Alle artikelen (1000)

Onlangs schreef minister de Jonge van VWS een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak voor gezinshuizen. De Tweede Kamer en de minister bespraken de brief op 16 mei jl. in de Tweede Kamer. De positie van gezinshuizen stond centraal in dit overleg. Ook werd gesproken over de positie van broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing. 
LOC organiseert een landelijke bijeenkomst voor cliëntenraden Thuiszorg / Wijkverpleging. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Careyn Rosendael in Utrecht op 15 november. We organiseren een informatief en interactief programma met aandacht voor ontmoeting en uitwisseling. Meer informatie over het programma publiceren we in augustus. Noteer de datum alvast in uw agenda!
LOC schreef samen met acht cliëntenorganisaties een gezamenlijke brief aan minister Hugo de Jonge van VWS waarin we pleiten om de Wet zorg en dwang zonder vertraging in te voeren. We zien de Wet zorg en dwang als een essentiële bouwsteen om de gewenste cultuurverandering in de zorg tot stand te brengen. We pleiten voor een zeer zorgvuldig invoeringstraject, zodat het mogelijk is binnen en tussen organisaties te leren.
In de handreiking Kwaliteitskader wijkverpleging. Zeggenschap in de wijk besteedt LOC aandacht aan hoe cliëntenraden het Kwaliteitskader wijkverpleging kunnen gebruiken om zeggenschap over zorg in de wijk te versterken. Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft wat mensen mogen verwachten als zij wijkverpleging nodig hebben. Er staat in wat zorgverleners moeten doen om goede en veilige zorg te leveren. En hoe zorgorganisaties mogelijk moeten maken dat de zorg goed is. In de handreiking staan tips en benoemen we de wettelijke adviesrechten waar de cliëntenraad zich op kan beroepen.
Nee, u leest het niet verkeerd. En wij schreven het ook niet verkeerd. InContactStaan zonder ruimte tussen de drie woorden In, Contact en Staan. Dat is niet voor niets: zo laten we zien waar het vertegenwoordigen van cliënten begint. Dichtbij de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. LOC bundelt in de brochure 'InContactStaan met je achterban' inzichten, voorwaarden en tips voor cliëntenraden om een goed en duurzaam contact met de achterban op te bouwen.
INKT is een tool die het voor jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg gemakkelijker maakt om informatie uit vragenlijsten te bekijken en vergelijken. INKT staat voor: I need to Know. Sinds eind april is INKT live! Dit betekent dat vanaf nu alle jongeren tussen de 12 en 18/23 jaar binnen GGZ Eindhoven Kind en Jeugd (GGzE K&J) zelf hun vragenlijstgegevens kunnen inzien via de INKT tool. LOC werkt mee aan de ontwikkeling van INKT. 
LOC maakt zich sterk voor krachtige cliëntenraden die dicht bij de leefwereld van mensen staan. Aangezien raden niet alleen landelijk maar ook regionaal ondersteuning op prijs stellen, organiseert LOC netwerkbijeenkomsten in de regio. Op maandag 27 mei organiseert LOC-regioteam Midden-Brabant in Tilburg de netwerkbijeenkomst “De (nieuwe) Wmcz”.
LOC Bouwpool organiseert samen met Breincollectief voor cliëntenraden informatieve en interactieve bijeenkomsten over de invloed van de omgeving op mensen met dementie. En over adviesmogelijkheden bij nieuw- en verbouw en de rol van cliëntenraden. Erica van de Veerdonk van het Breincollectief geeft uitleg over de Brein-Omgeving Methodiek van dr. Anneke van der Plaats en Jan Meerpoel en Willem Spijker van de LOC-Bouwpool verzorgen een inspirerende inleidingen. Het programma biedt volop gelegenheid voor discussie en uitwisseling. De bijeenkomsten vindt plaats op 21 mei in Apeldoorn en op 5 november in omgeving Tilburg.
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen publiceerde onlangs weer een nieuwsbrief met interessante nieuwtjes, ontwikkelingen en bijeenkomsten van de betrokken kernpartners over de thema's levensvragen en zingeving in zorg en welzijn. LOC maakt ook onderdeel uit van het Expertisenetwerk.
De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Elk jaar legt de LCvV in een jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Onlangs verscheen het jaarverslag 2018 met daarin een korte omschrijving van de behandelde zaken. 
De nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz 2018) versterkt de positie van cliëntenraden en maakt alternatieve vormen van medezeggenschap nodig. LOC maakt zich sterk voor krachtige cliëntenraden die dicht bij de leefwereld van mensen staan. Omdat raden behalve landelijk ook regionaal ondersteund willen worden, startte LOC een proef met regionale vrijwilligers en netwerkbijeenkomsten. Het blijkt een groot succes te zijn.
De Tweede Kamer stemde vorige week dinsdag over een wetsvoorstel dat het inzagerecht in het medisch dossier van overleden patiënten of cliënten regelt. Tijdens het debat over dit wetsvoorstel ging minister Bruins (VWS) niet in op de oproep om nabestaandended de mogelijkheid te geven om inzage te krijgen in de dossiers van de overledenen. Het wetsvoorstel beperkt daarmee de rechten van nabestaanden en maakt de uitvoering door hulpverleners ingewikkeld. Dat kan anders.
De Tweede Kamer heeft de vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) aangenomen. De Eerste Kamer moet dat nog doen. In de Tweede Kamer was er discussie of bijvoorbeeld huisartsenpraktijken een cliëntenraad moeten hebben. En over de vraag of het redelijk is dat alle zorgorganisaties met meer dan 10 zorgverleners een cliëntenraad moeten hebben. Er is toen afgesproken dat de uitzonderingen in een zogenaamde Algemene maatregel van bestuur (Amvb) komen. Het concept van dit Amvb is nu klaar. Via internet kan iedereen daar op reageren tot uiterlijk 23 mei. Meer info en de link vind je in dit bericht.
Ieder mens ervaart tegenslag in het leven: ziekte, verlies, gemis. Hoe vind je veerkracht om daarmee om te gaan? In deze workshop van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, leren begeleiders herkennen dat het ervaren van zin en samenhang in ieders leven (veer)kracht geeft. Ook leren ze mensen te steunen in hun zoektocht naar zingeving en veerkracht. De workshop vindt plaats op 6 juni in Woerden.
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft 4 thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten. Om het leren en verbeteren in teams een impuls te geven zijn er indicatoren ontwikkeld voor deze thema’s. Bent u lid van een cliëntenraad in het verpleeghuis of in kleinschalige woonvormen (WLZ-gefinancierde zorg)? Dan horen wij graag wat uw ervaringen zijn met de meting van de indicatoren basisveiligheid 2018 in uw organisatie.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen