gz (21)

LOC ondersteunt cliëntenraden bij het begrijpen van de begroting en de jaarrekening van de zorgorganisatie. Dat doet een groep experts die zowel zicht hebben op de cijfertjes als weten hoe het is om als cliëntenraad te functioneren. Een combinatie die door veel cliëntenraden wordt gewaardeerd. En deze groep zoekt naar nieuwe leden! In dit bericht lees je wat het werk inhoudt, wie we zoeken en wat je ervoor terugkrijgt.
De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals mensen met dementie, autisme of een verstandelijke beperking én hun omgeving. De CRDL won de Nationale ZorgInnovatie vakjuryprijs 2018 tijdens het jaarlijkse Health Valley Event op 15 maart in Nijmegen. Inmiddels gebruiken meer dan driehonderdvijftig zorglocaties het innovatieve instrument.
Het programma ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ startte in februari 2015 om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Inmiddels is het overgrote deel van de verbeterplannen afgerond en zijn de resultaten opgehaald en gebundeld. Theo van Uum, directeur langdurige zorg van VWS en Hanny Treffers directeur programmamanagement Vilans zijn beiden nauw betrokken bij het programma. Ze blikken terug op de tot nu toe behaalde resultaten. Van Uum zegt: 'De verpleeghuizen mogen trots zijn op wat ze doen voor cliënten'.
De Tweede Kamer stuurde eind februari 2018 een verslag met vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) naar de regering. Wanneer de betrokken ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie reageren op dit verslag is nog niet bekend. Het is gebruikelijk dat dit binnen drie weken na het vaststellen van het 'verslag' gebeurt. LOC en andere partijen stuurden al eerder reacties op het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. 
Zorgboerderijen beschikken over waardevolle kwaliteiten zoals een zinvol aanbod aan activiteiten en sociale contacten en steun. Deze en meer resultaten en aanbevelingen voor de toekomst staan in de nieuwe publicatie 'Kennis over zorgboerderijen'. ZonMw publiceert dit digitale rapport ter afsluiting van het programma Landbouw en zorg 2011 - 2017.
Cliëntenraden spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de zorg. Cliëntenraden zijn de stem van de cliënten richting zorgorganisaties. En hebben daarmee een unieke positie om vanuit het perspectief van cliënten de zorgorganisatie te helpen bij het organiseren van waarde-volle zorg. LOC wil hier met dienstverlening, ondersteuning en belangenbehartiging graag bij helpen. We organiseren daarom vanaf februari tot en met april zes bijeenkomsten voor cliëntenraden door het hele land.
LOC Zeggenschap in zorg schrijft in een brief aan de commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (commissie VWS) haar reactie op het wetsvoorstel Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). LOC is blij met het voornemen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel in 2018 behandelt. Doel van LOC is om zoveel mogelijk zeggenschap te realiseren voor mensen die zorg nodig hebben. In de brief staat een aantal standpunten over de Wmcz 2018 die LOC deelt met andere organisaties voor cliëntenraden. Daarnaast doet LOC een aantal aanvullende voorstellen tot aanpassing van het wetsvoorstel. LOC vraagt aan de commissie VWS om hierover vragen te stellen aan het ministerie van VWS.
Mensen met een lichamelijke beperking die het gevoel hebben zelfredzaam te zijn en die eigen regie ervaren, staan positiever in het leven. Er is daarom niet alleen ondersteuning nodig om zelfredzaamheid te bevorderen, maar ook voor het versterken van eigen regie. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder bijna 2000 mensen met een lichamelijke beperking.
LOC lanceert website met informatie over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018), oftewel de nieuwe Wmcz. De Tweede Kamer behandelt in 2018 het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmcz. Om cliëntenraden en andere geïnteresseerden in waarde-volle zorg en medezeggenschap te informeren staan op de site officiële wetteksten en andere kamerstukken en ook de standpunten en bijdragen van LOC. 
De ministeries van VWS en Justitie en veiligheid hebben een internetconsultatie geopend over besluiten die horen bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet forensische zorg. Deze wetten gaan over mensen met psychiatrische problematiek, dementie en verstandelijke beperkingen. De internetconsultatie is tot 4 februari 2018 geopend.
Op 29 januari organiseert de vaste Kamercommissie van VWS een rondetafelgesprek/hoorzitting inzake zorgfusies. Aanleiding is de voorgenomen fusies tussen de twee ziekenhuizen AMC en VUmc. LOC is gevraagd om deel te nemen aan deze hoorzitting. Ter voorbereiding is aan alle deelnemers gevraagd een position paper aan te leveren. Hierin geven zij beknopt weer wat hun standpunt en inbreng zal zijn. De inbreng van LOC is geplaatst op de website van de Tweede Kamer. De  inhoud is tot stand gekomen op basis van alle ervaringen die cliëntenraden in de afgelopen decennia hebben gedeeld. Lees verder voor de inhoud van het position paper en de informatie over de hoorzitting.
De Eerste Kamer bespreekt op 15 en 16 januari 2018 het wetsvoorstel zorg en dwang. De kern van de wet is 'Nee, tenzij'. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. Je kunt het debat in de Eerste Kamer live volgen via de website van de Eerste Kamer of het verslag van het debat nalezen.

Op dinsdag 7 november organiseert LOC in samenwerking met het Zeeuwse regioteam een najaarsbijeenkomst. De bijeenkomst staat in het teken van het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het zorginkoopbeleid. Vanaf 2018 zullen die nauw met elkaar verbonden zijn. 

Het doel is om cliëntenraden te informeren over het kwaliteitskader en het zorginkoopbeleid. En hoe cliëntenraden daarmee in de praktijk kunnen omgaan. Aanleiding is dat het regioteam hoort dat veel cliëntenraden bezig zijn met het kwaliteitskader. En ook vragen hebben over wat dit van hen vraagt. 

Praktische informatie

De bijeenkomst is op 7 november van 13:00 tot 16:00 uur in De Stenge, …

Om toegang tot de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te krijgen moet iemand die zorg aanvraagt voldoen aan wettelijk bepaalde toelatingscriteria en een vastgestelde procedure doorlopen. Adviesbureau BMC heeft onderzocht hoe mensen die zorg aanvragen en professionals de toegangsprocedure ervaren. Enkele opvallende uitkomsten, in dit bericht.
Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten in 2017 voor burgers te verlagen. Deze zijn nog niet helemaal definitief, maar het Centraal Administratiekantoor (CAK) heeft de veranderingen vast op een rij gezet. In het onwaarschijnlijke geval dat hier nog iets aan verandert, wordt LOC hierover op de hoogte gebracht en laten wij dat via onze media meteen weer weten. De veranderingen vindt u in dit bericht.
Hoe is het om oud te zijn en afhankelijk van hulp van verzorgenden en verpleegkundigen? Hoe zou je zelf behandeld willen worden in een instelling? Hoe is het om gevoerd te moeten worden? Personeel in de zorg kan dat nu aan den lijve ondervinden in de Participatiekliniek. Dat is een trainingslocatie in een leegstaande zorglocatie in de Brabantse plaats Megen. De rollen worden daar voor 24 uur omgedraaid: medewerkers van instellingen kruipen in de huid van cliënten en worden verzorgd door acteurs. Een eerste groep is gisteren aan de training begonnen en heeft vannacht in Megen geslapen. Lees hier de ervaringen.
In oktober zijn er voor ouders uit de regio Woerden en de regio Stichtse Vecht twee verdiepingsbijeenkomsten over jeugdhulp. Ouders gaan na een korte presentatie met elkaar in gesprek over hun ervaringen met zorg en ondersteuning. Waar vindt u als ouder goede hulp voor uw kind? Kunt u meebeslissen? Is het zorg op maat? Wat zijn de knelpunten en hoe kan het beter? Lees verder in dit bericht.
We kunnen allemaal te maken krijgen met zorg en de medewerkers die zich daarvoor inzetten. Die medewerkers doen hun best om goede zorg te leveren. In de beroepscode sociaal werker staan richtlijnen hoe medewerkers kwaliteit garanderen, goed handelen en wat wel en niet mag. Sociaal werkers zijn bijvoorbeeld een jongerenwerker, maatschappelijk werker, schuldhulpverlener, ouderenwerker, jeugdwerker en een cliëntondersteuner. Heb je ervaring met sociaal werkers in het sociale domein? En wil je die delen om de beroepscode te verbeteren? Lees dan hier verder.
Om optimaal de belangen van cliënten en organen die cliënten vertegenwoordigen te kunnen behartigen, reiken de activiteiten van LOC Zeggenschap in zorg ook voorbij de grenzen van ons land. Na afronding van het internationale project WeDO2 (Wellbeing and Dignity of Older people), is LOC bijvoorbeeld met de Duitse organisatie Bagso in contact gebleven. Bagso vertegenwoordigt meer dan 100 Duitse groepen mensen waarbij zo'n 13 miljoen oudere mensen zijn aangesloten. Op verzoek van Bagso organiseert LOC nu een innovatief scholingsprogramma in Limburg. Lees hier meer.
Niet alleen zijn familieleden in de zomerperiode vaak weg op vakantie, ook de dagbesteding en andere activiteiten liggen dan wel eens even stil. Bij ouderen die geen werk meer hebben, afhankelijk zijn geworden van zorg, en hun partner of andere bekenden van hun generatie verliezen, kunnen specifiek ook in zo'n stille periode, basale vragen over het leven opkomen. Zoals 'Draag ik nog iets bij?' 'Doe ik er nog toe?' 'Waarom ben ik hier?' In dit bericht een artikel met veel tips en ook trainingen over hoe je hier mee om kunt gaan.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen