Het kabinet streeft ernaar dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan krijgen, onder meer door invoering van de Participatiewet. Voor mensen met arbeidsbeperkingen die voorheen onder aangepaste omstandigheden zouden werken in de sociale werkvoorziening daalde echter de kans op duurzaam werk. Dit schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet. Hoe is het de mensen op de Wsw-wachtlijst vergaan?'

Participatiewet

De Participatiewet trad op 1 januari 2015 in werking. Met de Participatiewet is er één regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat dit voor werkgevers overzichtelijker is en het makkelijker zal maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De uitvoering van de wet ligt in handen van de gemeenten. Zij dienen onder andere voor ondersteuning van menssen met een arbeidsbeperking te zorgen. Gemeenten kregen hiermee nieuwe verantwoordelijkheden. 

Toegang sociale werkvoorziening afgesloten

Tegelijk met de introductie van de Participatiewet is de toegang tot de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom. Mensen die op dat moment al een baan in de sociale werkvoorziening hadden, konden die behouden. De ruim 11.000 mensen die 31 december 2014 op de wachtlijst stonden voor zo’n baan, raakten hun wsw-indicatie echter kwijt en vormen nu één van de doelgroepen van de Participatiewet.

Gevolgen invoering

Het SCP-rapport geeft een eerste beeld van de gevolgen van de invoering van de Participatiewet voor deze mensen op de wsw-wachtlijst. Gekeken is naar de arbeidsparticipatie, naar de duur en de contractvorm van de gevonden banen en naar de uitkeringsafhankelijkheid van de baanvinders. Het blijkt dat voor de mensen die eind december 2014 op de wachtlijst stonden met een wsw-indicatie:

  • De baankansen daalden.
  • Dat de banen die zij vinden minder vaak duurzaam werk betreft van minstens een jaar.
  • Het merendeel van de baanvinders naast werk een uitkering heeft.
  • De voorsprong die zij hadden op baankansen ten opzichte van andere groepen (mensen in de bijstand of met een Wajong-uitkering zonder wsw-indicatie) daalde.

Verder blijkt dat van deze groep:

  • Mannen, jongeren tot 25 jaar en autochtone Nederlanders hebben de meeste kans een baan te verwerven; voor 55-plussers, Nederlanders met een migratieachtergrond en mensen met een psychische beperking is die kans juist relatief laag.
  • Sinds de invoering van de Participatiewet zijn de re-integratie-inspanningen toegenomen. Meer mensen volgden een re-integratietraject. In de onderzochte periode ging dit echter niet gepaard met hogere baankansen.

Evaluatie Participatiewet

Het onderzoek van het SCP is een onderdeel van de eindevaluatie van de Participatiewet. Het SCP verricht de evaluatie op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderwerp zijn de mensen die eind 2014 op de wachtlijst stonden voor een baan in de sociale werkvoorziening, maar die sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet vallen. Zij kunnen worden beschouwd als representatief voor de doelgroep-Wsw. 

Dit onderzoek betreft een tussenrapportage. In het eindrapport van de eindevaluatie Participatiewet, dat eind 2019 zal verschijnen, zullen actuele cijfers staan en ook cijfers over de andere doelgroepen van de Participatiewet zoals Wajongers, klassieke bijstandsgerechtigden en nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden).

LOC en gemeenten

LOC vindt het belangrijk dat gemeenten meer kennis over de diverse doelgroepen krijgen, de ketenregie versterken (sociale kaart), voor goede informatievoorziening zorgen en maatwerk leveren. Een gemeente heeft hier ook hulp en ondersteuning van de omgeving voor nodig. Samenwerking met aanbieders, (regionale) cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen stelt gemeenten in staat om deze transformatie verder vorm te geven. De inzet van ervaringsdeskundigen door gemeenten is een kans om vanuit cliëntenperspectief bij te dragen aan het leveren van maatwerk op het gebied van werk. Zie voor meer informatie het Kenniscentrum LOC thema Werk en inkomen.

Meer informatie

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen