Het ministerie van VWS stuurde op 25 oktober 2017 het 'pakketadvies Goede zorg voor de meest kwetsbare cliënten' voor bespreking naar de Tweede Kamer. Het betreft zorg voor mensen die 24 uur per dag aangewezen zijn op zorg of toezicht. In dit advies staat welke behandelingen en aanvullende zorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut Nederland schreef het advies. 

Aanvullingen op het advies 

Het pakketadvies is nog niet compleet. Er komt nog een juridische, uitvoerings- en financiële toets voor het pakketadvies. Die toets doen andere partijen, omdat het niet de rol van het Zorginstituut is. Maar bijvoorbeeld van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Zorginstituut geeft nog aanvullend advies voor behandeling van de GGZ-doelgroep en hun toegang tot de Wet langdurige zorg.

Integrale zorg 

Het Zorginstituut adviseert dat: alle zorg, voor mensen die 24 uur per dag zijn aangewezen op zorg of toezicht, onder de Wet langdurige zorg dient te komen. Zodat sprake kan zijn van integrale zorg. Dit betreft dan verblijf, behandeling en aanvullende zorg, inclusief dus bijvoorbeeld fysiotherapie, medicijnen, tandarts en hulpmiddelen. Deze behandeling en aanvullende zorg valt nu deels onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat levert nu soms verwarring op. Als mensen geen behandeling uit de Wlz krijgen, moeten zij soms een extra bijdrage betalen. Zoals het eigen risico uit de Zvw.

Inperking keuzevrijheid cliënt

In het advies gaat het Zorginstituut in op de keuzevrijheid van mensen en stelt integrale zorg boven keuzevrijheid. Voor zover de situatie het toelaat is er keuzevrijheid. Daarnaast is er beperkte keuzevrijheid bij de keuze voor de instelling.

Het Zorginstituut motiveert de de inperking van keuzevrijheid onder meer door te stellen dat de mensen die het betreft zelf geen regie meer kunnen voeren: 

"De commissie heeft verder besproken dat het advies de keuzevrijheid van cliënten kan inperken, doordat volgens het voorstel één Wlz instelling verantwoordelijk is voor alle te verlenen zorg. Hierdoor kunnen cliënten minder vrijheid ondervinden in het kiezen van hun zorgverlener. Aangezien het hier gaat om een groep cliënten die minder goed of niet in staat is zelf regie te voeren, vindt de commissie deze mogelijke beperking van de keuzevrijheid te billijken, omdat hier belangrijke voordelen voor hen tegenover staan. (p. 51)"

Hiermee maakt het Zorginstituut het organisatiebelang groter dan de wens en keuzevrijheid van cliënten. Dit vindt het LOC onwenselijk.

LOC en keuzevrijheid

LOC vindt dat mensen zelf moeten kunnen kiezen wie hun behandelaar is. Soms bestaat er al tientallen jaren een band met de huisarts of een andere behandelaar. Het gaat een stap te ver om aan te nemen dat de mensen die het betreft helemaal niks meer kunnen en daarom de keuze van de instelling moeten goedvinden. Deze opvatting zal het LOC naar voren brengen bij de behandeling in de Tweede Kamer van dit advies.

Eerder voerde LOC samen met een aantal cliëntenraden succesvol overleg met zorgverzekeraar Zilveren Kruis over ongedaan maken keuzevrijheid in een pilot wijkverpleging. Lees meer over dit overleg en het standpunt van het LOC in het nieuwsbericht van maart 2017: Zilveren Kruis vraagt inbreng cliëntenraden bij uitbreiding pilot

In het artikel Tweedeling in wijkzorg (pdf) uit LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap van voorjaar 2016 vertellen een aantal betrokkenen over het belang van keuzevrijheid in de wijkzorg: "Mensen moeten ten alle tijde hun zorgverlener zelf kunnen kiezen". 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen