gemeenten (199)

Deze open introductieworkshop wordt gegeven vanuit het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, waarin LOC kernpartner is. De workshop zoemt in op op de thema's levenskunst en stervenskunst in de laatste levensfase. En hoe deze thema's zich tot elkaar verhouden. Hoe kun je mensen die stervende zijn en/of naasten hierbij steunen, ook in praktische zin? Meer in dit bericht.
Wie in staat is om zin te geven en te ervaren in zijn leven, voelt zich langer gezond en wel. Het maakt dat je beter met situaties in het leven om kunt gaan. Maar hoe kun je zo leren omgaan met dementie, dat het leven betekenisvol kan blijven? Hoe kun je steun vinden en zin in het leven blijven ervaren ondanks het rouwproces dat dementie met zich meebrengt? Steeds meer mensen ontdekken hoe je dat kunt doen. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen heeft cursusmateriaal ontwikkeld waarmee ervaren zorgverleners de cursus 'Zorgen voor Zin bij mensen met dementie' zelf kunnen geven. Een cursus, voor mensen met dementie zelf én de mensen uit hun naaste omgeving.
Om toegang tot de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te krijgen moet iemand die zorg aanvraagt voldoen aan wettelijk bepaalde toelatingscriteria en een vastgestelde procedure doorlopen. Adviesbureau BMC heeft onderzocht hoe mensen die zorg aanvragen en professionals de toegangsprocedure ervaren. Enkele opvallende uitkomsten, in dit bericht.
Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB, LOC Zeggenschap in zorg en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.
LOC publiceert regelmatig artikelen over privacy in de zorg. Marieke Sjerps, zelfstandig journalist, heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de medische privacy bij gemeenten. De conclusie is dat je medische privacy niet altijd in veilige handen is bij de gemeenten. Via een reeks artikelen vertelt Marieke Sjerps hier meer over. Hier lees je het derde artikel.
Marthijn Laterveer in een video-blog: "Met elkaar hebben we de kracht om waarde-volle zorg te bereiken. We zijn daarvoor niet alleen afhankelijk van de politiek. Daarom mijn oproep om samen te werken aan waarde-volle zorg." Bekijk de vlog in dit bericht.
LOC publiceert regelmatig artikelen over privacy in de zorg. Marieke Sjerps, zelfstandig journalist, heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de medische privacy bij gemeenten. De conclusie is dat je medische privacy niet altijd in veilige handen is bij de gemeenten. Via een reeks artikelen zal Marieke Sjerps hier meer over vertellen. Hier leest u het tweede artikel.
Het meten van kwaliteit van leven en gastvrijheidszorg wordt steeds belangrijker in de zorg en voor overheden. Gastvrijheidszorg met Sterren draagt bij aan het inzichtelijk maken van deze kwaliteit. Aan de hand van beoordelingen van binnen en buiten zorginstellingen in het land. Het waarderingsinstrument dat al jaren ingezet wordt, is dit jaar geoptimaliseerd. Het doel is om management, medewerkers en cliënten inzicht te geven in het gastvrijheidsbeleid en in de praktische uitvoering daarvan. Om zo de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten te verbeteren. Meer in dit bericht.
Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. De Jeugdwet heeft als doel betere hulp voor kinderen, jongeren en (pleeg)ouders. Dat vraagt een andere manier van werken in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Professionals moeten bijvoorbeeld meer cliëntgericht werken en aansluiten bij wensen en behoeften van jongeren en (pleeg)ouders. LOC heeft samen met het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming (PJ&J) een folder ontwikkelt met antwoord op vragen die jongeren en (pleeg)ouders vaak stellen. Meer in dit bericht.
De Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Ondernemingsraad (OR) van Zorgpartners Midden-Holland hebben geconstateerd dat de vergoeding van de zorgkosten –net als voorgaande jaren– weinig tot geen financiële ruimte biedt om te voldoen aan de steeds hogere zorgvraag van cliënten en het voorkomen van een nog hogere werkdruk bij medewerkers. De CCR en OR maken zich daar – tezamen met de Raad van Bestuur – ernstige zorgen over. De grens wat verantwoord en wat haalbaar is, is volgens hen bereikt. De CCR, OR en Raad van Bestuur van Zorgpartners nodigen het Zorgkantoor uit om hierover in gesprek te gaan. Lees hier de brief.
Kleinschalige woonvorm De Lindenhof is een mooi huis in Vorden. Gebouwd voor 22 bewoners met dementie. Maar de deur is op slot. De bewoners staan niet meer in de samenleving. Om een voorbeeld te geven: De bakker uit het dorp komt niet naar De Lindenhof maar dat wordt centraal geregeld door Sensire. De was wordt niet op de locatie gedraaid en opgehangen maar gaat naar de wasserij. Dat werkt vervreemdend. Het schept afstand tot het dorp waar mensen vaak hun hele leven gewoond hebben. Waar hun partner en buren nog wonen. Door dit radicale vernieuwingsproject wordt De Lindenhof het huis van de bewoner én de Vordense gemeenschap. Waar de deur open staat.” Aldus Marleen van der Sijs, namens zorginstelling Sensire in de Achterhoek betrokken bij het project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.
LOC publiceert regelmatig artikelen over privacy in de zorg. Marieke Sjerps, zelfstandig journalist, heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de medische privacy bij gemeenten. De conclusie is dat je medische privacy niet altijd in veilige handen is bij de gemeenten. Via een reeks artikelen zal Marieke Sjerps hier meer over vertellen. Hier leest u het eerste artikel.
15 maart organiseren Zorg+Welzijn, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk en FCB (ondersteuner van werkgevers en -nemers) een dag voor sociaal werkers. Over wat er nodig is om optimaal hun werk te kunnen doen. Deze dag wordt ook de Sociaal werker 2017 bekend gemaakt. Een aantal Adviesvangers uit het netwerk van LOC verzorgen samen met Dennis van den Brink, LOC-coördinator jeugd een sessie 'cliëntgedreven werken en samenwerken.
Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. In plaats van in verzorgings- en verpleeghuizen ontvangen zij zorg in hun thuissituatie. Om de resultaten van deze zorg te evalueren, is het belangrijk om de kwaliteit van leven van deze ouderen te kunnen meten, vanuit een breder perspectief dan alleen gezondheid. Is de zorg dienstbaar aan het kunnen (blijven) leiden van een leven dat zinvol is voor mensen? LOC draagt bij aan de ontwikkeling van een nieuwe manier van onderzoek. En zoekt nu mensen die 8 maart hun ervaring willen delen in een focusgroep.
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren en daarnaast aan volwassenen. Veel jongeren die 18 jaar worden en met zorg en ondersteuning te maken hebben, ervaren op dit moment last van hoe dat nu georganiseerd is. Een kleine groep valt daarbij tussen wal en schip. Het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid is er van overtuigd dat de continuïteit van zorg en ondersteuning aan jongeren na hun achttiende wel degelijk geborgd kan worden, als partijen in zorg, ondersteuning en participatie elkaar goed weten te vinden. En in gesprek gaan en goede afspraken maken. Om dat verder mogelijk te maken organiseert het platform een bijeenkomst.
Steeds meer mensen ontvangen thuis hun zorg en ondersteuning. Daarbij is het belangrijk dat sociaal werkers maximaal aansluiten bij de behoeften van mensen, dat wat zij belangrijk vinden. Samen met de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland en de beroepsgroepen is LOC gestart met voorbereidingen om een professionaliseringsprogramma voor sociaal werkers op te zetten. LOC neemt daarin de versterking van het cliëntenperspectief voor zijn rekening. Voor een nieuw beroepsregister zoeken we nu mensen die zelf zorg/ondersteuning krijgen om mee te denken.
Afgelopen jaar zijn 15 jongeren onder begeleiding van Nederlandse Jeugdraad (NJR) aan de slag gegaan om de hulp voor jongeren met psychische problemen te verbeteren, zodat zij goed mee kunnen doen. Dit project krijgt nu een vervolg. De NJR zoekt jongeren (16 – 26 jaar) met ervaring in de GGz die vanaf februari mee willen doen. In dit bericht kort verslag van activiteiten in 2016 en meer info over 2017.
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut Nederland het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ vastgesteld. Dit document biedt richting aan wat we in Nederland mogen verwachten van de verpleeghuiszorg. LOC draagt graag verder bij aan realisatie van goede zorg, zoals het kwaliteitskader beoogt. We zetten enkele punten op een rij die daartoe volgens ons belangrijk zijn en doen een aantal voorstellen. Lees verder in dit bericht.
Als je jong bent en dakloos, is het soms moeilijk om hulp of een uitkering te krijgen. Het kan zo zijn dat de gemeente waar een jongere aanklopt niet meteen hulp wil bieden. Maar een gemeente mag niet weigeren om dan hulp te geven. Een Rotterdams jongerenteam 18-/18+ heeft een folder gemaakt over regels die hierbij gelden, rondom 'woonplaatsbeginsel' en 'regiobinding'. Voor jongeren is het vaak onduidelijk hoe dat in elkaar zit en waar je kan aankloppen voor hulp. Deze folder brengt hen op de hoogte over hun rechten en wil er aan bijdragen dat zij niet meer zomaar worden weggestuurd door gemeenten als zij hulp vragen.
Het project Grootschalig Luisteren vraagt mensen naar wat voor hen belangrijk is. Ook bij mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, kan zo op een passende manier worden nagegaan hoe zij de kwaliteit van hun leven ervaren. En of en hoe zorg en ondersteuning daar aan bijdragen. Het project gebruikt een laagdrempelige onderzoeksmethode waarbij ouderen zélf participeren door hun verhaal te vertellen. Deel twee van deze serie: in gesprek met een aanjager van Grootschalig Luisteren in Leiden en één van de mede-onderzoekers.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen