regiobijeenkomst (17)

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de regionale bijeenkomst op vrijdag 17 november 2017. De bijeenkomst vindt plaats in het verpleeg & verzorgingstehuis De Kooimeer, Albertina Agnesstraat 20, 1814 MD Alkmaar. Telefoon: 072-5122060.

Uit de verzoeken om te behandelen onderwerpen heeft de commissie er weer twee gekozen. Kwaliteit van de zorg en respect voor wederzijdse rechten en plichten.

Mevr. J.v.d. Heide en de hr. H.J. v. Duijvenvoorde , beiden van Zorgkantoor Het Zilveren Kruis, zullen u meenemen in de kwaliteitsgedachte van de zorg en hoe cliëntenraden daarmee kunnen omgaan. Tevens zal worden ingegaan op de gestelde vragen over het toekennen van het aantal intramurale plaatsen bij zorgaanbieders en de toename van wachtlijsten bij verpleeg- en verzorgingshuizen.

Regelmatig wordt geconstateerd dat verplegers/verzorgers onvoldoende op de hoogte zijn van wet- en regelgeving. Een goede kennis is in het belang van de cliënt en verzorging…

Op dinsdag 7 november organiseert LOC in samenwerking met het Zeeuwse regioteam een najaarsbijeenkomst. De bijeenkomst staat in het teken van het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het zorginkoopbeleid. Vanaf 2018 zullen die nauw met elkaar verbonden zijn. 

Het doel is om cliëntenraden te informeren over het kwaliteitskader en het zorginkoopbeleid. En hoe cliëntenraden daarmee in de praktijk kunnen omgaan. Aanleiding is dat het regioteam hoort dat veel cliëntenraden bezig zijn met het kwaliteitskader. En ook vragen hebben over wat dit van hen vraagt. 

Praktische informatie

De bijeenkomst is op 7 november van 13:00 tot 16:00 uur in De Stenge, …

Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om op verschillende gebieden de nodige kennis op te doen. Tijdens de regiobijeenkomsten die LOC met vrijwilligers in verschillende provincies organiseert, wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Door LOC, cliëntenraden en andere inhoudelijk deskundigen, over veranderingen in de zorg en andere actuele ontwikkelingen. Deze maand zijn er een aantal regiobijeenkomsten, zaterdag is er nog plek.
Vrijwilligers van LOC Zeggenschap in zorg organiseren in samenwerking met de centrale cliëntenraad ZINN, Zorgbelang en Alzheimer Nederland op 15 mei een symposium over wonen, welzijn en zorg in verpleeghuizen. Raadsleden, ondersteuners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. Centraal onderwerp van de bijeenkomst: de beweging van regels naar relaties, van systemen centraal naar mensen en hun waarde(n) als uitgangspunt. Meer over het programma en aanmelden in dit bericht.
Op woensdag 5 april organiseert LOC in samenwerking met het Zeeuwse regioteam een voorjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst staat in het teken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie zal haar werkwijze toelichten en in gesprek gaan met clientenraden. Cliëntenraden uit andere provincies zijn uiteraard ook welkom. Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst en aanmelden leest u hier.
11 januari 2017 organiseert LOC een regionale bijeenkomst in Groningen. Over de nieuwe wetgeving ten behoeve van de medezeggenschap - de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook de politiek begint zich te beseffen dat 'meer voor minder' de balans tussen zorg, welzijn en wonen uit evenwicht haalt. Mensen voelen zich steeds minder goed geholpen. Wat is de wezenlijke rol van de cliëntenraad om deze balans te realiseren? Deze en andere kwesties komen aan bod tijdens de bijeenkomst. Meer informatie in dit bericht.
Donderdag 1 december organiseert LOC de derde regiobijeenkomst in Zuid-Holland. Leden van cliëntenraden VV&T zijn welkom van 14:00 uur tot 17:00 uur in bedrijfsverzamelgebouw “Keusgenoeg” te Den Haag. Tijdens deze regiobijeenkomst is er aandacht voor de volgende vier thema's: - actuele zaken rondom medezeggenschap/waardigheid en trots en radicale vernieuwing - goed bestuur in de zorg - scheiden wonen en zorg - ervaringsdeskundigheid in de GGZ, de gevolgen ambulatisering, de reikwijdte van het begrip ‘eigen regie’ en de kwaliteit en organisatie van de ketenzorg. Ook is er voldoende tijd om andere leden van cliëntenraden te ontmoeten en uit te wisselen. Lees meer in dit bericht.
LOC is partner van het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg regio Groot Amsterdam. Samen met Cliëntenbelang Amsterdam en SIGRA (samenwerkingsverband van zorgorganisaties en formele netwerken) nodigen we u van harte uit voor een nieuwe themabijeenkomst dit najaar. Dit keer over medezeggenschap van cliënten in de extramurale zorg. Onderwerp van gesprek bij veel cliëntenraden. Hoe kunnen we dit verbeteren? Lees verder en bekijk het programma in dit bericht.
Vele positieve reacties op de LOC-regiobijeenkomsten in het land leiden ertoe dat cliëntenraadsleden en LOC-vrijwilligers weer een nieuwe regiobijeenkomst in Zeeland organiseren. Leden en ondersteuners van cliëntenraden en andere belangstellenden zoals beleidsmakers zijn van harte welkom om er nuttige informatie op te doen, contacten te leggen of uit te wisselen met mensen die ook actief zijn in de (mede)zeggenschap voor cliënten. Lees er meer over in dit bericht.
Donderdag 15 september organiseert LOC de tweede regiobijeenkomst in Zuid-Holland. Leden van cliëntenraden VV&T zijn welkom van 14:00 uur tot 17:00 uur in Zorgcentrum Crabbenhof. Tijdens deze regiobijeenkomst is er aandacht voor de volgende drie thema's: actuele zaken rondom medezeggenschap, goed bestuur in de zorg en scheiden wonen en zorg. Ook is er voldoende tijd om andere leden van cliëntenraden te ontmoeten en uit te wisselen. Later dit jaar volgt eenzelfde bijeenkomst in de regio Haaglanden.
Onlangs vonden weer LOC-regiobijeenkomsten plaats in Noord-Holland: in Haarlem en Purmerend. Tijdens de bijeenkomsten werden onder meer presentaties gegeven over medicatieveiligheid en over vergroening in verzorgings- en verpleeghuizen. Cliëntenraadsleden waren erg te spreken over de bijeenkomsten en specifiek ook de laagdrempelige mogelijkheden om zelf met vergroening aan de slag te gaan en om daarbij - ook financiële - ondersteuning te krijgen. In dit artikel vijf vragen daarover aan Henk Neep, als vrijwilliger actief voor LOC en mede-organisator van de bijeenkomsten. Lees hier verder.
Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om op verschillende gebieden de nodige kennis op te doen. Tijdens regiobijeenkomsten die LOC met vrijwilligers in verschillende provincies organiseert, wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Door LOC, cliëntenraden en andere inhoudelijk deskundigen, over veranderingen in de zorg en andere actuele ontwikkelingen. 30 mei vindt de eerste bijeenkomst in Zuid-Holland plaats.
Bij LOC zijn cliëntenraden uit alle regio's van Nederland aangesloten. In al deze regio's is LOC actief met professionals en vrijwilligers. Diverse vrijwilligers organiseren op regionaal niveau bijeenkomsten. Daarmee voorzien zij in de behoefte van cliëntenraden om naast landelijke bijeenkomsten en via dit sociale platform, ook regionaal informatie uit te kunnen wisselen. Hierbij nodigen we cliëntenraden van harte uit voor weer twee interessante bijeenkomsten in Noord-Holland. We hebben weer een boeiend programma samengesteld, met aandacht voor medicatieveiligheid en de bijzondere gezondheidseffecten van de natuur.
Op woensdag 16 maart is er een voorjaarsbijeenkomst van LOC georganiseerd in samenwerking met het Zeeuwse regioteam. De bijeenkomst staat in het teken van 'de eigen regie van cliënten' en in hoeverre de Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstelling daaraan bijdraagt of niet. Ook komt aan de orde of de nieuwe medezeggenschapswet wel voldoende aandacht heeft voor de eigen regie van cliënten.
In januari 2016 zijn er 5 inspirerende bijeenkomsten over de belangwekkende thema's: vrijheid, veiligheid en levensvragen. Aandacht voor iemands levensverhaal, en onderliggende levensvragen, is essentieel ook in de zorg. Voorbeelden van levensvragen, met name ook van mensen die afhankelijk zijn van zorg, kunnen zijn: Wat kleurt mijn dag? Maar ook: voor wie of wat heb ik (nog) betekenis? Lees hier meer over deze boeiende bijeenkomsten.
LOC organiseert door heel het land regionale bijeenkomsten. Op 14 oktober organiseren we samen met Klaverblad Zeeland en het CZ Zorgkantoor een themabijeenkomst. Zorginkoop is een belangrijk onderdeel van ons zorgsysteem. Veel cliëntenraden hebben vragen die gaan over de zorginkoop. LOC heeft het CZ zorgkantoor benaderd om uitleg te geven over de rol van het zorgkantoor in de regio Zeeland. Maar er staat meer op het programma, lees er alles over in dit bericht.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen