nodig is om tot goede medezeggenschap te komen? Lees hier vast het artikel dat we over de bijeenkomst schreven voor het komende nummer van ons tijdschrift Zorg & Zeggenschap.
In aanloop naar het Algemeen Overleg van de vaste Tweede Kamercommissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat 11 juni plaatsvindt stuurde LOC de commissie opnieuw een brief. Met daarin het meest actuele overzicht van wat cliëntenraden aangeven dat belangrijk is om effectieve medezeggenschap te realiseren. Klik op de titel van dit bericht om de brief te lezen.
Het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) nodigt bij LOC aangesloten cliëntenraden uit om bij te dragen aan de verbetering van de verpleeghuiszorg. Lees in dit bericht de brief die LOC van het ministerie kreeg. 3 juli spreken zorgaanbieders met het ministerie en zorgprofessionals over hun verbeterplannen, en VWS wil dat ook cliëntenraden bij deze gesprekken betrokken zijn.
Het Algemeen Overleg van de vaste Tweede Kamercommissie VWS dat op 29 april gepland was, is uitgesteld voor onbepaalde tijd. Voor LOC is dat onaanvaardbaar. Zoals verwoord in de brief die LOC namens cliëntenraden in de aanloop naar 29 april aan de commissie stuurde: ... lees verder
Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer sprak op 19 maart over de kwaliteit van de ouderenzorg. In aanloop daar naartoe stuurde LOC de Kamer een brief, waarin ze stelt dat kwaliteit van zorg alleen kan worden verbeterd als we zorg veranderen vanuit dat wat volgens cliënten goede zorg is. Veranderen van 'systemen' alleen leidt niet tot echte verbetering, zo laat de praktijk al jaren zien. LOC roept dan ook op tot verbeteracties, waarbij dat wat voor de cliënt van belang is als uitgangspunt geldt. Lees hier de brief.

In Den Haag was er deze week een rondetafelgesprek over het Verenigde Naties verdrag van de rechten voor de mens met een beperking. In aanloop naar het wetsvoorstel om dit verdrag officieel te erkennen en ook uit te gaan voeren, was er een gesprek in de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport wisselde van gedachten met vertegenwoordigers van belanghebbenden en ervaringsdeskundigen. LOC sprak mee. We werden vertegenwoordigd door Harm Wolters, ervaringsdeskundige en onder meer vrijwilliger bij LOC. De opnames van het gesprek zijn hier te bekijken: http://youtu.be/wyNMcIbyfOo.

Over het verdrag

De regels in het verdrag gaan er van uit dat ieder mens gelijkwaardig is. Het doel is dat…

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen