Het wetsvoorstel Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) 2018 maakt op een aantal punten onderscheid tussen tussen medezeggenschapsrechten in de kortdurende en langdurende zorg. LOC stuurde op 5 november een brief met een nadere toelichting naar de Tweede Kamer over waarom dit onderscheid onwenselijk is. In de brief staat tevens een overzicht met de wetsartikelen die naar de mening van LOC in het wetsvoorstel Wmcz 2018 aangepast moeten worden. Dit om te voorkomen dat cliëntenraden in de nieuwe Wmcz een zwakkere positie krijgen. Dit zou geen recht doen aan het goede werk dat cliëntenraadsleden door het hele land heen doen. Voor mensen die zorg nodig hebben en hun naasten. 

Vervolg behandeling Wmcz 2018 

Het vervolgdebat over de Wmcz 2018 in de Tweede Kamer wordt op dit moment in week 46 verwacht. De brief van LOC over het onderscheid tussen kortdurende en langdurende zorg van 5 november jl. is een vervolg op de brief van LOC op 26 oktober jl. over de Wmcz 2018 aan de Tweede Kamer. 

Onwenselijk en onlogisch onderscheid

Het wetsvoorstsel Wmcz 2018 maakt onderscheid tussen de medezeggenschap voor cliënten die langdurig wonen (verblijven) in een instelling en de medezeggenschap van alle andere cliënten. De eerste krijgen meer medezeggenschap in het wetsvoorstel, de tweede minder. Hierbij gaat het met name op de invloed die cliënten hebben op nieuw- en verbouw, inrichting van ruimtes en verhuizing. Op het eerste gezicht misschien logisch omdat de omgeving voor mensen die in een instelling wonen bijzonder belangrijk is. Wat echter onlogisch is te veronderstellen dat het voor andere mensen die zorg krijgen kennelijk minder belangrijk is. Dit is echter onjuist en daarom is het onderscheid in de medezeggenschap ongewenst.

Omgeving van invloed op gezondheid

Het gaat voorbij aan het feit dat een omgeving helend kan zijn en dus ook het beter worden in de weg kan staan. Juist hierbij is het van belang dat cliënten(raden) vanuit hun perspectief invloed uitoefenen op de omgeving waarin zij behandeld worden. Denk hierbij aan de kinderafdeling van een ziekenhuis, revalidatiezorg voor ouderen of een crisisopname in de geestelijke gezondheidszorg. Kinderen, ouderen en mensen met psychiatrische problematiek hebben een andere kijk op hun omgeving dan de architect, raad van bestuur of manager. Zij zien dingen die professionals niet zien en niet kunnen zien. Kinderen, ouderen en mensen met psychiatrische problemen kunnen als geen ander aangeven hoe een omgeving eruitziet (eruit moet zien) die hen helpt beter te worden en/of zich zo goed mogelijk te voelen.

Onderwerpen die mensen direct aangaan

Naast de beperkingen op het gebied van nieuw- en verbouw, inrichting van ruimtes en verhuizing, meent de minister dat de cliëntenraad minder invloed moet krijgen op onderwerpen die mensen direct aangaan. Het gaat dan om voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand. Een belangrijk onderwerp als geestelijke verzorging - waar uw Kamer recent nog aandacht aan besteedde - verdwijnt daarmee uit de invloedssfeer van medezeggenschap in de kortdurende zorg. Juist in de thuiszorg en ambulante GGz (voorbeelden van kortdurende zorg) zijn bovenstaande onderwerpen essentieel. Het is daarom niet passend - en zelfs schadelijk - om deze alleen voor langdurende zorg te laten gelden.

Overzicht onderscheidmakende artikelen 

Hieronder staat een overzicht van alle artikelen waarin het wetsontwerp onderscheid maakt tussen kortdurende en langdurende zorg:

Art. 3.3.d

In de medezeggenschapsregeling wordt tevens geregeld op welke wijze een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit inzake: een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin cliënten in de regel langer dan een half jaar verblijven

Art. 7.1.h

De instelling stelt de cliëntenraad in de gelegenheid om advies uit te brengen over elk door haar voorgenomen besluit inzake: het algemene huisvestingsbeleid van een instelling waarin cliënten in de regel langer dan een half jaar verblijven, alsmede een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin deze cliënten verblijven

Art. 8.1.f

De instelling behoeft de instemming van de cliëntenraad voor elk door haar voorgenomen besluit inzake: het algemene beleid ter zake van voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand, indien het een instelling betreft waarin cliënten gedurende het etmaal kunnen verblijven

Art. 8.1.g

De instelling behoeft de instemming van de cliëntenraad voor elk door haar voorgenomen besluit inzake: een sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin cliënten in de regel langer dan een half jaar verblijven

Art. 8.1.h

De instelling behoeft de instemming van de cliëntenraad voor elk door haar voorgenomen besluit inzake: de inrichting van voor de zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin cliënten in de regel langer dan een half jaar verblijven.

Amenderen

LOC vraagt aan de Tweede Kamer:

De bovenstaande artikelen te amenderen, zodat het voorgestelde verschil tussen kortdurende zorg en langdurende zorg wordt geschrapt.

Meer informatie

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen