vrijwilligers (23)

De komende tijd zijn er vijftien bijeenkomsten, in alle delen van het land, waar professionals, leidinggevenden en personeels- en beleidsmedewerkers in de jeugdhulp, jeugdbescherming (maar ook uit gemeenten) een workshop kunnen volgen onder begeleiding van 'adviesvangers'. Dat zijn kinderen, jongeren, jongvolwassenen, (pleeg)ouders met ervaring met jeugdhulp. Zij gaan met elkaar aan de slag om uit te vinden hoe professionals in de jeugdhulp echt cliëntgericht kunnen werken.
LOC investeert al langer in nauwe banden met het onderwijs. Vanuit de gedachte dat als professionals en burgers eerder in aanraking komen met hoe je zorg en ondersteuning optimaal kunt bieden, mét de mensen die die hulp nodig hebben, des te meer kans op succes. En waarde-volle zorg waarin wat belangrijk voor mensen is voorop staat, niet alleen of vooral boekenwijsheid. Bekijk hier een filmpje waarin student Jesse in een minuut vertelt hoe we dat doen met studenten van Avans Hogeschool.
Na de enthousiaste start van twee Radicale vernieuwingsinitiatieven begin dit jaar zijn allerlei eerste mooie voorbeelden ontstaan. Van hoe de verpleeg(huis)zorg radicaal vernieuwd wordt. Een groeiende groep mensen in ons land is daar hard voor aan het werk. En staat nu ook voor praktische uitdagingen. Die werden afgelopen maand besproken tijdens een landelijk congres. Met als doel: belemmeringen wegnemen en volgende stappen zetten. In een beknopte digitale publicatie zijn kerninzichten van deelnemers gebundeld. Die zijn samen met allerlei bijdragen van deelnemers te lezen, bekijken en beluisteren in dit bericht.
In het regeerakkoord staat het plan om mensen met een beperking te korten op hun Wajonguitkering. Het gaat om een korting op de uitkering van ruim 5% vanaf 2018. Deze korting wordt toegepast ondanks een eerdere oproep om dit niet te doen. Omdat de beloofde banen voor Wajongers nog niet zijn gerealiseerd. FNV start daarom een petitie tegen de maatregel.
In gesprek met (jeugd)hulpverleners horen we geregeld dat zij al cliëntgericht werken. Tegelijkertijd ervaren kinderen, jongeren en ouders dit niet altijd zo. Wanneer voelt een kind, jongere of ouder zich gehoord, wat motiveert hen en wat hebben zij nodig van een professional? En wat is voor professionals belangrijk? In het kader van een landelijk programma om jeugdhulp te professionaliseren brengt LOC professionals en kinderen, jongeren en ouders dichter bij elkaar.
Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 maakten overheid en bedrijfsleven de afspraak in de periode tot 2026 100.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbuiten zou de overheid zelf ook 25.000 banen voor haar rekening nemen. Nu luiden de werkgevers de noodklok: de komende jaren zal het niet mogelijk zijn om aan de afspraken te voldoen. Zowel werkgevers als werknemers vinden dat de huidige Participatiewet het investeren in werk in de weg staat en dat het dus anders moet. Ook ervaringsdeskundige Lidia van der Klei (30) - de afgelopen jaren actief in het LOC-netwerk - kwam aan het woord.
Henk Smets is lid van een cliëntenraad in Zeeuws Vlaanderen. En al geruime tijd actief voor de expertpool Zorggeld van LOC. Een interview over zijn motivaties, gedrevenheid, ervaringen en tips. 'Bij alle plannen die gemaakt worden steeds de vraag stellen of nog wordt gedacht aan de cliënt.'
Cliëntenraden bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg en de instelling waarbij zij zijn betrokken. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de raad kan het handig zijn om op verschillende gebieden de nodige kennis op te doen. Tijdens de regiobijeenkomsten die LOC met vrijwilligers in verschillende provincies organiseert, wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Door LOC, cliëntenraden en andere inhoudelijk deskundigen, over veranderingen in de zorg en andere actuele ontwikkelingen. Deze maand zijn er een aantal regiobijeenkomsten, zaterdag is er nog plek.
Gisteren zetten ouders, jongeren en LOC-professionals de eerste stappen om samen de nieuwe LOC-jeugd platformpagina's te maken. Het gaat daarbij niet alleen om mee-denken, maar ook echt om het samen maken van het platform. Het idee dat LOC hier voor ontwikkelde, op basis van eerdere gesprekken met jongeren en ouders, blijkt nu aan te slaan. In twee eerste bijeenkomsten maakten ouders en jongeren afspraken om hier mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door teksten te schrijven, foto's en video's te verzamelen. Ook werd er ter plekke een inspirerende vlog gemaakt. En: er is nog plek om mee te doen!
Vrijwilligers van LOC Zeggenschap in zorg organiseren in samenwerking met de centrale cliëntenraad ZINN, Zorgbelang en Alzheimer Nederland op 15 mei een symposium over wonen, welzijn en zorg in verpleeghuizen. Raadsleden, ondersteuners en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. Centraal onderwerp van de bijeenkomst: de beweging van regels naar relaties, van systemen centraal naar mensen en hun waarde(n) als uitgangspunt. Meer over het programma en aanmelden in dit bericht.
Jeugdhulp en zorg die draait om dat wat jongeren, ouders en professionals belangrijk vinden. Om dat steeds verder mogelijk te maken, bundelen jongeren, ouders en professionals hun krachten via het landelijke LOC jeugdnetwerk op ons sociaal platform. Samen met jongeren en ouders hebben we in 2016 gekeken hoe we ons sociale jeugdplatform hier beter voor kunnen inzetten. Zodat mensen in ons netwerk - ook als zij niet bij elkaar zijn - online makkelijk ervaringen, meningen, ideeën en belangrijke informatie kunnen delen. En ook anderen kunnen vinden. Nu gaan we de plannen die we maakten verder uitwerken. Dat willen we ook samen met jongeren, ouders en professionals doen. Vind jij of iemand die je kent het leuk om mee te werken?
Op woensdag 29 maart debatteerde de Tweede Kamer over personeelstekorten in de zorg. LOC stuurde een brief met daarin vier onderwerpen: verandering van het onderwijs (1), meer ruimte voor welzijn (2), het terugdringen van bureaucratie (3) en meer ruimte voor vrijwilligers en naasten (4).
Op woensdag 5 april organiseert LOC in samenwerking met het Zeeuwse regioteam een voorjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst staat in het teken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie zal haar werkwijze toelichten en in gesprek gaan met clientenraden. Cliëntenraden uit andere provincies zijn uiteraard ook welkom. Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst en aanmelden leest u hier.
11 januari 2017 organiseert LOC een regionale bijeenkomst in Groningen. Over de nieuwe wetgeving ten behoeve van de medezeggenschap - de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook de politiek begint zich te beseffen dat 'meer voor minder' de balans tussen zorg, welzijn en wonen uit evenwicht haalt. Mensen voelen zich steeds minder goed geholpen. Wat is de wezenlijke rol van de cliëntenraad om deze balans te realiseren? Deze en andere kwesties komen aan bod tijdens de bijeenkomst. Meer informatie in dit bericht.
Donderdag 1 december organiseert LOC de derde regiobijeenkomst in Zuid-Holland. Leden van cliëntenraden VV&T zijn welkom van 14:00 uur tot 17:00 uur in bedrijfsverzamelgebouw “Keusgenoeg” te Den Haag. Tijdens deze regiobijeenkomst is er aandacht voor de volgende vier thema's: - actuele zaken rondom medezeggenschap/waardigheid en trots en radicale vernieuwing - goed bestuur in de zorg - scheiden wonen en zorg - ervaringsdeskundigheid in de GGZ, de gevolgen ambulatisering, de reikwijdte van het begrip ‘eigen regie’ en de kwaliteit en organisatie van de ketenzorg. Ook is er voldoende tijd om andere leden van cliëntenraden te ontmoeten en uit te wisselen. Lees meer in dit bericht.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 2e ronde regionale bijeenkomsten dit jaar in Noord-Holland waarbij weer een aantal interessante onderwerpen worden behandeld. De nieuwe bijeenkomsten vinden plaats in Hoorn en Zaandam. Onderwerpen: de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKgz), scheiden van wonen en zorg en zorginkoop. In het programma is ruimte voor cliëntenraden tot het stellen van vragen. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.
Vele positieve reacties op de LOC-regiobijeenkomsten in het land leiden ertoe dat cliëntenraadsleden en LOC-vrijwilligers weer een nieuwe regiobijeenkomst in Zeeland organiseren. Leden en ondersteuners van cliëntenraden en andere belangstellenden zoals beleidsmakers zijn van harte welkom om er nuttige informatie op te doen, contacten te leggen of uit te wisselen met mensen die ook actief zijn in de (mede)zeggenschap voor cliënten. Lees er meer over in dit bericht.
We kondigden deze netwerkmeeting die LOC eind dit jaar weer faciliteert al eerder aan, nu is ook het programma bekend. De bijeenkomt wordt georganiseerd voor en samen met ondersteuners en ambtelijk secretarissen van (centrale) cliëntenraden in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Cliëntenraad-ondersteuners uit andere sectoren zijn zeker ook welkom. De bijeenkomst is dit keer gericht op de rol van de ondersteuner die in ontwikkeling is; hoe geef je daar vorm en inhoud aan? Voor programma en aanmelden, klik hier.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen