jeugd (25)

Zorgkantoren gaan op locatie gesprekken voeren met cliëntenraden om te horen wat hun ervaringen met en wensen zijn voor de kwaliteit van langdurige zorg, bijvoorbeeld in verpleeghuizen. Op het jaarlijkse congres voor cliëntenraden in de ouderenzorg ‘Lef op locatie’, op 10 december jongstleden gaven zorgkantoren CZ en VGZ hierover de workshop ‘Zorgkantoor in Zicht’. Conclusie: cliëntenraden kunnen veel voor zorgkantoren betekenen in het bespreken van kwaliteitsplannen van zorgaanbieders in de langdurige zorg.
De zomernieuwsbrief van de Academische Werkplaats Jeugd is verschenen. Hier staat onder andere informatie in over een tweetal projecten waar LOC Jeugd bij betrokken is: INKT (vrij vertaald naar “I need to know”) en de ontwikkeling van een ondersteuningstool voor jeugdprofessionals als doel van het onderzoek ‘Verbetering van de toegang tot de jeugdhulp’.
Op donderdag 21 juni debatteert de Tweede Kamer over de recente evaluatie van de Jeugdwet. LOC heeft de woordvoerders Jeugd een brief gestuurd met vier punten waar de Kamerleden aandacht aan moeten besteden. Het gaat om de kwaliteit en diversiteit van jeugdteams, versterking en verduidelijking van de rechtspositie, de zorgwekkende stijging van gesloten plaatsingen en meer waarde-volle participatie in beleid en uitvoering.
Op 6 juni het is 'Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbescherming' naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit plan worden acties uitgezet om het feitenonderzoek en het opstellen van rapportages binnen de jeugdbescherming te verbeteren. LOC is betrokken geweest bij dit proces. En is blij met een groot deel van de acties. Toch kan het beter. Zo moet de rechtspositie beter dan nu geborgd worden.
Veel jongeren krijgen te maken hebben met een verlies. Als zij hiermee worden geconfronteerd, willen ze eigenlijk niet anders zijn dan hun leeftijdsgenoten. Ze houden het verdriet voor zichzelf en zetten een masker op. Aan de buitenkant zie je vaak niets, maar van binnen voelen ze zich wel anders. Ook zijn ze ergens toch op zoek naar aandacht en begrip. Hoe gaan zij en de omgeving hiermee om? Jongerengroep ‘Mijn masker af’ geeft tijdens een thema-avond op 24 april een presentatie en praat over thema’s als school, vrienden en thuis.
In de recente nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Jeugd staat informatie over de voortgang van het onderzoek ‘Verbetering van de toegang tot de jeugdhulp’. Ouders die betrokken zijn bij de cliëntentafels van LOC Jeugd doen mee aan dit onderzoek. Doel van het onderzoek is om een ondersteuningstool voor jeugdwerkprofessionals te ontwikkelen.
De komende tijd zijn er twaalf bijeenkomsten, in alle provincies van het land, waar professionals, leidinggevenden en personeels- en beleidsmedewerkers in de jeugdhulp een workshop kunnen volgen onder begeleiding van 'adviesvangers'. Dat zijn kinderen, jongeren, jongvolwassenen, (pleeg)ouders met ervaring met jeugdhulp. Zij gaan met elkaar aan de slag om uit te vinden hoe professionals in de jeugdhulp echt cliëntgericht kunnen werken.
1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De Monitor Transitie Jeugd, waarvan LOC mede-initiatiefnemer is, zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Sinds de start van de Monitor komen er veel signalen binnen over de manier waarop informatie gegeven wordt. Tot 8 juni kun je via een korte enquête doorgeven wat er niet goed gaat en beter kan. Lees hier verder.
Anderhalf jaar geleden is de Academische Werkplaats Jeugd van start gegaan. Binnen de academische werkplaats werkt Tranzo, een wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn, samen met partners aan goede zorg voor jeugd. LOC neemt daar ook aan deel. Op 23 mei is er een symposium over de jeugdzorg-transitie tot nu toe en aanmelden is nog steeds mogelijk. Op 23 juni is er een zorgsalon over 'eigen kracht', zowel over de mogelijkheden als ook de grenzen. Lees hier meer.
Ouders spelen een belangrijke rol in cliëntenraden van de jeugdhulporganisaties in Nederland. “Hoe mooi zou het zijn als we al ons gewaardeerde werk binnen onze eigen instellingen kunnen delen met elkaar?” Edwin de Coster, voorzitter van de cliëntenraad jeugdhulporganisatie Oosterpoort en lid van de LOC cliëntentafel, greep dit idee aan om samen met ouders regionale bijeenkomsten voor ouders in cliëntenraden te gaan organiseren. En ook een landelijke dag. Lees er meer over in dit bericht.
Via het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming (PJ&J) investeren cliëntenorganisaties, gemeenten, onderwijs, werkgeversorganisaties en beroepsverenigingen in de professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming. Er is een nieuwe nieuwsbrief van het PJ&J verschenen. Lees hier meer.
In de nieuwe 'Richtlijn Middelengebruik' staat dat hulpverleners in de jeugdhulp en jeugdbescherming structureel met jeugdigen en jongeren moeten praten over hun gebruik van tabak, drank en drugs. En over hoe daarmee om te gaan in een behandelingstraject. De richtlijn kwam tot stand in samenwerking met professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming en onder meer de cliënten die zitting hebben in de Cliëntentafel van LOC.
de Richtlijn 'Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp' voor jeugdhulp en jeugdbescherming, is online verschenen. Die gaat over hoe professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming nauw samen kunnen werken met jeugdigen en hun opvoeders bij het vaststellen van de aard en ernst van hun problemen. En hoe zij samen met jeugdigen en opvoeders kunnen beslissen over de best passende aanpak hiervan. De cliëntentafel van LOC heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de richtlijn.
LOC geeft samen met communicatiebureau Kuseema, gespecialiseerd in communicatie door en voor jongeren, weer een training 'Adviesvangers'. Daar leren jongeren hoe ze met andere jongeren aan de slag kunnen: wat zijn hun ideeën en hun waardevolle meningen over de organisatie of het beleid?
De Tweede Kamer vergaderde over de jeugdzorgbegroting. LOC heeft de woordvoerders jeugdzorg een brief gestuurd voor dit debat. We hebben dagelijks contact met jongeren en ouders, organiseren gesprekken en ontvangen klachten en zorgen. Vanuit alle informatie die wij binnen krijgen, zijn er een aantal speerpunten naar voren gekomen in de brief aan de Kamerleden. Lees hier meer.
'Jeugdpoort' is een spraakmakende bijeenkomst waar het cliënten zélf zijn die aan politici, zorgaanbieders, beleidsmakers vertellen wat er anders kan en moet in de jeugdhulp. Zo is er een cliënt die - als ervaringsdeskundig lid van een cliëntenraad en mede namens LOC - een bijdrage levert aan de plenaire discussie. Wie graag meepraat is van harte welkom, aanmelden kan nog steeds. Lees hier meer.
De derde kwartaalrapportage van de monitor transitie jeugd is verschenen. Meer dan in de eerste helft van 2015 zijn er meldingen gekomen van ouders, die erg lang moet wachten op hulp en voor wie niet duidelijk is dat zij gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook blijkt de privacy vaker in het geding. De monitor duurt tot eind 2016. Ouders en jeugdigen kunnen daar melding maken van problemen rondom de organisatie van hun hulp, zodat er tijdig oplossingen gevonden kunnen worden.
LOC geeft samen met jongeren en ouders/opvoeders een workshop over 'meer cliëntgestuurd werken in de jeugdhulp'. De workshop is bedoeld voor beroepskrachten, die meer willen kunnen werken vanuit de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Het gaat om het leren hanteren van het cliëntperspectief in het eigen werk en wat dit betekent voor het beter meewegen met de wensen en behoeften van cliënten. Meedoen? Lees hier meer.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen