waarde-volle zorg (336)

Het nieuwste nummer van E-zin & Zorg is weer verschenen. Het is een online tijdschrift, dat gratis te downloaden is. Het magazine wordt uitgegeven door brancheorganisatie ActiZ. LOC levert bijdragen aan het E-zin. Er is dus ook veel aandacht voor hoe cliënten en hun naasten zorg beleven. En wat de rol kan zijn van cliëntenraden. Dit keer gaat het thema van E-zin & Zorg over 'familie'. Lees verder in dit bericht.
In januari 2016 zijn er 5 inspirerende bijeenkomsten over de belangwekkende thema's: vrijheid, veiligheid en levensvragen. Aandacht voor iemands levensverhaal, en onderliggende levensvragen, is essentieel ook in de zorg. Voorbeelden van levensvragen, met name ook van mensen die afhankelijk zijn van zorg, kunnen zijn: Wat kleurt mijn dag? Maar ook: voor wie of wat heb ik (nog) betekenis? Lees hier meer over deze boeiende bijeenkomsten.
Verschillende partijen uit de GGz-sector hebben hun plannen voor de toekomst aangeboden aan minister Schippers (Volksgezondheid). LOC stelt dat die plannen geen adequaat antwoord bieden voor de oplossingen die nodig zijn om zorg echt te laten gaan over mensen, hun leven en hun waardigheid in plaats van over: kosten, behandeling en systemen.
Zorgorganisatie TSN heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat betekent dat de organisatie toestemming vraagt om voor een bepaalde tijd geen geld te hoeven betalen aan haar schuldeisers. Zo kan zij voor verschillende schulden die er zijn mogelijk betalingsregelingen treffen. Een uitstel van betaling kan uiteindelijk leiden tot een faillissement van een organisatie.
Het ‘Ik Boekje’ van gehandicaptenzorgorganisatie Pameijer is de winnaar van de Jenneke van Veen Verbeterprijs. Het Ik Boekje is een app, waarin informatie wordt verzameld over de manier waarop een kind of jongere met een ernstig meervoudige beperking zich emotioneel uit. Doel van de app is dat zorgverleners en verwanten een kind of jongere beter begrijpen. Zo kun je je als cliënt beter begrepen voelen en worden her- en erkend in je emoties en wensen.
In het e-magazine GGZ-Totaal wordt dieper ingegaan op de beelden die er ontstaan over 'verwarde mensen' onder meer door hoe zij in de media worden belicht. Auteur Jannet Appelo legt uit hoe allerlei instanties (media, politie, kennisinstituten en zorgorganisaties) verschillende dingen bedoelen als ze het hebben over 'mensen die in de war zijn'. We hanteren de term 'verward' zonder dat we weten waar we het nou precies over hebben. Wat de gevolgen daarvan zijn, is te lezen in dit e-magazine.
De Tweede Kamer vergadert woensdag 18 november over kwaliteit in de verpleeghuiszorg. LOC deed vooronderzoek naar ervaringen met het (zorg)leefplan. En heeft de Kamer in een brief opgeroepen om een cultuurverandering op gang te zetten, de cliënt echt centraal te stellen en daarmee te werken aan 'waarde-volle zorg'.
In de Tweede Kamer is een motie ingediend om de zeggenschap van cliënten en patiënten bij verzekeraars en instellingen te vergroten. Dit is een vervolg op de veelvuldige contacten die cliëntenraden en LOC al hebben gehad over de nieuwe WMCZ. LOC sluit zich aan bij de oproep van deze Kamerleden en wil samen met cliëntenraden meegenomen worden in de komende consultatiedie zij voorstellen. Lees hier meer daarover.
Op 25 november organiseert LOC, samen met haar vrijwilligers in Zeeland en Het Klaverblad, een bijeenkomst over 'Welzijn en Waardigheid voor ouderen'. We bouwen daarmee voort op een langdurig Europees project dat zich op dit thema richt getiteld: WeDo. Tijdens deze dag veel aandacht voor thema's als 'kwaliteit van zorg' maar ook 'ouderenmishandeling'. En veel uitwisseling over het verband met de uitgangspunten uit de LOC-visie op 'waarde-volle zorg'. Lees hier meer over het hele programma.
'Jeugdpoort' is een spraakmakende bijeenkomst waar het cliënten zélf zijn die aan politici, zorgaanbieders, beleidsmakers vertellen wat er anders kan en moet in de jeugdhulp. Zo is er een cliënt die - als ervaringsdeskundig lid van een cliëntenraad en mede namens LOC - een bijdrage levert aan de plenaire discussie. Wie graag meepraat is van harte welkom, aanmelden kan nog steeds. Lees hier meer.
LOC roept de woordvoerders zorg in de Tweede Kamer op om na te denken over echt andere zorg. Zorg die dienend is aan wat belangrijk is voor cliënten, zodat mensen een betekenis leven kunnen leiden ook als ze zorg nodig hebben. En kunnen bijdragen naar eigen vermogen. Op 5 november vergadert de Tweede Kamer over de zorgbegroting. Vandaar dat LOC juist nu die dringende oproep doet. Lees hier de hele brief.
LOC stapt naar de rechter om zo een halt toe te roepen aan het voornemen van het Zilveren Kruis om een pilot in de wijkverpleging uit te gaan voeren, die ertoe leidt dat cliënten minder keuzevrijheid hebben. Lees hier meer over de achtergronden.
In een brief aan de staatssecretaris van VWS stelt LOC dat de verdere ontwikkeling van de onafhankelijke cliëntondersteuning onder druk staat. Dat is onder meer omdat zorgkantoren die ondersteuning willen gaan aanbesteden. De bureaucratie die dat teweeg brengt, gaat veel tijd kosten. Tijd die nu naar andere zaken moet, vindt LOC, zodat cliënten overal in het land ook echt gebruik kunnen gaan maken van die ondersteuning. Lees in dit bericht de hele brief.
De derde kwartaalrapportage van de monitor transitie jeugd is verschenen. Meer dan in de eerste helft van 2015 zijn er meldingen gekomen van ouders, die erg lang moet wachten op hulp en voor wie niet duidelijk is dat zij gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook blijkt de privacy vaker in het geding. De monitor duurt tot eind 2016. Ouders en jeugdigen kunnen daar melding maken van problemen rondom de organisatie van hun hulp, zodat er tijdig oplossingen gevonden kunnen worden.
Een compilatie van Twitterberichten dat een beeld geeft van het landelijk congres voor cliëntenraden: Een sterke gesprekspartner. 600 leden van raden kwamen daar maandag samen. "Een krachtig signaal" zoals een van de aanwezigen terecht 'twitterde', want het laat zien hoe krachtig de medezeggenschap al is. Bekijk hier in vogelvlucht het verloop van de dag.
LOC geeft samen met jongeren en ouders/opvoeders een workshop over 'meer cliëntgestuurd werken in de jeugdhulp'. De workshop is bedoeld voor beroepskrachten, die meer willen kunnen werken vanuit de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Het gaat om het leren hanteren van het cliëntperspectief in het eigen werk en wat dit betekent voor het beter meewegen met de wensen en behoeften van cliënten. Meedoen? Lees hier meer.
LOC is partner van de Nationale Hulpgids, een zorgmarktplaats waar inmiddels meer dan 50.000 hulpvragers- en bieders elkaar hebben gevonden. Elk jaar organiseert de Nationale Hulpgids de 'Hulp van het Jaar-verkiezing' met als doel om mensen in het zonnetje te zetten, die anderen regelmatig en met liefde en toewijding helpen. Voor de verkiezing van 2015 zijn er al meer dan 90 nominaties. En aanmelden kan nog tot en met 18 oktober.
VUmc doet sinds twee jaar onderzoek naar de gezondheid van 100-plussers. De deelnemers ontmoetten elkaar onlangs in het Ouwehands Dierenpark. Uit wat zij zeggen over 'het geheim van gezond ouder worden' blijkt vaak dat (nog steeds) een leven kunnen leiden dat betekenis heeft, van grote invloed is op hun welbevinden.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen