leden cliëntenraad (23)

Op 19 januari stuurde LOC Zeggenschap in zorg samen met de LOC expertgroep Zorg en Geld een brief aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) met het verzoek de systematiek van jaarrekeningen in de langdurige zorg aan te passen. LOC schrijft dat door duidelijker jaarrekeningen er veel winst valt te behalen om goede én betaalbare zorg mogelijk te maken. Het ministerie van VWS heeft reeds laten weten met LOC in gesprek te willen gaan over de brief.
Steeds minder mensen wonen in een zorginstelling. Zij blijven in hun eigen huis wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Dat geldt zowel voor ouderen, gehandicapten als mensen met psychische problemen. Via de Vraagbaak van LOC komen er veel vragen en opmerkingen over zorg thuis binnen. Wat kunnen we doen om te zorgen dat mensen thuis een goed leven hebben? LOC roept cliëntenraden op mee te denken over verbetering van de situatie van thuiswonenden.
Het winternummer 2017 van LOC tijdschrift Zorg & Zeggenschap is uit! Een dezer dagen zal dit nummer bij abonnees en LOC-leden in de bus vallen. In dit nummer staan veel verhalen over wat mensen echt belangrijk vinden. Zoals: Grootschalig luisteren naar Ouderen, Week van de Psychiatrie 2018, Cliënt-actieonderzoek, werkconferentie De Rij Voorbij, nieuwe rubriek Cliënt en raad, Adviesforum LOC, mentorschap in de GGZ. Dit geeft goed weer hoe cliëntenraadsleden, vrijwilligers, ondersteuners en anderen uit het LOC netwerk op veel manieren bijdragen aan het realiseren van menselijke en waarde-volle zorg.
De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmcz 2018. Dit betekent dat de behandeling in het parlement aankomend jaar kan starten. In het wetsvoorstel is een instemmingsrecht voor cliëntenraden opgenomen en krijgen raden het recht op stabiele financiering en (onafhankelijke) ondersteuning. LOC zal tijdens de wetsbehandeling intensief contact onderhouden met alle woordvoerders medezeggenschap.
LOC organiseert samen met het Experiment Persoonsvolgende Zorg op 24 januari een themabijeenkomst voor cliëntenraden in Zuid-Limburg. In de regio’s Rotterdam en Zuid-Limburg is de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag sinds 1 januari 2017 (meer) persoonsvolgend. Dat gebeurt in de vorm van een tweejarig experiment. LOC maakt deel uit van de stuurgroep rondom dit experiment. Vragen die in het Experiment aan de orde komen zijn: Hoe kunnen we de positie van de cliënt verstevigen bij het maken van de keuze voor een zorgaanbieder? Hoe vergroten we de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van de cliënt? Hoe zorgen we ervoor dat de zorgverlening aansluit en aan blijft sluiten bij wat de cliënt verlangt? Meld je via de website aan voor deze bijeenkomst.
Het herfstnummer van LOC tijdschrift Zorg & Zeggenschap is uit! Intussen ligt dit nummer bij de meeste abonnees en LOC-leden tijdschrift al in de bus. De artikelen in dit nummer laten zien hoe mensen op verschillende plaatsen waarde-volle zorg organiseren en hoe cliëntenparticipatie daaraan bijdraagt, zoals: Jongeren bespreken met Tweede kamerleden goede jeugdhulp, Week van de psychiatrie 2018, Rol cliëntenraden bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg en verzet tegen gebruik vertrouwelijke gegevens in de GGZ.
In de nieuwe netwerkgroep Persoonsvolgende zorg op het sociaal platform van LOC kun je kennis opdoen en ervaring uitwisselen over dit onderwerp. Er staat informatie op over het tweejarige experiment Persoonsvolgende zorg, waarbij geld de cliënt volgt en niet andersom. Belangrijk voor waarde-volle zorg.
Hoe lobby je bij gemeenten voor meer aandacht voor levensvragen? Hoe zorg je voor meer aandacht voor initiatieven? Het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL), komt op maandag 11 september 2017 bijeen om deze vragen te bespreken. PRIL maakt onderdeel uit van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, een samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn waaronder LOC Zeggenschap in zorg.
Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om op verschillende gebieden de nodige kennis op te doen. Tijdens de regiobijeenkomsten die LOC met vrijwilligers in verschillende provincies organiseert, wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Door LOC, cliëntenraden en andere inhoudelijk deskundigen, over veranderingen in de zorg en andere actuele ontwikkelingen. Deze maand zijn er een aantal regiobijeenkomsten, zaterdag is er nog plek.
“Verpleeghuiszorg die draait om wat van waarde is voor mensen die zorg krijgen, hun naasten en medewerkers. Zodat mensen leven en zorg krijgen op manieren die bij hen passen. En medewerkers met plezier en passie kunnen werken. Voor dit doel vinden we in en rondom enkele tientallen zorgorganisaties de verpleeghuiszorg opnieuw uit.” Aldus een statement van deelnemers in de landelijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Die 22 mei in Bussum inzichten en ervaringen uitwisselden omtrent het radicaal vernieuwen waar zij dit jaar mee startten. Meer in dit bericht.
In 2016 organiseerde LOC voor het eerst de leergang voor ondersteuners van cliëntenraden. Deze leergang is zeer goed gewaardeerd door de deelnemers (klik hier voor een artikel van een van de deelnemers). We hebben al meerdere verzoeken gekregen om de leergang nog een keer te organiseren. En dat gaan we dit voorjaar doen! Lees verder voor meer informatie.
Ben jij tussen 16 en 21 jaar en krijg je jeugdhulp of jeugdzorg? Vind je het belangrijk dat er naar de mening van jongeren geluisterd word? Kom dan naar de Brainstorm 18-/+! Tijdens een leuke, gezellige en inhoudelijke bijeenkomst bedenken jongeren zelf goede ideeën over zelfstandig zijn. En wat daar allemaal voor nodig is als je begeleid wordt vanuit de jeugdhulp. De goede ideeën worden anoniem verwerkt in de Monitor Transitie Jeugd om de zorg beter te maken.
LOC is partner van het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg regio Groot Amsterdam. Samen met Cliëntenbelang Amsterdam en SIGRA (samenwerkingsverband van zorgorganisaties en formele netwerken) nodigen we u van harte uit voor een nieuwe themabijeenkomst dit najaar. Dit keer over medezeggenschap van cliënten in de extramurale zorg. Onderwerp van gesprek bij veel cliëntenraden. Hoe kunnen we dit verbeteren? Lees verder en bekijk het programma in dit bericht.
We hebben op deze plek al eerder aandacht besteed aan de zorginstellingen met wie LOC en het ministerie van VWS ver gevorderde gesprekken voerde over deelname in de kern van het project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Nu hebben twee zorgorganisaties ook definitief toegezegd dat zij meedoen. Topaz gaat de komende drie jaar de verpleeghuiszorg in Leiden radicaal vernieuwen en De Leyhoeve in Tilburg. Over wat dat volgens hen betekent gingen we met hen in gesprek. Lees hier het interview met de bestuursvoorzitter van De Leyhoeve of bekijk de video-interviews met de cliëntenraad en bestuurder van Topaz.
Hoe creëer je samen gastvrijheid? Op die vraag speelde LOC dit jaar in via onder meer een aantal masterclasses. De laatste van dit jaar vindt plaats op 3 november. Tijdens deze middag maakt u kennis met onze Gastvrijheidsbarometer en wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen daarvan. Lees meer in dit bericht
Raad op Maat is een organisatie die opkomt voor de rechten en zeggenschap van mensen met een beperking. Raad op Maat en LOC Zeggenschap in zorg hebben samen de informatie over de nieuwe wet medezeggenschap (Wmcz) in eenvoudige taal geschreven. Het gaat om de handleiding voor internetconsultaties, de reactie op de nieuwe Wmcz én opvallende punten in de Wmcz. Zo werken we er aan dat zoveel mogelijk cliëntenraden op de hoogte kunnen raken en hun stem te laten horen. Lees er meer over in dit bericht.
LOC is partner van de Nationale Hulpgids, die elk jaar de Hulp van het Jaar verkiezing organiseert. Dat is een feestelijke manier om alle mensen die met regelmaat anderen helpen extra in het zonnetje te zetten. We willen dus, samen met de Nationale Hulpgids, ook dit jaar weer weten wie uw 'favoriete hulp van het jaar 2016' is. Cliënten, collega’s en familie kunnen hun voorkeur laten weten via dit bericht.
Bijna 1000 mensen uit het hele land bezochten vandaag het congres 'Cliëntenraad: van weten naar doen' in Nieuwegein. Het congres stond in het teken van het versterken van de cliëntenraad. In dit bericht een impressie van de dag met reacties van bezoekers, foto's, en links naar de presentaties en verslagen die gemaakt werden. Filmpjes met reacties van mensen die aanwezig waren volgen later ook. Lees en kijk hier verder.
LOC werkt graag met allerlei mensen en organisaties samen om de zeggenschap van mensen te versterken. We doen dat met experts die op een bepaald gebied specifieke ervaring, kennis of kunde hebben. Om ook mensen die minder vanzelfsprekend met hun gezondheid bezig zijn te betrekken bij de (mede)zeggenschap, werkt LOC graag samen met Pharos, een organisatie die zich hierin specialiseert. Pharos organiseert hier 20 oktober een bijeenkomst over. Lees hier meer.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen