Zorgrapportages: wat zijn uw ervaringen?

De vraagbaak van LOC heeft onderstaande "casus" voorgelegd gekregen.
We zijn benieuwd naar ervaringen van andere bewoners van verpleeghuizen of hun vertegenwoordigers over de ervaringen met 'zorgrapportages' en de wijze van communicatie daarover. 
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Een vrouw van 58 jaar krijgt een hersenbloeding en wordt opgenomen in een verpleeghuis op de afdeling voor mensen met somatische (lichamelijke) klachten. De zorginstelling kan de zorg die mevrouw nodig heeft echter niet bieden. In overleg met mevrouw en haar broer verhuist zij naar een ander verpleeghuis, dat bij een andere zorginstelling hoort. De ontvangst is hartelijk en er worden afspraken gemaakt over de zorgverlening.

De broer van mevrouw komt regelmatig op bezoek. Hij signaleert binnen enkele weken dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Ook de bejegening naar zijn zus toe is onvriendelijk. Meneer krijgt op een dag van zijn zus te horen dat zij vele malen in de avond en nacht de verzorging gebeld heeft, geen gehoor kreeg, alleen een voicemailbericht kon inspreken. Het is onduidelijk voor de broer of personeel ook is gaan kijken bij zijn zus. En wat blijkt als de broer zelf de alarmering uitprobeert; deze functioneert niet. 

De broer neemt contact op met de toegewezen casemanager en de storende zaken worden besproken. Afgesproken wordt dat de broer signalen ook per e-mail zal doorgeven aan de casemanager. Op enig moment komt hij erachter dat de casemanager alle mailwisselingen rechtstreeks doorstuurt naar het verzorgend en verplegend personeel, zonder dat daar met de broer of mevrouw vooraf over is gesproken. Het heeft zijn weerslag op de bejegening naar mevrouw. Ook de broer merkt dat het verzorgend personeel anders tegen zijn zus doet. Bij navraag  blijkt dat het verzorgend personeel heel gedetailleerd, bijna woordelijk, beschrijft / rapporteert over het gedrag en uitlatingen van mevrouw. Onduidelijk voor broer en zus is wat het doel is van deze gedetailleerde rapportages, waarom die rapporten zo gemaakt worden en of dat bij andere cliënten ook gebeurt? Deze handelswijze wordt door de verzorgde en haar broer als hoogst ongepast ervaren en de broer vraagt zich af:

Wat mag en wat moet gerapporteerd worden in de zorg? Wie heeft daar inzage in? Met welk doel worden deze rapportages gemaakt? Maken andere bewoners van verpleeghuizen dit ook mee? 

Wat zijn uw ervaringen en tips?

Algemene informatie

Richtlijn verslaglegging

  • Verslaglegging behoort te gebeuren, maar zorginstellingen doen dit op een eigen wijze. Er zijn landelijke richtlijnen.
  • In de Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging staan alle regels opgesomd voor het rapporteren. De richtlijn maakt duidelijk uit welke onderdelen de verslaglegging moet bestaan, wat wel en niet genoteerd moet worden op welke manier. Ook behandelt de richtlijn de rechten en plichten van de cliënt en de plichten van de hulpverlener. Bij de richtlijn is een praktische samenvattingskaart ontwikkeld.
  • Veelal wordt meer gerapporteerd dan nodig is. Er is een overzicht van wettelijk verplichte registraties (intramurale zorg).

 Recht op bescherming privacy

Op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft een cliënt onder meer het recht op bescherming van zijn privacy. Dat betekent:
  • Dat alles vertrouwelijk moet worden behandeld (vb. dossier, medische handelingen);
  • De zorgverlener mag alleen informatie aan derden (inclusief de directe familie) verstrekken als een cliënt (of diens vertegenwoordiger) daar expliciet toestemming voor geeft of als de zorgverlener daar door de wet toe wordt verplicht.
  • Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling, als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. Een cliënt hoeft daarvoor geen toestemming te geven. Een cliënt kan er wel bezwaar tegen maken. Dan mag de zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Zoeken & Vinden

  Plaats iets op het prikbord (verschijnt ook op de Praat mee! pagina)

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen