wmcz (64)

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmcz 2018. Dit betekent dat de behandeling in het parlement aankomend jaar kan starten. In het wetsvoorstel is een instemmingsrecht voor cliëntenraden opgenomen en krijgen raden het recht op stabiele financiering en (onafhankelijke) ondersteuning. LOC zal tijdens de wetsbehandeling intensief contact onderhouden met alle woordvoerders medezeggenschap.
Steeds meer cliëntenraden maken gebruik van een onafhankelijke ondersteuner. Regelmatig krijgt LOC vragen van ondersteuners van cliëntenraden. Waar begint de verantwoordelijkheid van een ondersteuner? Waar eindigt die? Hoe geef je als ondersteuner goed inhoud aan je vak? Van belang is dat een cliëntenraad goede en onafhankelijke ondersteuning krijgt van de ondersteuner. In de praktijk kom je als ondersteuner vaak dilemma's tegen. Door als ondersteuner methodisch te werken en met vakgenoten regelmatig uit te wisselen verbeter je de kwaliteit van je ondersteuning.
Het zomernummer is van de pers! Intussen is het bij de meeste abonnees en LOC-leden in de bus gevallen. De redactionele inleiding van het LOC-tijdschrift, geeft weer een goed inkijkje wat er zoal te lezen is. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen rondom de nieuwe medezeggenschapswet (Wmcz), en andere ontwikkelingen op het gebied van (mede)zeggenschap. Steeds vanuit de vraag: hoe komen we (verder tot) waarde-volle zorg?
De Raad van State (onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur) heeft vorige week een advies over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vastgesteld. Het advies zelf is nog niet gepubliceerd, dat is nog even afwachten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal het advies openbaar maken. Eerdere berichten over de Wmcz zijn hier te vinden.
Raad op Maat is een organisatie die opkomt voor de rechten en zeggenschap van mensen met een beperking. Raad op Maat en LOC Zeggenschap in zorg hebben samen de informatie over de nieuwe wet medezeggenschap (Wmcz) in eenvoudige taal geschreven. Het gaat om de handleiding voor internetconsultaties, de reactie op de nieuwe Wmcz én opvallende punten in de Wmcz. Zo werken we er aan dat zoveel mogelijk cliëntenraden op de hoogte kunnen raken en hun stem te laten horen. Lees er meer over in dit bericht.
30 september heeft Minister Schippers (VWS) de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gepubliceerd. Tot en met 13 november kunnen mensen via een internetconsultatie een reactie geven op dit nieuwe wetsvoorstel. LOC heeft een eerste reactie geschreven op de nieuwe Wmcz. Deze kan cliëntenraden helpen bij hun inbreng op de internetconsultatie. De inhoud van deze reactie is een samenstelling van inbreng die wij de afgelopen jaren van cliëntenraden hebben gekregen. Het deelnemen aan een internetconsultatie is geen dagelijkse bezigheid voor de meeste mensen. LOC heeft dan ook veel vragen gekregen over hoe zoiets in zijn werk gaat. Om antwoord te geven op deze vragen heeft LOC een korte handleiding opgesteld. Lees meer in dit bericht.
Op 30 september is de wettekst van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen gepubliceerd. Tot en met 13 november kunnen cliëntenraden en andere betrokkenen reacties op het wetsvoorstel indienen. In de nieuwe wet komt een instemmingsrecht voor cliëntenraden en recht op scholing en onafhankelijke ondersteuning. Daarnaast gaat de Wmcz ook voor de jeugdhulp gelden. In oktober organiseert LOC vijf bijeenkomsten voor cliëntenraden die ingaan op de nieuwe Wmcz. Volgende week komt LOC met een uitgebreide reactie.
In oktober organiseert LOC vijf bijeenkomsten over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen cliëntenraden de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze nieuwe wet. Daarnaast wordt er voor raden uit de VVT een toelichting gegeven over het nieuwste project van LOC: radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. En gaan raden uit de GGz met elkaar in gesprek over de belangenbehartiging en dienstverlening vanuit LOC.
Gisteren (15 juni) stuurde minister Schippers een brief naar de Tweede Kamer waarin ze schrijft hoe het staat met de herziening van de Wmcz en welke punten verwerkt worden in de nieuwe wettekst. In september krijgt iedereen de mogelijkheid om via internet op de nieuwe wettekst te reageren. Het plan is dat de uiteindelijke tekst begin volgend jaar aan de Tweede Kamer aangeboden wordt. LOC is verheugd dat kernpunten voor goede medezeggenschap waar cliëntenraden, ondersteuners en LOC al lang voor pleiten een plek krijgen in de nieuwe Wmcz. Lees er meer over in dit bericht.
De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de Wmcz. Al jaren is iedereen van mening dat de Wmcz veranderd moet worden. Daar zijn al in 2012 plannen voor gemaakt. Maar nog steeds is de wet niet aangepast. LOC stuurde hierover al een brief naar cliëntenraden. In dit bericht willen we alle cliëntenraden nog een keer informeren. En oproepen om een brief te schrijven aan het ministerie dat de nieuwe wettekst moet schrijven.
Het advocatenkantoor BVD advocaten, is een samenwerkingspartner van LOC. Het kantoor is gespecialiseerd in zaken die spelen in de sectoren zorg en welzijn. LOC heeft met BVD advocaten afspraken gemaakt over het inwinnen van juridisch advies door cliëntenraden. Lees hier meer over wat het kantoor voor cliëntenraden die lid zijn van LOC kan betekenen.
Op woensdag 16 maart is er een voorjaarsbijeenkomst van LOC georganiseerd in samenwerking met het Zeeuwse regioteam. De bijeenkomst staat in het teken van 'de eigen regie van cliënten' en in hoeverre de Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstelling daaraan bijdraagt of niet. Ook komt aan de orde of de nieuwe medezeggenschapswet wel voldoende aandacht heeft voor de eigen regie van cliënten.
Het Landelijk Platform Weg Achter de Geraniums (LP WAG) maakt zich grote zorgen over het feit dat minister Schippers (VWS) heeft aangekondigd dat de behandeling van de medezeggenschapswet weer langer op zich laat wachten (zie hier onze eerdere berichten daarover). Daarom heeft het LP WAG, opgericht door cliëntenraden uit de sectoren voor beschermd wonen en (RIBW) en de maatschappelijke opvang, een brief aan de minister gestuurd. Lees hier de hele brief.
In de Tweede Kamer is een motie ingediend om de zeggenschap van cliënten en patiënten bij verzekeraars en instellingen te vergroten. Dit is een vervolg op de veelvuldige contacten die cliëntenraden en LOC al hebben gehad over de nieuwe WMCZ. LOC sluit zich aan bij de oproep van deze Kamerleden en wil samen met cliëntenraden meegenomen worden in de komende consultatiedie zij voorstellen. Lees hier meer daarover.
Samen met cliëntenraden en ondersteuners van cliëntenraden stelde LOC een memo op voor het ministerie van Volksgezondheid. Daarin staan onze gedachten over een goede regeling voor de ondersteuning van cliëntenraden in de nieuwe medezeggenschapswet. Het wetsvoorstel moet voor de zomer van 2016 in de Tweede Kamer liggen. Ook LSR, NCZ en het platform Weg Achter de Geraniums zijn hierbij betrokken, zodat we een breed draagvlak hebben. Lees in dit bericht meer over de memo en hoe je die zelf kunt ondersteunen door onder tekenen van de petitie.
In het najaar organiseert LOC vijf cursusdagen over medezeggenschap in de praktijk. In alle windstreken van het land. Het eerste dagdeel gaat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Voor het tweede dagdeel kunt u kiezen uit twee workshops. In dit bericht vindt u het programma, praktische informatie en een aanmeldformulier. Benieuwd naar ervaringen van cliëntenraden die eerder basiscursussen van LOC volgden en samenvattingen van presentaties tijdens die cursussen? Ook die kunt u nalezen.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen